Dôležité termíny

Univerzitný deň otvorených dverí: 14.11.2023

Bakalárske štúdium (denná aj externá forma)

  • do 31. marca 2024 – podanie prihlášky
Magisterské štúdium (denná aj externá forma)
  • do 30. apríla 2024 – podanie prihlášky

 

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva oznamuje,
že II. kolo prijímacieho konania pre akademický rok 2024/2025 sa neuskutoční v žiadnom študijnom odbore.

Poplatky za prijímacie konanie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

Výška poplatku:
  • za elektronickú prihlášku 25,00 EURO (podanú prostredníctvom informačného systému UKF)
  • za papierovú prihlášku 30,00 EURO

 

Banka:

Štátna pokladnica
IBAN: SK73 8180 0000 0070 0007 3025
SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX

 

Variabilný symbol:

Pri elektronickej prihláške informačný systém určí variabilný symbol automaticky.

Pri papierovej prihláške (vzor ŠEVT):

  • 2401xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri dennom štúdiu
  • 2402xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri externom štúdiu

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača.

 
Spôsob platby:
výlučne bankovým prevodom !

 

Adresa fakulty:
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova ul. 1
949 01 Nitra

Podmienky prijatia na bakalárske štúdium

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Ďalšou základnou podmienkou stanovenou FSVaZ je certifikát jazykovej skúšky zo slovenského jazyka minimálnej úrovni B1- ktorí neabsolvovali maturitnú skúšku zo slovenského alebo českého jazyka.

Uchádzač o bakalárske štúdium si podáva prihlášku na štúdium na Fakultu sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (FSVaZ). Uchádzačmi sú absolventi stredných škôl zo Slovenskej republiky a zo zahraničia, ktorí svoje stredoškolské štúdium ukončili maturitnou skúškou (resp. ekvivalentnou skúškou) a predložia o tom právoplatný doklad do dňa zápisu na štúdium na FSVaZ.

FSVaZ akceptuje elektronicky podané prihlášky bez nutnosti zasielania papierových verzií. Úradne overené kópie vysvedčení, maturitného vysvedčenia, diplomov a certifikátov je potrebné predložiť v termíne, ktorý stanoví FSVaZ.

Uchádzači o štúdium v študijnom programe Ošetrovateľstvo a Urgentná zdravotná starostlivosť doložia LEKÁRSKY POSUDOK O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI UCHÁDZAČA O ŠTÚDIUM najneskôr v deň zápisu.

Prijímacie konanie je spoplatnené. Potvrdenie o úhrade poplatku priloží uchádzač k prihláške.

Pri elektronickom podaní prihlášky nie je potrebné zasielať papierovú prihlášku poštou.

O prijatí na štúdium rozhoduje dekan fakulty na základe odporúčania prijímacej komisie. Na štúdium sú prijatí uchádzači, ktorí preukážu najvyššiu mieru schopností a predpokladov na štúdium.

Základným kritériom hodnotenia sú výsledky predchádzajúceho štúdia. Výsledky prijímacieho konania oznámi dekan uchádzačovi písomne rozhodnutím dekana a elektronicky prostredníctvom Akademického informačného systému.

Prijatý uchádzač potvrdzuje svoj záujem zapísať sa na štúdium prostredníctvom elektronickej návratky. Elektronická návratka slúži aj ako žiadosť o pridelenie ubytovania v študentských domovoch.

 

PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM SO ZAČIATKOM V AKADEMICKOM ROKU 2024/2025

Potvrdenie lekára

 

FAQ - Najčastejšie otázky

Ako mám postupovať, ak si chcem podať prihlášku na viacero študijných programov na FSVaZ /UKF?

Musíte si podať prihlášku na každý študijný program zvlášť (vrátane všetkých požadovaných príloh).

Aký je poplatok za štúdium?

Denné štúdium je bezplatné, ak uchádzač neštudoval na inej (verejnej alebo štátnej) vysokej škole v SR pred zápisom na našu fakultu.

V prípade, že chcete študovať súbežne dva bakalárske študijné programy, tak je jeden z nich spoplatnený sumou 664 eur/rok. Viac informácií pre aktuálny akademický rok nájdete tu: https://www.fsvaz.ukf.sk/index.php/sk/o-studiu/skolne (prípadná zmena výšky školného k budúcemu akademickému roku bude včas zverejnená).

Stačí poslať prihlášku elektronicky?

Prihlášku postačuje vyplniť a odoslať elektronicky. Do prílohy naskenujete podpísaný životopis, vysvedčenie z 2. a 3. ročníka, prípadne vysvedčenie o maturitnej skúške (ak ste už ukončili stredoškolské štúdium) a potvrdenie o zaplatení poplatku za prihlášku. V prípade zdravotníckych odborov Potvrdenie od lekára. Tlačivo nájdete tu: https://www.fsvaz.ukf.sk/images/images/dokumenty/prij_konanie/potvrdenie_sposobilost_uchadzac_studium.pdf.

Avšak prílohy je potrebné poslať poštou: podpísaný životopis, lekárske potvrdenie, overené kópie vysvedčení a potvrdení o aktivitách.

Akceptované budú iba úradne overené dokumenty zaslané poštou (v prijímacom konaní nebudú akceptované dokumenty, ktoré boli vložené do elektronickej prihlášky ako skeny!!!).

Ako mám zaslať potvrdenie o zaplatení poplatku za elektronickú prihlášku?

Scan potvrdenia o zaplatení je potrebné vložiť ako prílohu do elektronickej prihlášky. Môže to byť aj potvrdenie z internetbankingu. Na doklade musí byť uvedený variabilný symbol, na základe ktorého priradíme platbu k prihláške.

Do prihlášky mám vypisovať známky zo všetkých ročníkov strednej školy?

Nie, stačí uvádzať iba predmety a priemer za 2. a 3. ročník. V prípade, že študujete na osemročnom gymnáziu alebo päťročnom gymnáziu alebo bilingválnej strednej škole, tak uvádzate známky za posledné dva roky pred maturitným ročníkom.

Je potrebné poslať aj polročné štvrtácke vysvedčenie?

Nie. Úradne overenú fotokópiu vysvedčenia z posledného ročníka SŠ od Vás budeme po zápise potrebovať iba v prípade, že študujete odbor Ošetrovateľstvo (kvôli nároku na odborové štipendium).

Musí byť životopis, ktorý je prílohou prihlášky podpísaný?

Áno, životopis podpíšte a následne ho naskenujte.

Potrebujem potvrdenie od lekára?

Potvrdenie od lekára o spôsobilosti o zdravotnej spôsobilosti uchádzača o štúdium na špeciálnom tlačive (dostupné tu: https://www.fsvaz.ukf.sk/images/images/dokumenty/prij_konanie/potvrdenie_sposobilost_uchadzac_studium.pdf) požadujeme v prípade štúdia Ošetrovateľstva a Urgentnej zdravotnej starostlivosti. Potvrdenie musí byť súčasťou príloh prihlášky.

Potvrdenie od lekára sa nevyžaduje pri štúdiu odboru Psychológia a Sociálna práca.

Ako mám doručiť potvrdenia o aktivitách? Majú byť kópie overené?

Potvrdenia o aktivitách (olympiády, študijné pobyty, dobrovoľnícka činnosť, jazykové osvedčenie atď.) naskenujete a vložíte ako prílohu k elektronickej prihláške. Overenú kópiu je potrebné poslať poštou.

Kedy treba doručiť maturitné vysvedčenie?

Úradne overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia (notár, matrika) môžete zaslať poštou na adresu fakulty po jeho získaní čo najskôr, nakoľko známky z maturitného vysvedčenia sú potrebné na posúdenie získaného počtu bodov k prijatiu, inak strácate body za maturitu.

Je potrebné mať strednú zdravotnícku školu, ak chcem študovať odbor Ošetrovateľstvo?

V prípade dennej formy štúdia nie.

V prípade externej formy štúdia sú uchádzači povinní doložiť potvrdenie od zamestnávateľa (zdravotnícke zariadenie v SR) o pracovnom pomere trvajúcom minimálne 6 mesiacov a vo výške úväzku minimálne 0,1 v zdravotníckom povolaní praktická sestra – asistent/zdravotnícky asistent alebo sestra, najneskôr ku dňu zápisu na štúdium.

Je potrebné mať prax, ak chcem študovať odbor Urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Prax nie je potrebné mať ani pri dennej, ani pri externej forme štúdia. Pri externej forme štúdia môžete za prax získať 10 bodov v prijímacom konaní.

Čo ak chcem ísť študovať odbor Psychológia a nematurujem z predmetu Biológia ani z predmetu Anglický jazyk?

V prípade, že uchádzač neabsolvoval maturitu z predmetu Biológia, bude posudzovaný predmet Matematika.

Všetky informácie o podmienkach prijatia na odbor Psychológia tu: https://www.fsvaz.ukf.sk/images/psych_bc22.pdf.

Ak nematurujete z predmetu Anglický jazyk, nebudú Vám za daný predmet započítané body do prijímacieho konania.

V prípade, že nemáte maturitu z posudzovaných predmetov, môžete využiť možnosť absolvovať národnú porovnávaciu skúšku https://www.scio.sk/, ktorej výsledky akceptujeme ako ekvivalent maturitnej skúšky.

Čo ak chcem ísť študovať odbor Ošetrovateľstvo a nematurujem ani z predmetu Biológia ani z predmetu Anglický jazyk?

V prípade, že uchádzač neabsolvoval maturitu z predmetu Biológia, budú posudzované ďalšie predmety maturitnej skúšky v takomto poradí: Teoretická časť maturitnej skúšky (len u absolventov SZŠ), Chémia, Zdravoveda, Slovenský jazyk a literatúra.

V prípade, že nemáte maturitu z posudzovaných predmetov, môžete využiť možnosť absolvovať národnú porovnávaciu skúšku https://www.scio.sk/ z predmetu Biológia - časť Biológia človeka, ktorej výsledky akceptujeme ako ekvivalent maturitnej skúšky.

Ak nematurujete z predmetu Anglický jazyk, bude posudzovaná maturita z predmetu Nemecký jazyk, prípadne z ďalšieho iného svetového jazyka.

Všetky informácie o podmienkach prijatia na odbor Ošetrovateľstvo tu:

https://www.fsvaz.ukf.sk/images/o%C5%A1e_bc22.pdf.

Je možné psychológiu študovať externou formou?

Nie.

Aká je výška poplatku za elektronickú prihlášku?

Výška poplatku za elektronickú prihlášku, podaná prostredníctvom informačného systému UKF je 25 EUR (vstup do elektronickej prihlášky a aj manuál k jej vyplnenie nájdete tu https://www.fsvaz.ukf.sk/index.php/sk/21-studium/prijimacie-konanie/47-prihlasovanie-na-studium).

Môžem na FSVaZ študovať študijný program v anglickom jazyku?

Nie. Štúdium je akreditované iba v slovenskom jazyku.

Môžem po prvom ročníku prestúpiť z odboru Sociálna práca na odbor Psychológia?

Nie. Prestup z odboru do odboru nie je možný.

Ak som študent zo zahraničia, môžem začať študovať aj bez základov slovenského jazyka?

Uchádzač, ktorý neabsolvoval maturitnú skúšku zo slovenského alebo českého jazyka, je povinný predložiť doklad o absolvovaní certifikovanej jazykovej skúšky zo slovenského jazyka minimálnej úrovne B1 k 31.3.2024.

Podmienky prijatia na magisterské štúdium

Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je získanie VŠ vzdelania I. stupňa v príslušnom odbore. Ďalšou základnou podmienkou stanovenou FSVaZ je certifikát jazykovej skúšky zo slovenského jazyka minimálnej úrovni B1- ktorí neabsolvovali maturitnú skúšku zo slovenského alebo českého jazyka.

Uchádzač o magisterské štúdium si podáva prihlášku na štúdium na Fakultu sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (FSVaZ).

FSVaZ akceptuje elektronicky podané prihlášky bez nutnosti zasielania papierových verzií.

Úradne overenú kópiu diplomu, vysvedčenia a dodatku k diplomu stačí predložiť najneskôr v deň zápisu.

Prijímacie konanie je spoplatnené. Potvrdenie o úhrade poplatku priloží uchádzač k prihláške.

Pri elektronickom podaní prihlášky nie je potrebné zasielať papierovú prihlášku poštou.

O prijatí na štúdium rozhoduje dekan fakulty na základe odporúčania prijímacej komisie. Na štúdium sú prijatí uchádzači, ktorí preukážu najvyššiu mieru schopností a predpokladov na štúdium.

Základným kritériom hodnotenia sú výsledky predchádzajúceho štúdia. Výsledky prijímacieho konania oznámi dekan uchádzačovi písomne rozhodnutím dekana a elektronicky prostredníctvom Akademického informačného systému.

Prijatý uchádzač potvrdzuje svoj záujem zapísať sa na štúdium prostredníctvom elektronickej návratky. Elektronická návratka slúži aj ako žiadosť o pridelenie ubytovania v študentských domovoch.

PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA NA MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM SO ZAČIATKOM V AKADEMICKOM ROKU 2023/2024

Prihlasovanie sa na štúdium

Uchádzač o štúdium sa prihlasuje na štúdium vyplnením prihlášky a jej odoslaním v stanovenom termíne na príslušnú fakultu. Na štúdium na UKF v Nitre sa môže uchádzač prihlásiť vyplnením:
  • papierovej prihlášky
  • elektronickej prihlášky
Papierové prihlášky prijímajú fakulty UKF v Nitre na aktuálnych tlačivách  zverejnených na stránke MŠVVaŠ.
 
UKF v Nitre preferuje prihlasovanie študentov formou elektronickej prihlášky.
 
Pri elektronickom prihlasovaní sa na štúdium uchádzač:
  • vyplní elektronickú prihlášku
  • a odošle potrebné prílohy overené od notára/matriky poštou na adresu študijného oddelenia FSVaZ.
Uchádzač môže podať viac prihlášok na rôzne študijné programy, na jednej prihláške uvedie iba jeden študijný program.
 
Vyplnenie elektronickej prihlášky sa zabezpečuje prostredníctvom Akademického informačného systému univerzity.

Fakulta prijíma aj papierové prihlášky v podobe vyplneného tlačiva odporúčaného Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu.

Prihlášky s určenými prílohami sa zasielajú v stanovenom termíne na adresu

Študijné oddelenie
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 601/1
949 01 Nitra

Neúplné prihlášky, ako aj prihlášky zaslané po termíne, budú vrátené uchádzačovi.

Elektronická návratka

Elektronická návratka slúži na potvrdenie záujmu o štúdium. Pri vypĺňaní návratky postupujte podľa pokynov, ktoré ste dostali súčasne s rozhodnutím dekana o prijatí. 
Ubytovacia návratka slúži pre novoprijatých študentov do:
  • 1. ročníka dennej formy bakalárskeho študijného programu,
  • 1. ročníka dennej formy magisterského študijného programu (absolventov iných VŠ),
  • 1. ročníka dennej formy doktorandského študijného programu.
Ubytovacia návratka sa podáva výlučne elektronicky a je funkčná na druhý deň po podaní študijnej návratky v systéme AIS2.
Termín podania: do 10. augusta príslušného akademického roka.

Výsledky prijímacieho konania

O prijatí na štúdium na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva rozhoduje dekan fakulty na základe odporúčania prijímacej komisie.
Účastníci prijímacieho konania budú s výsledkami prijímacieho konania oboznámení písomne rozhodnutím dekana fakulty a prostredníctvom Akademického informačného systému univerzity.

Možnosti vysokoškolského štúdia na fakulte v akademickom roku 2019/20

Bakalárske študijné programy uskutočňované v dennej forme

Dĺžka štúdia: 3 roky
Akademický titul: bakalár (Bc.)

  • Ošetrovateľstvo*- 70
  • Psychológia - 50
  • Sociálna práca - 50
  • Sociálne služby a poradenstvo - 30
  • Urgentná zdravotná starostlivosť* - 40

Bakalárske študijné programy uskutočňované v externej forme

Dĺžka štúdia: 4 roky
Akademický titul: bakalár (Bc.)

  • Sociálna práca - 20
  • Urgentná zdravotná starostlivosť* - 20

 
Poznámky a vysvetlivky

  • Štandardná dĺžka štúdia je tri roky v dennej forme a štyri roky v externej forme štúdia, absolventi získajú titul „bakalár“ („Bc.“).
  • Číselný údaj vyjadruje predpokladaný počet študentov prijatých na štúdium.
  • V prípade nenaplnenia počtu uchádzačov sa študijný program neotvorí.
  • Podrobné informácie o podmienkach prijatia na bakalárske študijné programy sú zverejnené na webovom sídle fakulty.
  • *Súčasťou prihlášky je potvrdenie lekára o spôsobilosti študovať na vysokej škole zdravotnícky študijný program.

Magisterské študijné programy uskutočňované v dennej forme

Dĺžka štúdia: 2 roky
Akademický titul: magister (Mgr.)

  • Aplikovaná sociálna práca - 40
  • Psychológia - 50
  • Sociálne služby a poradenstvo - 30

Magisterské študijné programy uskutočňované v externej forme

Dĺžka štúdia: 3 roky
Akademický titul: magister (Mgr.)

  • Aplikovaná sociálna práca - 30

 
Poznámky a vysvetlivky

  • Štandardná dĺžka štúdia je dva roky denná forma / tri roky externá forma a absolventi získajú titul „magister” („Mgr.”).
  • Číselný údaj vyjadruje predpokladaný počet študentov prijatých na štúdium.
  • V prípade nenaplnenia počtu uchádzačov sa študijný program neotvorí.
  • Podrobné informácie o podmienkach prijatia na magisterské študijné programy budú zverejnené na webovej stránke fakulty od 28. februára 2018.

Doktorandské študijné programy (denná /externá forma)

Dĺžka štúdia: 3 roky denná forma, 5 rokov externá forma
Akademický titul: philosophiae doctor (PhD.)

  • Pedagogická, poradenská a školská psychológia - 2
  • Sociálna práca - 1

 
Poznámky a vysvetlivky

  • Štandardná dĺžka štúdia v dennej forme je tri roky a v externej forme päť rokov
  • Absolventi získajú titul „philosophiae doctor“ („PhD.“).
  • O prijatie na doktorandské študijné programy sa môžu uchádzať absolventi magisterského štúdia príslušného vedného zamerania.
  • Podrobné informácie o podmienkach prijatia na doktorandské študijné programy budú zverejnené na webovej stránke fakulty od 31. marca 2018.

Dátum aktualizácie:  20. 9. 2018

Internetová adresa: https://www.ukf.sk

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757