L3 banner media2

Kreditový systém štúdia

Kreditový systém vychádza zo zásad Európskeho kreditového systému (European Credit Transfer System - ECTS) a umožňuje študentom aktívne sa podieľať na tvorbe svojho učebného plánu, zvoliť si optimálnu profiláciu a individuálne tempo štúdia. Umožňuje mobilitu na národnej ako aj medzinárodnej úrovni a kompatibilitu v rámci Európskeho vzdlávacieho priestoru. Kreditový systém štúdia vytvára z vysokoškolského vzdelávania otvorený systém. Študent má možnosť popri povinnom rámci štúdia vytvoriť si v rámci študijného programu vlastný študijný plán, vyberať si predmety štúdia podľa svojho záujmu z ponuky vlastnej katedry, fakulty i ostatných fakúlt a to aj z ponuky iných vysokých škôl.
Základnou jednotkou študentovho pedagogického zaťaženia je kredit. Je to číslo priradené študijnému predmetu (kurzu), ktoré vyjadruje potrebné pracovné zaťaženie, aké sa vyžaduje od študenta na absolvovanie daného predmetu v porovnaní s celkovým množstvom práce, ktoré je potrebné na ukončenie celého akademického roka štúdia. Celkové množstvo práce študenta za rok je ohodnotené počtom 60 kreditov. Na absolvovanie 3-oj ročného bakalárskeho študijného programu je potrebné získať minimálne 180 kreditov, 2-oj ročného magisterského štúdia 120 kreditov. Kredity sa prideľujú za absolvovanie povinných predmetov ako aj povinne voliteľných alebo výberových. Rozdelenie predmetov na povinné, povinne voliteľné a výberové a povinnosť ich absolvovať v určitej štruktúre je predpísaná v študijnom programe. Do kreditového ohodnotenia sa zarátavajú všetky aktivity študenta súvisiace s daným predmetom: účasť na výučbe, konzultácie, semináre práce, samostatné štúdium, príprava na skúšky a ďalšie. Študent si počas svojho štúdia kredity "zbiera" a môže si ich prenášať aj na inú vysokú školu.
 
fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757