L3 banner media2

O Fakulte

Oznamy Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva

Pozvánka na zasadnutie Akademického senátu 8.10.2019

POZVÁNKA

Pozývam Vás na zasadnutie Akademického senátu FSVaZ UKF v Nitre, ktoré sa uskutoční v utorok 8. októbra 2019 od 10.45 hod. v Zasadačke dekanátu FSVaZ (IV. poschodie, Kraskova 1, Nitra).

Program:

1)   Otvorenie

2)   Schvaľovanie Harmonogramu doplňujúcich volieb do študentskej časti AS FSVaZ

3)   Schvaľovanie návrhov dekana na vymenovanie členov Vedeckej rady FSVaZ

4)   Rozličné – informácie ohľadom klimatizácie budovy FSVaZ

5)   Záver

Podkladové materiály rokovania AS FSVaZ sú zverejnené v systéme DOC v časti Interné materiály AS FSVaZ.

 

Prosím Vás o potvrdenie účasti obratom a teším sa na stretnutie.

S pozdravom

                                                                                          PhDr. Ľubor Pilárik, PhD.

                                                                                   predseda AS FSVaZ UKF v Nitre

 

pozvánka.pdf

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757