L3 banner media2

O Fakulte

Oznamy Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva

Organizácia štátnych skúšok na FSVaZ UKF v Nitre v akademickom roku 2019/2020 v čase mimoriadnej situácie vyhlásenej Vládou SR

V nadväznosti na opatrenia prijaté Vládou SR a vedením UKF v Nitre, ktorých cieľom je zamedziť šíreniu pandémie spôsobenej COVID 19, bolo potrebné upraviť aj spôsob a formu organizovania štátnych skúšok (ŠS) v bakalárskom a magisterskom štúdiu v akademickom roku 2019/2020.

Všetky zmeny boli prerokované a schválené Radou študentov FSVaZ a následne kolégiom dekana FSVaZ. Prijaté opatrenia zachovávajú kvalitu a zároveň zabezpečia bezpečný priebeh štátnych skúšok pre študentov a pedagógov. Veríme, že novú situáciu zvládneme všetci bez problémov a po absolvovaní štátnic sa vy, naši absolventi, budete hrdo hlásiť ku komunite pomáhajúcich profesionálov. Dnes si naša spoločnosť uvedomuje Vašu potrebu viac ako kedykoľvek predtým!

Spôsob organizácie ŠS v akademickom roku 2019/2020

 • Štátne skúšky budú prebiehať dištančnou formou na videokonferenčnej platforme meet.ukf.sk s výnimkou študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť. ŠS v tomto programe sa budú riadiť doterajším režimom s ohľadom na nariadenie Vlády SR ( konrétne informácie pre študentov študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť nájdete TU).
 • Štátne skúšky budú realizované v termínoch

Bc. stupeň štúdia  od 8.6.2020 do 17.6.2020

Mgr. Stupeň štúdia  od 8.6.2020 do 12.6.2020

Konkrétne termíny pre jednotlivé študijné odbory budú zverejnené neskôr. Inštrukcie k organizácii a konaniu ŠS budú každému študentovi doručené do študentského mailu.

 • Najneskôr 7 dní pred konaním štátnej skúšky komisia dištančne zasadne cez zvolenú platformu a stanoví detailný program dňa konania ŠS. Komisie si spravia časový rozpis študentov na daný deň tak, aby mali študenti určený čas, kedy budú musieť byť pripravení na nadviazanie online spojenia – napr.: prvý študent o 8:00, ďalší o 8:25 atď..
 • Najneskôr 7 dní pred konaním ŠS prebehne skúšobné spojenie všetkých študentov a členov komisie.
 • 24 hodín pred konaním ŠS prebehne skúšobné spojenie všetkých študentov a členov komisie.
 • Každý člen komisie bude mať pripravený zoznam študentov a aj posudky k záverečným prácam. Každý člen komisie musí mať prehľad o kvalite obhajovaných záverečných prác vopred.
 • Členovia skúšobných komisií a študenti môžu kvôli technickej podpore a lepšej kvalite spojenia v deň štátnej skúšky využiť priestory a pripojenie na FSVaZ, Kraskova 1 a technickú pomoc pracovníka dekanátu fakulty.
 • Študenti sú povinní mať celú dobu zapnutý mikrofón a kameru. Odporúčame, aby na pripojenie využívali stolový počítač, notebook prípadne iPAD či tablet. Spojenie cez mobilný telefón bude akceptované len vo výnimočných prípadoch.
 • Priebeh online skúšania bude nahrávaný na zabezpečené úložisko. Minimálne zvukový záznam bude k dispozícii v priestoroch fakulty ako dôkazový materiál pre potreby objasnenia prípadného nečestného konania študentov alebo v prípade, že niektorý zo študentov vznesie námietky voči priebehu štátnej skúšky ešte 3 mesiace po skončení krízovej situácie.
 • Študenti odborov sociálnych vied absolvujú štátnu skúšku tvorenú iba obhajobou záverečnej práce. Študenti zdravotníckych odborov a študenti, ktorí sú na opravnom termíne ŠS, budú skúšaní aj z predmetov štátnej skúšky.
 • V AiS2 budú uvedené presné otázky ŠS namiesto téz. Ťahanie otázok bude realizované tak, že študent povie číslo a komisia mu prečíta otázku. Číslovanie otázok sa bude aktualizovať denne a bude iné, než je uvedené v AiS2 v zozname otázok na skúšku. Každá komisia si prečíslovanie zabezpečí sama a pre každý termín bude archivované.
 • Študenti budú mať na prípravu kostry odpovede len 5 minút, po ktorých začnú odpovedať. Komisia zohľadní skrátený čas prípravy a bude odpoveď študenta usmerňovať cielenými otázkami.
 • Po skončení skúšky (odpovedí, obhajoby) sa študent odhlási.
 • Po preskúšaní všetkých študentov sa komisia dohodne na výslednom hodnotení (BEZ ZÁZNAMU). Výsledky budú študentom oznámené výlučne cez AiS2. Následne sa komisia opäť spojí so všetkými študentmi (tentokrát naraz) a predseda komisie im povie krátku záverečnú reč, keďže slávnostná promócia sa v akademickom roku 2019/2020 nekoná.
 • Diplomy a dodatky sa v stanovenom čase sa zašlú absolventom poistenou zásielkou ako cenina.
 • Všetci študenti dostanú inštrukcie k ukončeniu svojho štúdia emailom. Členovia komisie ich oboznámia o daných skutočnostiach aj deň pred konaním štátnej skúšky pri skúšobnom prihlásení.

V záverečnej fáze Vášho vysokoškolského štúdia Vám želám veľa síl, poznania a odvahy prekonať každú prekážku!

 

doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD.,

dekan FSVaZ

 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757