L3 banner media2

O Fakulte

Oznamy Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva

Organizácia štátnych skúšok na FSVaZ UKF v Nitre v akademickom roku 2019/2020 v čase mimoriadnej situácie vyhlásenej Vládou SR

V nadväznosti na opatrenia prijaté Vládou SR a vedením UKF v Nitre, ktorých cieľom je zamedziť šíreniu pandémie spôsobenej COVID 19, bolo potrebné upraviť aj spôsob a formu organizovania štátnych skúšok (ŠS) v bakalárskom a magisterskom štúdiu v akademickom roku 2019/2020.

Všetky zmeny boli prerokované a schválené Radou študentov FSVaZ a následne kolégiom dekana FSVaZ. Prijaté opatrenia zachovávajú kvalitu a zároveň zabezpečia bezpečný priebeh štátnych skúšok pre študentov a pedagógov. Veríme, že novú situáciu zvládneme všetci bez problémov a po absolvovaní štátnic sa vy, naši absolventi, budete hrdo hlásiť ku komunite pomáhajúcich profesionálov. Dnes si naša spoločnosť uvedomuje Vašu potrebu viac ako kedykoľvek predtým!

Spôsob organizácie ŠS v akademickom roku 2019/2020

 • Štátne skúšky budú prebiehať dištančnou formou na videokonferenčnej platforme meet.ukf.sk s výnimkou študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť. ŠS v tomto programe sa budú riadiť doterajším režimom s ohľadom na nariadenie Vlády SR ( konrétne informácie pre študentov študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť nájdete TU).
 • Štátne skúšky budú realizované v termínoch

Bc. stupeň štúdia  od 8.6.2020 do 17.6.2020

Mgr. Stupeň štúdia  od 8.6.2020 do 12.6.2020

Konkrétne termíny pre jednotlivé študijné odbory budú zverejnené neskôr. Inštrukcie k organizácii a konaniu ŠS budú každému študentovi doručené do študentského mailu.

 • Najneskôr 7 dní pred konaním štátnej skúšky komisia dištančne zasadne cez zvolenú platformu a stanoví detailný program dňa konania ŠS. Komisie si spravia časový rozpis študentov na daný deň tak, aby mali študenti určený čas, kedy budú musieť byť pripravení na nadviazanie online spojenia – napr.: prvý študent o 8:00, ďalší o 8:25 atď..
 • Najneskôr 7 dní pred konaním ŠS prebehne skúšobné spojenie všetkých študentov a členov komisie.
 • 24 hodín pred konaním ŠS prebehne skúšobné spojenie všetkých študentov a členov komisie.
 • Každý člen komisie bude mať pripravený zoznam študentov a aj posudky k záverečným prácam. Každý člen komisie musí mať prehľad o kvalite obhajovaných záverečných prác vopred.
 • Členovia skúšobných komisií a študenti môžu kvôli technickej podpore a lepšej kvalite spojenia v deň štátnej skúšky využiť priestory a pripojenie na FSVaZ, Kraskova 1 a technickú pomoc pracovníka dekanátu fakulty.
 • Študenti sú povinní mať celú dobu zapnutý mikrofón a kameru. Odporúčame, aby na pripojenie využívali stolový počítač, notebook prípadne iPAD či tablet. Spojenie cez mobilný telefón bude akceptované len vo výnimočných prípadoch.
 • Priebeh online skúšania bude nahrávaný na zabezpečené úložisko. Minimálne zvukový záznam bude k dispozícii v priestoroch fakulty ako dôkazový materiál pre potreby objasnenia prípadného nečestného konania študentov alebo v prípade, že niektorý zo študentov vznesie námietky voči priebehu štátnej skúšky ešte 3 mesiace po skončení krízovej situácie.
 • Študenti odborov sociálnych vied absolvujú štátnu skúšku tvorenú iba obhajobou záverečnej práce. Študenti zdravotníckych odborov a študenti, ktorí sú na opravnom termíne ŠS, budú skúšaní aj z predmetov štátnej skúšky.
 • V AiS2 budú uvedené presné otázky ŠS namiesto téz. Ťahanie otázok bude realizované tak, že študent povie číslo a komisia mu prečíta otázku. Číslovanie otázok sa bude aktualizovať denne a bude iné, než je uvedené v AiS2 v zozname otázok na skúšku. Každá komisia si prečíslovanie zabezpečí sama a pre každý termín bude archivované.
 • Študenti budú mať na prípravu kostry odpovede len 5 minút, po ktorých začnú odpovedať. Komisia zohľadní skrátený čas prípravy a bude odpoveď študenta usmerňovať cielenými otázkami.
 • Po skončení skúšky (odpovedí, obhajoby) sa študent odhlási.
 • Po preskúšaní všetkých študentov sa komisia dohodne na výslednom hodnotení (BEZ ZÁZNAMU). Výsledky budú študentom oznámené výlučne cez AiS2. Následne sa komisia opäť spojí so všetkými študentmi (tentokrát naraz) a predseda komisie im povie krátku záverečnú reč, keďže slávnostná promócia sa v akademickom roku 2019/2020 nekoná.
 • Diplomy a dodatky sa v stanovenom čase sa zašlú absolventom poistenou zásielkou ako cenina.
 • Všetci študenti dostanú inštrukcie k ukončeniu svojho štúdia emailom. Členovia komisie ich oboznámia o daných skutočnostiach aj deň pred konaním štátnej skúšky pri skúšobnom prihlásení.

V záverečnej fáze Vášho vysokoškolského štúdia Vám želám veľa síl, poznania a odvahy prekonať každú prekážku!

 

doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD.,

dekan FSVaZ

 

SJAJUJ
fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757