L3 banner media2

Ponuka magisterského štúdia v akademickom roku 2023/2024

Prijímacie konanie na študijné programy FSVaZ UKF v Nitre na akademický rok 2023/2024

Dekan Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre vyhlasuje prijímacie konanie na študijné programy v dennej a v externej forme štúdia s termínom podania prihlášky do 30. apríla 2023 v nasledovnom rozsahu: 

Magisterský študijný program uskutočňovaný v dennej forme

  • Aplikovaná sociálna práca (plánovaný počet prijatých uchádzačov: 40)
  • Psychológia (plánovaný počet prijatých uchádzačov: 50)

Magisterský študijný program uskutočňovaný v externej forme

  • Aplikovaná sociálna práca (plánovaný počet prijatých uchádzačov: 20)

Uchádzač o magisterské študijné programy podáva prihlášku kompletne vyplnenú, a to elektronicky (25,- €) alebo papierovú (30,- €) a k prihláške doloží:

  • doklad o úhrade poplatku 25,- alebo 30,- € (banka: Štátna pokladnica IBAN: SK73 8180 0000 0070 0007 3025 SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX, variabilný symbol 2001xxxxxx, kde za x treba dosadiť dátum narodenia, do správy uviesť meno a priezvisko uchádzača, spôsob platby – výlučne bankovým prevodom),
  • notárom alebo matrikou overenú fotokópiu diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu o absolvovaní bakalárskeho študijného programu,
  • vlastnoručne podpísaný životopis.

O prijatí na štúdium rozhoduje dekan fakulty na základe odporúčania prijímacej komisie. Výsledky prijímacieho konania oznámi dekan uchádzačovi písomne rozhodnutím dekana a elektronicky prostredníctvom Akademického informačného systému.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757