L3 banner media2

Ponuka bakalárskeho štúdia v akademickom roku 2024/2025

Prijímacie konanie na študijné programy FSVaZ UKF v Nitre na akademický rok 2024/2025

Dekan Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre vyhlasuje prijímacie konanie na študijné programy v dennej a v externej forme štúdia s termínom podania prihlášky do 31. marca 2024 v nasledovnom rozsahu:

Bakalárske študijné programy uskutočňované v dennej forme štúdia

    Ošetrovateľstvo (plánovaný počet prijatých uchádzačov: 70)

    Psychológia (plánovaný počet prijatých uchádzačov: 40)

    Sociálna práca (plánovaný počet prijatých uchádzačov: 50)

    Urgentná zdravotná starostlivosť (plánovaný počet prijatých uchádzačov: 45)

Bakalársky študijný program uskutočňovaný v externej forme štúdia

    Ošetrovateľstvo (plánovaný počet prijatých uchádzačov: 35)

    Sociálna práca (plánovaný počet prijatých uchádzačov: 40)

    Urgentná zdravotná starostlivosť (plánovaný počet prijatých uchádzačov: 25)

Uchádzač o bakalárske študijné programy podáva prihlášku kompletne vyplnenú - aj prospech podľa koncoročného vysvedčenia v jednotlivých ročníkoch strednej školy, a to elektronicky (25 €) alebo v papierovej podobe (30 €) a k prihláške doloží:

 -   doklad o úhrade poplatku 25 € (elektronická prihláška) alebo 30 € (papierová prihláška) (banka: Štátna pokladnica IBAN: SK73 8180 0000 0070 0007 3025 SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX, variabilný symbol 2001xxxxxx, kde za x treba dosadiť dátum narodenia, do správy uviesť meno a priezvisko uchádzača, spôsob platby – výlučne bankovým prevodom),

  -  notárom alebo matrikou overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia,

   - notárom alebo matrikou overené fotokópie vysvedčení z 2. a 3. ročníka strednej školy

   - vlastnoručne podpísaný životopis,

   - v študijnom programe, Ošetrovateľstvo a Urgentná zdravotná starostlivosť LEKÁRSKY POSUDOK O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI UCHÁDZAČA O ŠTÚDIUM

 - notárom alebo matrikou overené fotokópie diplomov a certifikátov pre kritérium Aktivity.

VŠETKY OVERENÉ FOTOKÓPIE DOKLADOV MUSIA BYŤ ZASLANÉ POŠTOU NA ŠTUDIJNÉ ODDELENIE FSVaZ, KRASKOVA 1, 949 01 NITRA.

O prijatí na štúdium rozhoduje dekan fakulty na základe odporúčania prijímacej komisie. Výsledky prijímacieho konania oznámi dekan uchádzačovi písomne rozhodnutím dekana a elektronicky prostredníctvom Akademického informačného systému.

Podmienky prijatia na bakalárske štúdium

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Ďalšou základnou podmienkou stanovenou FSVaZ je certifikát jazykovej skúšky zo slovenského jazyka minimálnej úrovni B1- ktorí neabsolvovali maturitnú skúšku zo slovenského alebo českého jazyka.

Uchádzač o bakalárske štúdium si podáva prihlášku na štúdium na Fakultu sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (FSVaZ). Uchádzačmi sú absolventi stredných škôl zo Slovenskej republiky a zo zahraničia, ktorí svoje stredoškolské štúdium ukončili maturitnou skúškou (resp. ekvivalentnou skúškou) a predložia o tom právoplatný doklad do dňa zápisu na štúdium na FSVaZ.

FSVaZ akceptuje elektronicky podané prihlášky bez nutnosti zasielania papierových verzií. Úradne overené kópie vysvedčení, maturitného vysvedčenia, diplomov a certifikátov je potrebné predložiť v termíne, ktorý stanoví FSVaZ.

Uchádzači o štúdium v študijnom programe Ošetrovateľstvo a Urgentná zdravotná starostlivosť doložia LEKÁRSKY POSUDOK O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI UCHÁDZAČA O ŠTÚDIUM najneskôr v deň zápisu.

Prijímacie konanie je spoplatnené. Potvrdenie o úhrade poplatku priloží uchádzač k prihláške.

Pri elektronickom podaní prihlášky nie je potrebné zasielať papierovú prihlášku poštou.

O prijatí na štúdium rozhoduje dekan fakulty na základe odporúčania prijímacej komisie. Na štúdium sú prijatí uchádzači, ktorí preukážu najvyššiu mieru schopností a predpokladov na štúdium.

Základným kritériom hodnotenia sú výsledky predchádzajúceho štúdia. Výsledky prijímacieho konania oznámi dekan uchádzačovi písomne rozhodnutím dekana a elektronicky prostredníctvom Akademického informačného systému.

Prijatý uchádzač potvrdzuje svoj záujem zapísať sa na štúdium prostredníctvom elektronickej návratky. Elektronická návratka slúži aj ako žiadosť o pridelenie ubytovania v študentských domovoch.

fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757