L3 banner media2

Aké predmety absolvuješ?

Predmety, ktoré musíš absolvovať – povinné predmety

 Základy všeobecnej psychológie
Základy pedagogiky pre pomáhajúce profesie
Sociálna komunikácia
Vybrané koncepcie sociálnej práce a sociálnych služieb
Úvod do práva
Krízová intervencia
Terénna sociálna práca
Teória a filozofia výchovy
Sociálna pedagogika pre pomáhajúce profesie
Kultúra národnostných menšín
Základy sociálnej psychológie
Právo sociálneho zabezpečenia
Kultúrna a sociálna antropológia
Sociológia výchovy
Odborná prax
Občianske a rodinné právo
Profesijná etika
Masmediálna komunikácia
Špeciálna pedagogika pre pomáhajúce profesie
Komunitné sociálne a misijné služby
Metodológia spoločenskovedných výskumov
Odborná prax
Multikultúrna výchova
Rodinná výchova
Poradenstvo v sociálnych službách

 

Predmety, z ktorých si vyberáš – povinne voliteľné

Biodromálne špecifiká klientov sociálnych služieb
Voľnočasové aktivity v marginalizovaných komunitách
Rodová rovnosť na Slovensku
Teória a prax sociálnych služieb
Rómska literatúra a literatúra s rómskou tematikou
Resocializačné programy v sociálnych službách
Základy rómskeho jazyka
Rómsky jazyk I.
Dejiny Rómov
Sociokultúrne špecifiká Rómov
Rómsky jazyk II.
Metódy sociálnej práce v sociálnych službách
Zážitkové aktivity pre prácu so skupinou
Práca s rómskym dieťaťom v pomáhajúcich profesiách

 

Predmety, ktorými si dopĺňaš vedomosti a zručnosti, podľa vlastného záujmu – výberové predmety

Základy metód poradenskej/psychoterapeutickej praxe
Výchova k zdraviu
Základy poradenskej psychológie

SJAJUJ
fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757