L3 banner media2

Kde sa môžeš zamestnať

Kde dokážeš využiť svoje vzdelanie?

Ako bakalár:

 • Pri poskytovaní základného sociálneho poradenstva vo všetkých subjektoch a inštitúciách.
 • Pri realizácii sociálnej prevencie.
 • Pri práci s klientom sociálnych služieb a poradenstva a so sociálnym klientom vo všeobecnosti.
 • Pri organizovaní a realizovaní voľnočasových aktivít a činnostných terapií.
 • Terénny pracovník a rodinný poradca pre sociálnu problematiku, prácu
  s mládežou, seniormi a pod;
 • Poradenský pracovník pre rôzne inštitúcie a štátnu sociálnu správu;
 • Špecializovaný pracovník pre ústavy, rôzne zariadenia sociálnej
  starostlivosti a pomoci, detské domovy a výchovné zariadenia až po
  ústavy azylového typu slúžiac jednotlivcom, rodinám, skupinám i
  komunitám.

Ako magister:

 • V priamej práci s rôznorodými cieľovými skupinami sociálnych služieb a poradenstva.
 • Pri výkone základného a špecializovaného sociálneho poradenstva.
 • Pri manažovaní a koordinovaní sociálnych služieb; pri riadení zariadení sociálnych služieb.
 • Pri plánovaní, organizovaní a realizovaní činností v oblasti sociálnych služieb.
 • Pri príprave strategických a koncepčných materiálov.
 • Terénny pracovník a rodinný poradca pre sociálnu problematiku, prácu
  s mládežou, seniormi a pod;
 • Poradenský pracovník pre rôzne inštitúcie a štátnu sociálnu správu;
 • Špecializovaný pracovník pre ústavy, rôzne zariadenia sociálnej
  starostlivosti a pomoci, detské domovy a výchovné zariadenia až po
  ústavy azylového typu slúžiac jednotlivcom, rodinám, skupinám i
  komunitám.

Kde sa uplatníš?

 • V štátnej správe a sociálnych úradoch.
 • V samospráve, ako sú sociálne služby v obci, ale aj na úrovni samosprávnych krajov.
 • V treťom sektore, neziskových organizáciách, občianskych združeniach, nadáciách, ktoré prevádzkujú sociálne programy alebo zariadenia sociálnych služieb, ale aj organizácie zamerané na obhajobu práv a oprávnených záujmov rôznych cieľových skupín.
 • Ako špecializovaný sociálny poradca v rôznych oblastiach (napr. rodinného poradenstva, zamestnanosti, rizikových sociálnych javov, sociálnoekonomických problémov, atď.);
 • Ako odborný alebo riadiaci pracovník v sociálnych službách, ktoré sú takmer v každej obci a meste (napr. zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb, denné stacionáre a iné).
 • Ako odborník pre prácu s mládežou v rámci preventívnych aktivít.
SJAJUJ
fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757