L3 banner media2

Disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva je orgánom akademickej samosprávy fakulty. Prerokúva disciplinárne priestupky študentov zapísaných na fakulte a predkladá návrh na rozhodnutie dekanovi. Má 8 členov, z ktorých sú 3. študenti. 
Predsedkyňa
PhDr. Dana Zrubcová, PhD. - prodekanka pre vzdelávaciu činnosť
Členovia
PhDr. Ľubor Pilárik, PhD.
JUDr. Eva Vondráková, PhD.
PhDr. Monika Mankovecká, PhD.
Mgr. Janka Kušnieriková –  doktorand
Eva Levická
Michaela  Hanková
Lujza Ťapušíková

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757