L3 banner media2

Disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva je orgánom akademickej samosprávy fakulty. Prerokúva disciplinárne priestupky študentov zapísaných na fakulte a predkladá návrh na rozhodnutie dekanovi. Má 8 členov, z ktorých sú 4 študenti. 
Predsedkyňa
PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD. - prodekanka pre vzdelávanie
Členovia

PhDr. Dana Brázdilová, PhD.

PaedDr. Martina Romanová, PhD.

PhDr. Katarína Vanková, PhD.

Bianka Michalovičová

Mgr. Lucia Ráczová

Patrik Arpáš

Viktória Macháliková

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757