L3 banner media2

Vedenie fakulty

Dekan je predstaviteľom Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva, riadi ju a koná vo veciach fakulty. Vedenie fakulty je užším poradným orgánom dekana, zloženým z prodekanov, tajomníka a ďalších osôb podľa rozhodnutia dekana.

 

 IMG 7748

doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD.
dekan


zrubcova4web IMG 0746 

PhDr. Dana Zrubcová, PhD.
prodekanka pre vzdelávaciu činnosť


sollar4web IMG 0739 

prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD.
prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť


IMG 0982

PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD.
prodekanka pre vonkajšie vzťahy a rozvoj


tajomnik_fsvaz

Ing. Petra Kluvancová
tajomníčka fakulty

fsvaz prijimacie konanie siva

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757