L3 banner media2

Vedecká rada

Vedecká rada FSVaZ je orgánom akademickej samosprávy fakulty. Členmi Vedeckej rady sú významní odborníci z oblastí, v ktorých fakulta uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú a ďalšiu tvorivú činnosť. Vedecká rada má 21 členov, z ktorých piati nie sú členmi akademickej obce Univerzity Konštantína Filozofa.

Predseda

doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD.

Interní členovia

prof. PhDr. Ján GABURA, CSc.
prof. PhDr. Michal KOZUBÍK, PhD.
prof. MUDr. Miloš MLYNČEK, CSc.
prof. PhDr. Martina MOJTOVÁ, PhD.
prof. PhDr. Tomáš SOLLÁR, PhD.
prof. PhDr. Tomáš URBÁNEK, PhD.
doc. PhDr. Elena GAŽIKOVÁ, PhD.
doc. PhDr. PaedDr. Lýdia LEHOCZKÁ, PhD.
doc. PhDr. Marta POPELKOVÁ, PhD.
doc. PhDr. Rastislav ROSINSKÝ, PhD.
doc. Mgr. Jurina RUSNÁKOVÁ, PhD.
doc. PhDr. Miloš ŠLEPECKÝ, CSc.
doc. PaedDr. Miroslav TVRDOŇ, PhD.
doc. PhDr. Gabriela VÖRÖSOVÁ, PhD.
doc. PhDr. Andrea SOLGAJOVÁ, PhD.

 

Externí členovia

prof. Mgr. Anton HERETIK, PhD. - Filozofická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave
prof. PaedDr. Vladimír KLEIN, PhD. – Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
prof. PhDr. Michal OLÁH, PhD. - Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
doc. PaedDr. Ladislav HORŇÁK, PhD. - Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove
doc. PhDr. Martina ŽÁKOVÁ, PhD. - Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavská univerzita v Trnave
Mgr. Denisa FEDÁKOVÁ, PhD. - Centrum spoločenských a psychologických vied SAV v Košiciach

 

 Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757