L3 banner media2

Vedecká rada

Vedecká rada FSVaZ je orgánom akademickej samosprávy fakulty. Členmi Vedeckej rady sú významní odborníci z oblastí, v ktorých fakulta uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú a ďalšiu tvorivú činnosť. Vedecká rada má 21 členov, z ktorých piati nie sú členmi akademickej obce Univerzity Konštantína Filozofa.

Predseda

doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD.

Interní členovia

prof. PhDr. Ján Gabura, CSc.
prof. MUDr. Jozef Lohnert, CSc.
prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.
prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, PhD.
doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD.
doc. PhDr. Michal Kozubík, PhD.
doc. PhDr. Slavomír Krupa, PhD.
doc. PhDr. PaedDr. Lýdia Lehoczká, PhD.
doc. PhDr. Marta Popelková,  CSc.
doc. PhDr. Tomáš Sollár, PhD.
doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD.
doc. PhDr. Gabriela Vörösová, PhD.
PhD. Miloš Šlepecký, CSc.

Externí členovia

prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc.
doc. PhDr. Mária Dávideková, PhD. – Fakulta sociálnych vied, UCM Trnava
doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, ČR
doc. PaedDr. Ladislav Horňák, PhD. – Pedagogická fakulta PU v Prešove
doc. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD. – Ministerstvo zdravotníctva SR
Mgr. Denisa Fedáková, PhD. – Spoločenskovedný ústav SAV Košice

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757