L3 banner media2

Vedecká rada

Vedecká rada FSVaZ je orgánom fakulty, ktorý garantuje vedeckú a vzdelávaciu úroveň fakulty. Členmi Vedeckej rady sú významní odborníci z oblastí, v ktorých fakulta uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú a ďalšiu tvorivú činnosť. Vedecká rada má 21 členov, z ktorých jednu štvrtinu (6) členov, tvoria osoby, ktoré nie sú členmi akademickej obce Univerzity Konštantína Filozofa.

 

Predseda

prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD.

Podpredseda

Mgr. Jana Turzáková, PhD.

Interní členovia

doc. PhDr. Elena Gažiková, PhD.

prof. PhDr. Michal Kozubík, PhD.

doc. MUDr. Peter Minárik, PhD.

prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.

prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.

doc. PhDr. Marta Popelková, PhD.

doc. Mgr. Jurina Rusnáková, PhD.

doc. PhDr. Andrea Solgajová, PhD.

doc. PhDr. Miloš Šlepecký, CSc.

doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD.

prof. PhDr. Tomáš Urbánek, PhD.

doc. PhDr. Gabriela Vörösová, PhD.

doc. PaedDr. PhDr. Marta Zaťková, PhD.

Externí členovia

Mgr. Denisa Fedáková, PhD., Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i., Spoločenskovedný ústav, Košice

doc. PhDr. Michal Hajdúk, PhD., Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

prof. Mgr. Anton Heretik, PhD., Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

doc. PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD., Filozofická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku

doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD., Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

prof. PhDr. Ladislav Vaska, PhD., Pedagogická Fakulta, UMB Banská Bystrica

 

Významní odborníci Vedeckej rady FSVaZ s odbornou kapacitou posudzovať habilitačné konanie a inauguračné konanie v študijnom odbore, ku ktorému je priradený odbor habilitačného konania a inauguračného konania (v súlade so Štandardmi pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov):

  • ŠO Psychológia, odbor HaI Pedagogická, poradenská a školská psychológia - prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD., prof. PhDr. Tomáš Urbánek, PhD., prof. Mgr. Anton Heretik, PhD., doc. PhDr. Marta Popelková, PhD., doc. PhDr. Miloš Šlepecký, CSc., doc. PaedDr. PhDr. Marta Zaťková, PhD., doc. PhDr. Michal Hajdúk, PhD., doc. PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.
fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757