Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Stravovanie

Univerzita poskytuje stravovacie služby študentom, zamestnancom a externým záujemcom prostredníctvom externej firmy Gastromir. Pre zamestnancov a študentov UKF je potrebné si najprv dobiť kredit na stravovanie. Objednávanie obedov následne prebieha prostredníctvom Stravovacieho systému.

Študijné oddelenie

PaedDr. Vladimíra Chobotová
tel: +421 37 6408 757
email:
 
bakalárske štúdium (denná forma a externá forma): Sociálna práca
magisterské štúdium (denná forma a externá forma): Aplikovaná sociálna práca
špecializačné štúdium: Ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
 
č.dverí: A-202
 
Mgr. Jana Árvayová
tel: +421 37 6408 757
email:
 
bakalárske štúdium (denná forma): Psychológia
magisterské štúdium (denná forma): Psychológia
č.dverí: A-202
 
Eva Antlová
tel: +421 37 6408 760
email:
 
bakalárske štúdium (denná forma a externá forma): Ošetrovateľstvo
bakalárske štúdium (denná forma a externá forma): Urgentná zdravotná starostlivosť
špecializačné štúdium: Ošetrovateľská starostlivosť v komunite
 
č.dverí: A-203

Poradenstvo a podpora pre študentov so špecifickými vzdelávacími potrebami

Univerzita Konštantína Filozofa  v Nitre (ďalej UKF v Nitre) rešpektuje študentov, teda aj študentov so špecifickými potrebami. Všetci študenti majú zabezpečené všetky práva a povinnosti podľa zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. UKF v Nitre svojim štatútom, predpismi a ostatnými nariadeniami zabezpečuje optimálne podmienky pre štúdium intaktných študentov i študentov so špecifickými potrebami.

Dokumenty pre študentov so špecifickými potrebami

 
  • Príloha č. 1 (Žiadosť uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na jeho špecifické potreby)
  • Príloha č. 2 (Žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami a súhlas s vyhodnotením špecifických potrieb)
  • Príloha č. 3 (Žiadosť o primerané úpravy a podporné služby - špecifikácia žiadaných primeraných úprav a podporných služieb)
  • Príloha č. 4 (Rozhodnutie o zaradení do evidencie študentov so špecifickými potrebami a priznaní primeraných úprav a podporných služieb)
  • Príloha č. 5 (Vyhlásenie)
  • Príloha č. 6 (Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov)

 Koordinátori pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami FSVaZ:

doc. PhDr. Marta Popelková, PhD.
(koordinátor za Fakultu sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre)
kontakt:
 
PhDr. Dana Zrubcová, PhD.
(koordinátor za Fakultu sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre)
kontakt:

Formy a typy štúdia

V rámci vysokoškolského vzdelávania realizujú fakulty UKF štúdium výlučne v akreditovaných študijných programoch, ktoré uskutočňujú v dennej alebo v externej forme štúdia. Štúdium v rámci bakalárskeho štúdia (prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania) trvá štandardne tri roky, v rámci magisterského štúdia (druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania) dva roky. Štandardná dĺžka štúdia pre doktorandský študijný program (tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania) je v dennej forme 3 roky (maximálne 4 roky) a v externej forme štúdia najviac 5 rokov.
 
Na UKF je možné študovať v rámci celoživotného vzdelávania na úrovni vysokoškolského vzdelávania a ďalšieho vzdelávania, ktoré nadväzuje na školské a vysokoškolské vzdelávanie.
 
Príprava študijných programov a štúdium sa uskutočňuje v rozsahu a za podmienok stanovených fakultami UKF. Štúdium sa na UKF v jednom akademickom roku sa člení na dva semestre, akademický rok sa začína 1. septembra kalendárneho roka a končí sa 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka. Štúdium v akademickom roku sa uskutočňuje sa podľa harmonogramu štúdia schváleného pre daný akademický rok. Organizácia všetkých stupňov a foriem vysokoškolského štúdia na UKF je založená na kreditovom systéme.

Preukaz študenta

Preukazy oprávňujú svojho držiteľa využívať výhody, ktoré vyplývajú z príslušnosti k univerzite. Pre študentov je najdôležitejším preukaz študenta ISIC. Informácie o jeho vydaní, aktivácii, využití a výhodách si môžete prečítať v článku Preukaz študenta.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem