Ďakujeme, že ste prišli! Tešíme sa na Vás všetkých v septembri! Prihlášky posielajte do 31.3.2020.

PONUKA ŠTÚDIA -> TU!

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Veríš na dobrú budúcnosť? Poď si ju zariadiť dobrým štúdiom!


Ponúkame ti odbor, ktorý je v praxi potrebný, ale nemá ho každý. Poď do Nitry a staň sa poradcom/poradkyňou!

Urgentná zdravotná starostlivosť

 

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Ponuka bakalárskeho štúdia v akademickom roku 2020/2021

Fakulta socialnych vied a zdravotníctva otvára v dennej forme bakalárskeho štúdia nasledovné študijné programy (štandardná dĺžka štúdia v dennej forme je 3 roky):

 

V externej forme štúdia sa na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva otvárajú študijné programy (štandardná dĺžka štúdia v externej forme je 4 roky):

 

Poznámky a vysvetlivky

 • Štandardná dĺžka štúdia je tri roky v dennej forme a štyri roky v externej forme štúdia, absolventi získajú titul „bakalár“ („Bc.“).
 • Číselný údaj vyjadruje predpokladaný počet študentov prijatých na štúdium.
 • V prípade nenaplnenia počtu uchádzačov sa študijný program neotvorí.
 • Podrobné informácie o podmienkach prijatia na bakalárske študijné programy sú zverejnené na webovom sídle fakulty.
 • *Súčasťou prihlášky je potvrdenie lekára o spôsobilosti študovať na vysokej škole zdravotnícky študijný program.

Školné

Školné na UKF v Nitre pre akademický rok 2020/2021

 

Školné pre študijné programy vyučované v slovenskom jazyku a v jazyku menšínSuma v €Splatnosť
Školné pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia (denné štúdium) * 664,- Úhrada 1. splátky do 15.8.2020, resp. do termínu stanoveného dekanom fakulty v rozhodnutí o školnom a 2. splátku do 31. 1. 2021
Školné za súbežné štúdium viacerých študijných programov 664,- Úhrada 1. splátky do 15.8.2020, resp. do termínu stanoveného dekanom fakulty v rozhodnutí o školnom a 2. splátku do 31. 1. 2021
Školné za externé formy štúdia Rozpis podľa jednotlivých študijných programov (samostatná tabuľka) **
Školné pre študentov cudzincovSuma v €Splatnosť
Školné za dennú/externú formu bakalárskeho a magisterského štúdia od 1 500,- do 15. 8. 2020
Školné za dennú/externú formu doktorandského štúdia od 3 000 do 8 000,- do 15. 8. 2020

 

* Školné pri prekročení ŠDŠ pre študentov v externej forme štúdia zodpovedá výške školného, ktorú študent platil počas štandardnej dĺžky štúdia.

** Študent je povinný uhradiť školné v dvoch splátkach, a to prvú splátku vo výške polovice školného určeného týmto vnútorným predpisom do 15.8.2020, druhú splátku vo výške polovice školného určeného týmto vnútorným predpisom do 31. januára 2021. Úhrada prvej splátky školného je podmienkou zapísania študenta na štúdium, resp. zápisu do ďalšieho roku štúdia

 

Školné za externé formy štúdia na akademický rok 2020/2021

  stupeň štúdia 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč.
suma v € suma v € suma v € suma v € suma v €
Sociálna práca 1. 550 550 550 550 -
Ošetrovateľstvo 1. 550 550 550 550 -
Urgentná zdravotná starostlivosť 1. 550 550 550 550

-

Aplikovaná sociálna práca 2. 650 650 650 - -
Pedagogická, poradenská a školská psychológia 3. 1400 - - - -
Sociálna práca 3. 1400 - 1400 - -

 

Študent je povinný uhradiť školné vdvoch splátkach, ato prvú splátku vo výške polovice školného určeného týmto vnútorným predpisom do 15.8.2020,resp.do termínu stanoveného dekanom fakulty vrozhodnutí oškolnoma druhú splátku vo výške polovice školného určeného týmto vnútorným predpisom do 31. januára 2021. Úhrada prvej splátky školného je podmienkou zapísania študenta na štúdium, resp. zápisu do ďalšieho roku štúdia.Školné za nadštandardnú dĺžku štúdia pre študentov vexternej forme štúdia zodpovedá výške školného, ktoré študent platil počas štandardnej dĺžky štúdia

Ponuka magisterského štúdia v akademickom roku 2020/2021

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva otvára v dennej forme magisterského štúdia nasledovné študijné programy (štandardná dĺžka štúdia v dennej forme je 2 roky):

 

V externej forme štúdia sa na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva študijné programy (štandardná dĺžka štúdia v externej forme sú 3 roky):

 
Poznámky a vysvetlivky

 • Štandardná dĺžka štúdia je dva roky denná forma / tri roky externá forma a absolventi získajú titul „magister” („Mgr.”).
 • Číselný údaj vyjadruje predpokladaný počet študentov prijatých na štúdium.
 • V prípade nenaplnenia počtu uchádzačov sa študijný program neotvorí.
 • Podrobné informácie o podmienkach prijatia na magisterské študijné programy budú zverejnené na webovej stránke fakulty od 28. februára 2020.

Ponuka doktorandského štúdia v akademickom roku 2019/2020

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva otvára v akademickom roku 2019/2020 v dennej aj v externej forme doktorandského štúdia nasledovné študijné programy:

 
Poznámky a vysvetlivky

 • Štandardná dĺžka štúdia v dennej forme je tri roky a v externej forme päť rokov
 • Absolventi získajú titul „philosophiae doctor“ („PhD.“).
 • O prijatie na doktorandské študijné programy sa môžu uchádzať absolventi magisterského štúdia príslušného vedného zamerania.
 • Podrobné informácie o podmienkach prijatia na doktorandské študijné programy budú zverejnené na webovej stránke fakulty od 31. marca 2019.

Prijímacie konanie

Prijímacie konanie je proces umožňujúci uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu na vybranej vysokej škole. Prijímacie konanie sa na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva Univerziti Konštantína Filozofa v Nitre uskutočňuje v súlade s § 58 zákona o vysokých školách. Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho písomnej prihlášky na štúdium na fakulte, ktorá uskutočňuje príslušný študijný program.

SJAJUJ
fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem