Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva oznamuje, že II. kolo prijímacieho konania pre akademický rok 2024/2025 sa neuskutoční v žiadnom študijnom odbore.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Ponuka doktorandského štúdia v akademickom roku 2024/2025

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva otvára v akademickom roku 2024/2025 v dennej aj v externej forme doktorandského štúdia študijné programy v nasledovných odboroch:

 
Poznámky a vysvetlivky

  • Štandardná dĺžka štúdia v dennej forme je tri roky a v externej forme štyri roky
  • Absolventi získajú titul „philosophiae doctor“ („PhD.“).
  • O prijatie na doktorandské študijné programy sa môžu uchádzať absolventi magisterského štúdia príslušného vedného zamerania.
  • Podrobné informácie o podmienkach prijatia na doktorandské študijné programy budú zverejnené na webovej stránke fakulty od 31. marca 2023.
  • Zoznam tém dizertačných prác a podmienky prijatia na doktorandské štúdium v AR 2024/2025

Ponuka magisterského štúdia v akademickom roku 2024/2025

Prijímacie konanie na študijné programy FSVaZ UKF v Nitre na akademický rok 2024/2025

Dekan Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre vyhlasuje prijímacie konanie na študijné programy v dennej a v externej forme štúdia s termínom podania prihlášky do 30. apríla 2024 v nasledovnom rozsahu:

Magisterský študijný program uskutočňovaný v dennej forme

    Aplikovaná sociálna práca (plánovaný počet prijatých uchádzačov: 50)

    Psychológia (plánovaný počet prijatých uchádzačov: 50)

Magisterský študijný program uskutočňovaný v externej forme

    Aplikovaná sociálna práca (plánovaný počet prijatých uchádzačov: 40)

Uchádzač o magisterské študijné programy podáva prihlášku kompletne vyplnenú, a to elektronicky (25 €) alebo papierovej verzii (30 €) a k prihláške doloží:

   - doklad o úhrade poplatku 25 € (elektronická prihláška) alebo 30 € (papierová prihláška) (banka: Štátna pokladnica IBAN: SK73 8180 0000 0070 0007 3025 SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX, variabilný symbol 2001xxxxxx, kde za x treba dosadiť dátum narodenia, do správy uviesť meno a priezvisko uchádzača, spôsob platby – výlučne bankovým prevodom),

    - notárom alebo matrikou overenú fotokópiu diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu o absolvovaní bakalárskeho študijného programu,

   - vlastnoručne podpísaný životopis.

O prijatí na štúdium rozhoduje dekan fakulty na základe odporúčania prijímacej komisie. Výsledky prijímacieho konania oznámi dekan uchádzačovi písomne rozhodnutím dekana a elektronicky prostredníctvom Akademického informačného systému.

Podmienky prijatia na magisterské štúdium

Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je získanie VŠ vzdelania I. stupňa v príslušnom odbore. Ďalšou základnou podmienkou stanovenou FSVaZ je certifikát jazykovej skúšky zo slovenského jazyka minimálnej úrovni B1- ktorí neabsolvovali maturitnú skúšku zo slovenského alebo českého jazyka.

Uchádzač o magisterské štúdium si podáva prihlášku na štúdium na Fakultu sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (FSVaZ).

FSVaZ akceptuje elektronicky podané prihlášky bez nutnosti zasielania papierových verzií.

Úradne overenú kópiu diplomu, vysvedčenia a dodatku k diplomu stačí predložiť najneskôr v deň zápisu.

Prijímacie konanie je spoplatnené. Potvrdenie o úhrade poplatku priloží uchádzač k prihláške.

Pri elektronickom podaní prihlášky nie je potrebné zasielať papierovú prihlášku poštou.

O prijatí na štúdium rozhoduje dekan fakulty na základe odporúčania prijímacej komisie. Na štúdium sú prijatí uchádzači, ktorí preukážu najvyššiu mieru schopností a predpokladov na štúdium.

Základným kritériom hodnotenia sú výsledky predchádzajúceho štúdia. Výsledky prijímacieho konania oznámi dekan uchádzačovi písomne rozhodnutím dekana a elektronicky prostredníctvom Akademického informačného systému.

Prijatý uchádzač potvrdzuje svoj záujem zapísať sa na štúdium prostredníctvom elektronickej návratky. Elektronická návratka slúži aj ako žiadosť o pridelenie ubytovania v študentských domovoch.

Ponuka bakalárskeho štúdia v akademickom roku 2024/2025

Prijímacie konanie na študijné programy FSVaZ UKF v Nitre na akademický rok 2024/2025

Dekan Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre vyhlasuje prijímacie konanie na študijné programy v dennej a v externej forme štúdia s termínom podania prihlášky do 31. marca 2024 v nasledovnom rozsahu:

Bakalárske študijné programy uskutočňované v dennej forme štúdia

    Ošetrovateľstvo (plánovaný počet prijatých uchádzačov: 70)

    Psychológia (plánovaný počet prijatých uchádzačov: 40)

    Sociálna práca (plánovaný počet prijatých uchádzačov: 50)

    Urgentná zdravotná starostlivosť (plánovaný počet prijatých uchádzačov: 45)

Bakalársky študijný program uskutočňovaný v externej forme štúdia

    Ošetrovateľstvo (plánovaný počet prijatých uchádzačov: 35)

    Sociálna práca (plánovaný počet prijatých uchádzačov: 40)

    Urgentná zdravotná starostlivosť (plánovaný počet prijatých uchádzačov: 25)

Uchádzač o bakalárske študijné programy podáva prihlášku kompletne vyplnenú - aj prospech podľa koncoročného vysvedčenia v jednotlivých ročníkoch strednej školy, a to elektronicky (25 €) alebo v papierovej podobe (30 €) a k prihláške doloží:

 -   doklad o úhrade poplatku 25 € (elektronická prihláška) alebo 30 € (papierová prihláška) (banka: Štátna pokladnica IBAN: SK73 8180 0000 0070 0007 3025 SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX, variabilný symbol 2001xxxxxx, kde za x treba dosadiť dátum narodenia, do správy uviesť meno a priezvisko uchádzača, spôsob platby – výlučne bankovým prevodom),

  -  notárom alebo matrikou overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia,

   - notárom alebo matrikou overené fotokópie vysvedčení z 2. a 3. ročníka strednej školy

   - vlastnoručne podpísaný životopis,

   - v študijnom programe, Ošetrovateľstvo a Urgentná zdravotná starostlivosť LEKÁRSKY POSUDOK O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI UCHÁDZAČA O ŠTÚDIUM

 - notárom alebo matrikou overené fotokópie diplomov a certifikátov pre kritérium Aktivity.

VŠETKY OVERENÉ FOTOKÓPIE DOKLADOV MUSIA BYŤ ZASLANÉ POŠTOU NA ŠTUDIJNÉ ODDELENIE FSVaZ, KRASKOVA 1, 949 01 NITRA.

O prijatí na štúdium rozhoduje dekan fakulty na základe odporúčania prijímacej komisie. Výsledky prijímacieho konania oznámi dekan uchádzačovi písomne rozhodnutím dekana a elektronicky prostredníctvom Akademického informačného systému.

Podmienky prijatia na bakalárske štúdium

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Ďalšou základnou podmienkou stanovenou FSVaZ je certifikát jazykovej skúšky zo slovenského jazyka minimálnej úrovni B1- ktorí neabsolvovali maturitnú skúšku zo slovenského alebo českého jazyka.

Uchádzač o bakalárske štúdium si podáva prihlášku na štúdium na Fakultu sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (FSVaZ). Uchádzačmi sú absolventi stredných škôl zo Slovenskej republiky a zo zahraničia, ktorí svoje stredoškolské štúdium ukončili maturitnou skúškou (resp. ekvivalentnou skúškou) a predložia o tom právoplatný doklad do dňa zápisu na štúdium na FSVaZ.

FSVaZ akceptuje elektronicky podané prihlášky bez nutnosti zasielania papierových verzií. Úradne overené kópie vysvedčení, maturitného vysvedčenia, diplomov a certifikátov je potrebné predložiť v termíne, ktorý stanoví FSVaZ.

Uchádzači o štúdium v študijnom programe Ošetrovateľstvo a Urgentná zdravotná starostlivosť doložia LEKÁRSKY POSUDOK O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI UCHÁDZAČA O ŠTÚDIUM najneskôr v deň zápisu.

Prijímacie konanie je spoplatnené. Potvrdenie o úhrade poplatku priloží uchádzač k prihláške.

Pri elektronickom podaní prihlášky nie je potrebné zasielať papierovú prihlášku poštou.

O prijatí na štúdium rozhoduje dekan fakulty na základe odporúčania prijímacej komisie. Na štúdium sú prijatí uchádzači, ktorí preukážu najvyššiu mieru schopností a predpokladov na štúdium.

Základným kritériom hodnotenia sú výsledky predchádzajúceho štúdia. Výsledky prijímacieho konania oznámi dekan uchádzačovi písomne rozhodnutím dekana a elektronicky prostredníctvom Akademického informačného systému.

Prijatý uchádzač potvrdzuje svoj záujem zapísať sa na štúdium prostredníctvom elektronickej návratky. Elektronická návratka slúži aj ako žiadosť o pridelenie ubytovania v študentských domovoch.

Školné

Školné na UKF v Nitre pre akademický rok 2023/2024

 

Školné pre študijné programy vyučované v slovenskom jazyku a v jazyku menšínSuma v €Splatnosť
Školné pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia (denné štúdium) * 664,- Úhrada 1. splátky do 15.8.2023, resp. do termínu stanoveného dekanom fakulty v rozhodnutí o školnom a 2. splátku do 31. 1. 2024
Školné za súbežné štúdium viacerých študijných programov 664,- Úhrada 1. splátky do 15.8.2023, resp. do termínu stanoveného dekanom fakulty v rozhodnutí o školnom a 2. splátku do 31. 1. 2024
Školné za externé formy štúdia Rozpis podľa jednotlivých študijných programov (samostatná tabuľka) **
Školné pre študentov cudzincovSuma v €Splatnosť
Školné za dennú/externú formu bakalárskeho a magisterského štúdia od 1 500,- do 15. 8. 2023
Školné za dennú/externú formu doktorandského štúdia od 3 000 do 8 000,- do 15. 8. 2023

 

* Školné pri prekročení ŠDŠ pre študentov v externej forme štúdia zodpovedá výške školného, ktorú študent platil počas štandardnej dĺžky štúdia.

** Študent je povinný uhradiť školné v dvoch splátkach, a to prvú splátku vo výške polovice školného určeného týmto vnútorným predpisom do 15.8.2023, druhú splátku vo výške polovice školného určeného týmto vnútorným predpisom do 31. januára 2024. Úhrada prvej splátky školného je podmienkou zapísania študenta na štúdium, resp. zápisu do ďalšieho roku štúdia

 

Školné za externé formy štúdia na akademický rok 2023/2024

  stupeň štúdia 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč.
suma v € suma v € suma v € suma v € suma v €
Sociálna práca 1. 650 550 550 550 -
Ošetrovateľstvo 1. 750 550 550 550 -
Urgentná zdravotná starostlivosť 1. 750 - - -

-

Aplikovaná sociálna práca 2. 750 650 650 - -
Pedagogická, poradenská a školská psychológia 3. 750 750 750 750 -
Sociálna práca 3. 750 750 750 750 -

 

Študent je povinný uhradiť školné vdvoch splátkach, ato prvú splátku vo výške polovice školného určeného týmto vnútorným predpisom do 15.8.2023, resp.do termínu stanoveného dekanom fakulty vrozhodnutí oškolnoma druhú splátku vo výške polovice školného určeného týmto vnútorným predpisom do 31. januára 2024. Úhrada prvej splátky školného je podmienkou zapísania študenta na štúdium, resp. zápisu do ďalšieho roku štúdia.Školné za nadštandardnú dĺžku štúdia pre študentov vexternej forme štúdia zodpovedá výške školného, ktoré študent platil počas štandardnej dĺžky štúdia

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem