L3 banner media2

Harmonogram akademického roka 2021/2022

Začiatok výučby v zimnom semestri: 20. september 2021
Zápisy študentov:
Zápisy sa realizujú elektronicky. Postup nájdete v článku Zápis na štúdium.
Zimný semester:
Výučbové obdobie: 20. 9. 2021 – 18. 12. 2021 (13 týždňov)
Skúškové obdobie: 20. 12. 2021 – 12. 2. 2022 (8 týždňov)
Termín zverejnenia tém záverečných prác: 31. 10. 2021
Termín prihlásenia sa na tému diplomovej, resp. bakalárskej práce: do 30. 11. 2021
Predzápisy predmetov na letný semester: od 25. 10. 2021 do 13. 11. 2021
Zverejnenie rozvrhov na letný semester: 17. 12. 2021
Prihlasovanie študentov na rozvrh: do 13. 2. 2022
Celouniverzitná dovolenka: 24. 12. 2021 – 5. 1. 2022 (nástup do práce 7. 1. 2022)
Imatrikulácie
FPV                    11. 11. 2021 o 9.00 h
FSVaZ                 11. 11. 2021 o 11.30 h
FSŠ                     9. 11. 2021 o 11.30 h
FF                      10. 11. 2021 o 10.00 a 12.30 h
PF                      9. 11. 2021 o 9.00 h
Študentské dni nitrianskych univerzít: 10. 11. – 26. 11. 2021 (dátum je orientačný, bude sa prispôsobovať programu ŠDNU)
Štátne sviatky a dni pracovného pokoja:
1. 11. 2021 – pondelok – Sviatok všetkých svätých
17. 11. 2021 – streda – Deň boja za slobodu a demokraciu
24. 12. 2021 – piatok – Štedrý deň
25. 12. 2021 – sobota – 1. sviatok vianočný
6. 1. 2022 – štvrtok – Sviatok Troch Kráľov
15. 4. 2022 – piatok – Veľkonočný piatok
18. 4. 2022 – pondelok – Veľkonočný pondelok
5. 7. 2022 – utorok – sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda
Letný semester:
Výučbové obdobie: 14. 2. 2022 – 14. 5. 2022 (13 týždňov)
 • končiace ročníky Bc. a Mgr. štúdia – všetky fakulty: 14. 2. 2022 – 16. 4. 2022 (9 týždňov)
Skúškové obdobie: 16. 5. 2022 – 9. 7. 2022 (8 týždňov) 
 • Končiace ročníky Bc. štúdia – všetky fakulty: 19. 4. 2022 – 14. 5. 2022 (4 týždne)
 • končiace ročníky Mgr. štúdia – všetky fakulty: 19. 4. 2022 – 7. 5. 2022 (3 týždne)
Predzápis na zimný semester 2022/2023: 14. 3. – 3. 4. 2022
Zverejnenie rozvrhov na zimný semester: 8. 7. 2022
Prihlasovanie študentov na rozvrh na ZS: do 18. 9. 2022
 
Štátne skúšky 
 Činnosť Bakalárske štúdium  Magisterské štúdium
 Odovzdanie záverečných prác  16. 4. 2022*  16. 4. 2022*
 Posúdenie záverečných prác  14. 5. 2022  6. 5. 2022
 ŠS z pedagogicko-psychologického
a sociálno-vedného základu – 1. termín
 -----------------  11. – 13. 5. 2022
 ŠS z pedagogicko-psychologického
a sociálno-vedného základu – 2. termín
 -----------------  23. – 24. 8. 2022
 ŠS z pedagogicko-psychologického
a sociálno-vedného základu – 3. termín
 -----------------
 Podľa harmonogramu
1. termín AR 2022/23***
 
 ŠS + obhajoba záverečnej práce – 1. termín  23. 5. – 10. 6. 2022  16. – 31. 5. 2022
 ŠS + obhajoba záverečnej práce – 2. termín  22. – 26. 8. 2022**  22. – 26. 8. 2022**
ŠS + obhajoba záverečnej práce – 3. termín
Podľa harmonogramu
1. termín AR 2022/23***
 
Podľa harmonogramu
1. termín AR 2022/23***
 
Poznámky a vysvetlivky:
*Študent sa môže prihlásiť v AR 2021/22 na štátne skúšky pod podmienkou, ak dodrží stanovený termín odovzdania záverečnej práce. V prípade, ak študent v danom akademickom roku záverečnú prácu neobháji a prácu musí prepracovať, absolvuje obhajobu záverečnej práce v ďalšom akademickom roku.
**Ak študent úspešne absolvuje ŠS v tomto termíne, promovaný bude v októbri 2022.
***Tento termín je v období, ktoré sa považuje za nadštandardnú dĺžku štúdia spoplatnenú podľa Smernice o školnom a poplatkoch platnej pre AR 2022/23.
Promócie:
Fakulta prírodných vied: 13. – 14. 6. 2022, 7. 7. 2022, 4. 10. 2022
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva: 29. – 30. 6. 2022, 1. 7. 2022
Fakulta stredoeurópskych štúdií: 27. – 28. 6. 2022, 8. 7. 2022
Filozofická fakulta: 20. – 21. 6. 2022, 4. a 6. 7. 2022, 6. – 7. 10. 2022
Pedagogická fakulta: 22. – 24. 6. 2022, 5. 10. 2022
Promócie absolventov univerzity tretieho veku: 16. 6. 2022
Promócie Nitrianskej letnej univerzity: 15. 7. 2022
Prijímacie skúšky:
bakalárske štúdium:
 • PF: 11. – 14. 4. 2022
 • FSVaZ: 25. – 28. 4. 2022
 • FPV, FSVaZ, FSŠ a FF: 6. – 10. 6. 2022
magisterské štúdium – všetky fakulty: 6. – 10. 6. 2022
doktorandské štúdium – všetky fakulty: 27. 6. – 1. 7. 2022
Odvolacie konanie voči neprijatiu na štúdium na rektoráte: 28. 7. 2022
Odporúčaný termín letnej dovolenky: 11. 7. – 12. 8. 2022
Deň otvorených dverí – jesenný termín: 22. – 27. 11. 2021
Fakulta prírodných vied: 25. 11. 2021
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva: 27. 11. 2021
Fakulta stredoeurópskych štúdií: 27. 11. 2021
Filozofická fakulta: 25. 11. 2021
Pedagogická fakulta: 24. 11. 2021
Univerzitný deň otvorených dverí – všetky fakulty: 17. 2. 2022
Nitrianske univerzitné dni: 25. 4. – 6. 5. 2022 (dátum je orientačný, bude sa prispôsobovať programu NUD)
Termín konania ŠVOUČ: posledný marcový týždeň (odporúčaný termín)
 
PEDAGOGICKÁ PRAX
BAKALÁRSKE študijné programy:
Predškolská a elementárna pedagogika
 • Zimný semester
          2. roč.: november – december – 29. 11. – 3. 12. 2021 – 20 hod. – hospitačno-asistentská prax v MŠ, bloková prax
          3. roč.: november – december – 29. 11. – 3. 12. 2021 – 20 hod. – hospitačno-asistentská v ŠK a 1. roč. ZŠ, bloková prax
 • Letný semester
          1. roč.: marec – máj (10. 3. – 12. 5. 2022 – 40 hod. – utorok) – úvodná hospitačná prax v MŠ a ŠK, priebežná prax
          2. roč.: máj – jún (po dohode – 1 týždeň – 20 hod.) – pedagogická prax v ŠkVP, bloková prax
          3. roč.: február (1. 2. – 25. 2. 2022 – 40 hod.) – výstupová prax v MŠ a ŠK, súvislá v mieste bydliska
Špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia
 • Zimný semester
          1. roč.: november – december – 29. 11. – 3. 12. 2021 – 20 hod. – hospitačná prax v bežnej škole, bloková prax
          2. roč.: november – december – 29. 11. – 3. 12. 2021 – 20 hod. – prax v MŠ, bloková prax
          3. roč.: november – december – 22. 11. – 3. 12. 2021 – 40 hod. – špeciálnopedagogická hospitačno-výstupová prax v špeciálnej škole
 • Letný semester
         1. roč.: apríl – 4. – 8. 4. 2022 – 30 hod. – hospitačná prax v špeciálnej škole, bloková prax
         2. roč.: apríl – 4. – 8. 4. 2022 – 40 hod. – prax v špeciálnom výchovnom zariadení, bloková prax
         3. roč.: február – 1. – 25. 2. 2022 – 40 hod. – špeciálnopedagogická prax, súvislá, v mieste bydliska
Učiteľské študijné programy (jednopredmetové a dvojpredmetové štúdium, učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy)
 • Zimný semester: 3. roč. – október – december – 6. 10. – 15. 12. 2021 – 20 hod. – streda – základná škola – pedagogická prax I. – hospitačno-asistentská, priebežná
Pedagogika a vychovávateľstvo
  • Zimný semester
1. roč.: október – november – 7. 10. – 25. 11. 2021 – 30 hod. – priebežná motivačná prax (hospitácie), štvrtok, materská škola
2. roč.: december – 6. – 10. 12. 2021 – 20 hod. – súvislá asistentská prax I. (hospitácie) – školský internát
3. roč.: október – december – 4. 10. – 13. 12. 2021 – 30 hod. – priebežná výstupová prax (hospitácie), CVČ
  • Letný semester
1. roč.: marec – máj – 9. 3. – 11. 5. 2022 – 30 hod. – priebežná hospitačná prax – ŠkD
2. roč.: máj – jún (po dohode) – 20 hod. – súvislá asistentská prax II. – ŠkVP, bloková prax
3. roč.: február – 1. – 25. 2. 2022 – 40 hod – súvislá výstupová prax – v mieste bydliska v ŠkD a CVČ
MAGISTERSKÉ študijné programy:
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
 • Zimný semester
        1. roč.: november – december (29. 11. – 3. 12. 2021 – 20 hod.) – hospitačno-asistentská, bloková prax
        2. roč.: október – december (7. 10. – 16. 12. 2021 – 40 hod. – štvrtok) – odborná pedagogická prax – výstupová II., priebežná
 • Letný semester
        1. roč.: marec – máj (10. 3. – 12. 5. 2022 – 40 hod. – štvrtok) – odborná pedagogická prax – výstupová I., priebežná
        2. roč.: február – marec (1. 2. – 18. 3. 2022 – 100 hodín) – súvislá pedagogická prax v mieste bydliska
Špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia
 • Letný semester
  1. roč.: marec – máj – 8. 3. – 10. 5. 2022 – 60 hod. – utorok – výstupová prax školského špeciálneho pedagóga v bežnej škole, priebežná prax
  2. roč.: február – 60 hodín – 1. 2. – 25. 2. 2022 – súvislá prax v poradenskom zariadení (ZŠ) v mieste bydliska
Učiteľské študijné programy (jednopredmetové a dvojpredmetové štúdium, učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy)
 • Zimný semester
      1. roč.: december (22. 11. – 3. 12. 2021 – 40 hod.) – pedagogická prax II., bloková-výstupová, SŠ
 • Letný semester
      1. roč.: apríl – máj (25. 4. – 6. 5. 2022 – 40 hod.) – pedagogická prax výstupová III., bloková-výstupová, ZŠ
      2. roč.: február – marec – 120 hodín: 60 hodín – 1. 2. – 25. 2. 2022
                                                            60 hodín – 1. 3. – 31. 3. 2022 – pedagogická prax IV., súvislá, v mieste bydliska
Pedagogika a vychovávateľstvo
 • Zimný semester
       1. roč.: november – december – 29. 11. – 3. 12. 2021 – 20 hod. – pedagogická prax I., ŠI, výstupová – bloková
       2. roč.: október – december – 12. 10. – 14. 12. 2021 – 30 hod. – pedagogická prax III., priebežná – utorok, tretí sektor, ŠI, CVČ
 • Letný semester
       1. roč.: máj – jún (po dohode) – 30 hod. – pedagogická prax II., ŠkVP, bloková prax
       2. roč.: február – 60 hodín – 1. – 25. 2. 2022, pedagogická prax IV. – súvislá prax v mieste bydliska
 
Schválené na zasadnutí Kolégia rektora UKF 3. mája 2021.

 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757