L3 banner media2

Harmonogram akademického roka 2018/2019

Slávnostné otvorenie akademického roka:

25. 9. 2018 (utorok), 10.00 hod., Aula UKF

Zimný semester:
 • Prednáškové obdobie: 26. 9. 2018 - 22. 12. 2018 (13 týždňov)
 • Skúškové obdobie: 7. 1. 2019 - 16. 2. 2019 (6 týždňov)
 • Termín zverejnenia tém záverečných prác: 1. 10. 2018
 • Termín prihlásenia sa na záverečnú prácu: do 31. 10. 2018
 • Predzápisy na letný semester: 5. 11. 2018 - 28. 11. 2018
 • Zverejnenie rozvrhov na letný semester: 18. 12. 2018
 • Prihlasovanie študentov na rozvrh: do 17. 2. 2019
 • Celouniverzitná dovolenka: 27. 12. 2018 - 4. 1. 2019

Imatrikulácie FSVaZ:  8. 11. 2018 o 11,30 hod., Aula UKF

Študentské dni nitrianskych univerzít:      14. 11. - 30. 11. 2018

Letný semester:

 • Prednáškové obdobie:
  • 18. 2. 2019 - 18. 5. 2019 (13 týždňov)
  • 3. roč. Bc. a 2. roč. Mgr.: 18. 2. 2019 - 19. 4. 2019 (9 týždňov)
 • Skúškové obdobie: 20. 5. 2019 - 13. 7. 2019 (8 týždňov)
  • 3. roč. Bc. - všetky fakulty: 23. 4. 2019 - 18. 5. 2019
  • 2. roč. Mgr. - všetky fakulty: 23. 4. 2019 - 11. 5. 2019
 • Predzápis do 2. - 3. roč. Bc. a do 2. roč. Mgr. štúdia na zimný semester 2018/19: 19. 3. 2019 - 31. 3. 2019
 • Zverejnenie rozvrhov na zimný semester: 13. 7. 2019
 • Prihlasovanie študentov na rozvrh na ZS:     do 22. 9. 2019

Promócie:

 • Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva: 1. - 3. 7. 2019

Prijímacie skúšky:

 • bakalárske štúdium: 10. 6. 2019 - 14. 6. 2019
 • magisterské štúdium: 10. 6. 2019 - 14. 6. 2019
 • doktorandské štúdium: 4. júnový - 1. júlový týždeň 2019
 • Odvolacie konanie voči neprijatiu na štúdium na rektoráte: 25. 7. 2019
 • Odvolacie konanie voči školnému na rektoráte:
  • 1. termín: 22. 8. 2019
  • 2. termín: 18. 10. 2019

Študent si musí podať žiadosť najneskôr 5 dní pred zasadnutím komisie, termín 15. augusta 2018 je povinný pre všetkých študentov, na ktorých sa povinnosť platiť školné vzťahuje, okrem 1. ročníkov.

Deň otvorených dverí: 21. 2. 2019

Nitrianske univerzitné dni: 29. 4. 2019 - 12. 5. 2019

Termín konania ŠVK, resp. ŠVOUČ: 4. marcový týždeň

Štátne skúšky

Činnosť Bakalárske štúdium Magisterské štúdium
Odovzdanie záverečných prác 26. 4. 2019* 26. 4. 2019*
Posúdenie záverečných prác 18. 5. 2019 11. 5. 2019

ŠS z pedagogicko-psychologického

a sociálno-vedného základu - 1. termín

 - - - -

15. 5. - 20. 5. 2019

ŠS z pedagogicko-psychologického

a sociálno-vedného základu - 2. termín

 - - - -

 27. 8. 2019

ŠS z pedagogicko-psychologického

a sociálno-vedného základu - 3. termín

- - - -

Podľa harmonogramu

1. termín AR 2018/19***

ŠS + obhajoba záverečnej práce - 1. termín 27. 5. - 6. 6. 2019 21. 5. - 29. 5. 2019
ŠS + obhajoba záverečnej práce - 2. termín 28. 8. - 31. 8. 2019** 28. 8. - 31. 8. 2019**

ŠS + obhajoba záverečnej práce - 3. termín

Podľa harmonogramu

1. termín AR 2018/19***

Podľa harmonogramu

1. termín AR 2018/19***

Poznámky a vysvetlivky:

*Študent sa môže prihlásiť v AR 2018/19 na štátne skúšky pod podmienkou, ak dodrží stanovený termín odovzdania záverečnej práce. V prípade, ak študent v danom akademickom roku záverečnú prácu neobháji a prácu musí prepracovať, absolvuje obhajobu záverečnej práce v ďalšom akademickom roku.

**Ak študent úspešne absolvuje ŠS v tomto termíne, promovaný bude v októbri 2019.

***Tento termín je v období, ktoré sa považuje za nadštandardnú dĺžku štúdia, ktorá je podľa Smernice o školnom a poplatkoch pre AR 2019/20 spoplatnená.

PEDAGOGICKÁ PRAX

Bakalárske študijné programy
Učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a predmetov praktickej prípravy, učiteľstvo umelecko – výchovných a výchovných predmetov

 • Zimný semester
  • 2. roč. - UPP - november (5. - 9.11. 2018 - 20 hod.) - pedagogická prax v odbore I.
  • 3.roč. - UPP - október - december (3. 10. - 12. 12. 2018 - 20 hod. - streda) - pedagogická prax v odbore II.
  • 3. roč. - UAP a UUP - október - december (3. 10. - 12. 12. 2018 - 20 hod. - streda) - základná škola - pedagogická prax I. - hospitačno-asistentská, priebežná
 • Letný semester
  • 3.roč. - UPP - apríl (1. - 12.4. 2019) - 40 hod. SOŠ - pedagogická prax I. hospitačno-asistentská.

Magisterské študijné programy
Učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a predmetov praktickej prípravy, učiteľstvo umelecko – výchovných a výchovných predmetov

 • Zimný semester
  • 1. roč. - december (3.12. - 14. 12. 2018 - 40 hod.) - pedagogická prax II., bloková-výstupová, SŠ
 • Letný semester
  • 1. roč. - apríl (1.-13.4. 2019 - 40 hod.) - pedagogická prax výstupová III., bloková-výstupová, ZŠ
  • 2. roč. - február - marec (60 hodín: 30 hodín - 4. 2. - 28. 2. 2019; 30 hodín - 4. 3. - 28. 3. 2019 - dvojprogramové štúdium)

Jednopredmetové štúdium: marec ( 30 hodín - 4. 3. - 29. 3. 2019) - súvislá pedagogická prax IV., v mieste bydliska.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751