Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Veríš na dobrú budúcnosť? Poď si ju zariadiť dobrým štúdiom!


Ponúkame ti odbor, ktorý je v praxi potrebný, ale nemá ho každý. Poď do Nitry a staň sa poradcom/poradkyňou!

Urgentná zdravotná starostlivosť

 

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Edičná činnosť

Predmetom edičnej činnosti Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva je príprava a tlač učebných textov, odborných textov ako podkladov pre výučbu, príprava a tlač vedeckých zborníkov, vedeckých textov a monografií.

Edičnú činnosť na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre riadi Edičná komisia fakulty.

Vedecká činnosť študentov

Za mimoriadne dôležité fakulta považuje systematické vedenie študentov k vedeckovýskumnej práci.

Fakulta každoročne organizuje pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia súťaže študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti (ŠVOUČ), kde sú predložené práce hodnotené oponentmi a obhajoby prác sa konajú pred odbornými komisiami.

Doktorandi majú možnosť zúčastniť sa vedeckých konferencií, ktoré sú pravidelne organizované fakultami. Zároveň sa môžu uchádzať o finančnú podporu svojej výskumnej činnosti formou podávania žiadostí o projekty v rámci Univerzitnej grantovej agentúry.

Fakulta je dlhodobo úspešná v národnej a medzinárodnej konfrontácii študentov bakalárskeho a magisterského štúdia v rámci súťaží študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti (ŠVOUČ).

Úspechy študentov

FSVaZ je dlhodobo úspešná pri výchove študentov vo vedeckej činnosti, čoho dôkazom sú opakované úspechy na národnej a medzinárodnej úrovni.

V dňoch 14. a 15. mája 2015 sa v priestoroch Katedry psychológie Karlovej Univerzity v Prahe uskutočnilo medzinárodné kolo Študentskej vedeckej a odbornej činnosti. Študentky 2. ročníka bakalárskeho stupňa odboru psychológia

Daniela Slamená a Michaela Spodniaková

sa po výbornej prezentácii práce na tému Vplyv veľkosti skupiny na mieru konformného správania u adolescentov umiestnili v medzinárodnom poradí bakalárskej sekcie na 2. mieste.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na stránkach katedier a ústavov FSVaZ.

Prioritné oblasti výskumu

Prioritné oblasti výskumu na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva

Fakulta v predchádzajúcom období identifikovala prioritné oblasti výskumu. V súčasnosti pokračuje v zadefinovaní oblastí výskumu s medzinárodne akceptovanými výsledkami v publikačnej a projektovej činnosti s cieľom identifikovať výskumné osobnosti a kolektívy, ktoré sa výraznou mierou podieľajú na zviditeľňovaní fakulty.

•    Diagnostika v ošetrovateľstve
•    Validizácia psychodiagnostických nástrojov
•    Autonómne rozhodovanie: stratégie regulácie emócií v rozhodovacom procese a spokojnosť s rozhodovaním,
•    Rodinný systém a integračné stratégie adolescentov,
•    Sociálna opora a spokojnosť so sociálnou sieťou obyvateľov rómskych osídlení,
•    Sociálne vyčlenenie a bezdomovectvo.

Výskumné a umelecké tímy na FSVaZ

Pre dosiahnutie uvedeného zámeru fakulta vypracovala analýzu vedeckého a umeleckého výskumu a výskumných a umeleckých osobností a kolektívov. Na fakulte pôsobia dva výskumné kolektívy s medzinárodne akceptovanou publikačnou činnosťou a účasťou v medzinárodných projektoch, resp. v projektoch v spoluriešiteľstve so zahraničnými partnermi .

•  Diagnostika v ošetrovateľstve
•  Validizácia psychodiagnostických nástrojov 

Diagnostika v ošetrovateľstve

Stručná charakteristika:

Efektívne monitorovanie pacientových potrieb, stanovenie ošetrovateľskej diagnózy a zabezpečenie jednotnej terminológie je v ošetrovateľstve kľúčové pre nastavenie efektívnych intervencií. V oblasti sa venujeme klasifikačným systémom diagnóz, intervencií a hodnoteniu výsledkov intervencií. Multidisciplinárny tím rieši otázky validity posudzovania v ošetrovateľskej praxi.

Hlavný riešiteľský kolektív:

doc. PhDr. Gabriela Vörösová, PhD., ,
PhDr. Andrea Solgajová, PhD.,
PhDr. Miroslava Líšková, PhD.,
PhDr. Dana Zrubcová, PhD.,
PhDr. Alica Slamková, PhD.,
doc. PhDr. Tomáš Sollár, PhD.,
Mgr. Jana Turzáková, PhD.

Projekty:

APVV - 09-RNP-049: Researching complex Interventions for nursing.

Publikácie:

Vörösová, G.: Standardizovaná terminologie pro ošetřovatelskou diagnózu. Praha: Grada, 2015, (in press);
Sollár, T. et al.: Anxiety and Coping in Hospitalized Patients. Measurement Tools and Findings - Krakow: Scientia, 2014. - ISBN 978-83-60837-84-9, 120p.;

Vystúpenia na konferenciách:

Cena za najlepší poster – 28th Conference of the European Health Psychology Society, August 26th – 30th, 2014, in Innsbruck, Austria;
Úzkosť a zvládanie v perspektíve psychológie a ošetrovateľstva; Sociálne procesy a osobnosť 2013, 23. - 25. 9. 2013; Akademie věd ČR, Třešť.

Medzinárodná spolupráca:

prof. David Richards, University of Exeter, UK;
prof. PhDr. Valerie Tóthová, Ph.D, Juhočeská univerzita v Českých Budejoviciach, ČR;
Dr n. med. Monika Binkowska – Bury, Univerzita v Rzeszowe, Poľsko;
Dr. habil Gergely Fábián PhD. Debrecínska Univerzita, Maďarsko.

Najvýznamnejší výsledok:

Do praxe pripravený súbor ošetrovateľských škál validizovaných pre použitie v ošetrovateľskej klinickej praxi aj vo výskume (diagnózy: zvládanie záťaže, úzkosť, strach, chronická a akútna zmätenosť, narušený obraz tela, beznádej, bezmocnosť, konflikt v rozhodovaní).


Validizácia psychodiagnostických nástrojov

Stručná charakteristika:

Vyhodnocovanie aktuálneho stavu psychodiagnostických nástrojov používaných v praxi aj vo výskume v rôznych oblastiach (klinická, poradenská, školská, pedagogická, pracovná, organizačná psychológia). Uplatňovanie klasických aj novších prístupov v psychometrii pri adaptácii zahraničných psychodiagnostických nástrojov. Realizácia validizačných štúdií pri skvalitňovaní používaných psychodiagnostických nástrojov.

Hlavný riešiteľský kolektív:

doc. PhDr. Tomáš Sollár, PhD., ,
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, PhD.,
prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc.,
Mgr. Jana Turzáková, PhD.,
PaedDr. Marta Zaťková, PhD.,
PaedDr. Martina Romanová, PhD.

Projekty:

VTS - ČR/SR/UKF07: Psychometrické a psychosémantické aspekty projektívnych metód.

Publikácie:

Sollár, T. et al.: Anxiety and Coping in Hospitalized Patients. Measurement Tools and Findings - Krakow: Scientia, 2014. - ISBN 978-83-60837-84-9, 120p.;
Turzáková, J. - Sollár, T. – Vörösová, G.: Aspekty validity sebavýpovede a pozorovania úzkosti u pacientov; 2013. In: PhD existence III: Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a doktorandech, Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. - ISBN 978-80-244-3778-1, S. 54-61.;
Sollár, T. - Belovičová, Z.: Assessment of objectivity of Bloch´s projective multidimensional drawing test 2007. In: Československá psychologie. - ISSN 0009-062X, Vol. 51, no. 6, 2007, p. 610-621.

Vystúpenia na konferenciách:

Xth European Congress of Psychology. – Prague, Czech Republic, July 3-6, 2007;
17th European Conference on Personality. Lausanne, Switzerland, 15th - 19th July 2014;
7th European Conference of Positive Psychology : Amsterdam 1-4 July 2014.

Medzinárodná spolupráca:

prof. Robert J. Sternberg, Cornell University, NY, USA;
prof. Renate Motschnig, Universität Wien, Austria;
prof. David Richards, University of Exeter, UK.

Najvýznamnejší výsledok:

Súbor metodologických postupov a prístupov v psychometrii pri adaptácii psychodiagnostických nástrojov. Súbor postupov a procedúr jazykovej a kultúrnej adaptácie psychologických meracích nástrojov. Súbor overených psychodiagnostických nástrojov použiteľných vo viacerých oblastiach (klinická psychológia: Blochov viacdimenzionálny kresebný test, Poradenská a školská psychológia: batéria nástrojov pre kariérové poradenstvo).

Projekty s podporou EÚ

APVV -> 09-RNP-049: Researching complex Interventions for nursing
Zodpovedný riešiteľ: Andrea Solgajová
Spoluriešitelia z UKF: Tomáš Sollár
Partneri projektu: 1. Prof. D. Richards (UK), 2. Prof. H. Leino-Kilpi (FIN), 3. Prof. G. Meyer (GER), 4. Dr. A.K. Wahl (NOR), 5. Prof. I.R. Hallberg (SWE), 6. Prof. S. DeGeest (SUI), 7. Prof. W. Sermeus (BEL)
Doba riešenia: 1/2011 - 3/2016
Cieľom projektu je skúmanie komplexných intervencií v ošetrovateľstve v rámci troch hlavných aktivít:
1. vytvorenie Európskej interdisciplinárnej siete výskumníkov v ošetrovateľstve;
2. zdieľanie vedomostí a expertíz organizovaním letných škôl pre začínajúcich ošetrovateľských výskumníkov v Európe používaním kurikula výskumných metód komplexných intervencií;
3. vytvorenie programov výskumu prenosu výsledkov výskumu do praxe v ošetrovateľstve.

APVV -> APVV-0540-12: Psychometrická kvalita psychodiagnostických nástrojov v kariérovom poradenstve
Zodpovedný riešiteľ: Tomáš Sollár
Spoluriešitelia z UKF: Tomáš Urbánek - Eva Sollárová - Alojz Ritomský - Martina Romanová - Marta Zaťková - Jana Turzáková - Katarína Baňasová
Doba riešenia: 10/2013 - 9/2017
Výskumný projekt sa zameriava na psychometrickú analýzu meracích nástrojov používaných pre účely kariérového poradenstva a na realizáciu validizačných štúdií týchto meracích nástrojov. Pre hodnotenie bude použitý model recenzie testov EFPA. Hodnotené budú meracie nástroje v oblastiach: kariérové presvedčenia, záujmy, schopnosti, osobnosť, hodnoty a kariérová zrelosť. Pre hodnotenie výsledkov validizačných štúdií budú použité psychometrické postupy.
    

Univerzitná grantová agentúra

UGA -> IX/8/2015: Validácia ošetrovateľskej diagnózy Úzkosť
Zodpovedný riešiteľ: Andrea Solgajová
Spoluriešitelia z UKF: Jana Turzáková
Doba riešenia: 4/2015 - 12/2016
Úzkosť ako ošetrovateľská diagnóza je implementovaná do klasifikačného systému NANDA-I od roku 1973. Hlavnou výzvou severoamerickej organizácie NANDA-I je zapojiť sa do procesu validácie a iniciovať snahy NANDA/NIC/NOC štandardizovať jazyk pre ošetrovateľstvo, znížiť kultúrne rozdiely a zväčšiť a obohatiť ošetrovateľské poznatky. Ako prví v podmienkach Slovenska máme cieľ validovať ošetrovateľskú diagnózu Úzkosť v našich podmienkach.
      
UGA -> VIII/11/2014: Hodnotová orientácia a etické rozhodovanie sociálnych pracovníkov
Zodpovedný riešiteľ: Zuzana Mališková
Doba riešenia: 6/2014 - 12/2016
Vedecký projekt rozšíri teoretickú a empirickú bázu poznatkov z etiky sociálnej práce. V rámci projektu sa bude realizovať výskum zameraný na identifikovanie hodnotovej orientácie (osobnej, profesijnej) sociálnych pracovníkov a identifikovanie rozdielov v etickom rozhodovaní sociálnych pracovníkov vzhľadom na ich hodnotovú orientáciu. Hlavným výstupom projektu bude publikácia, ktorá sa bude venovať téme etického rozhodovania sociálnych pracovníkov.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem