L3 banner media2

Edičná komisia

Edičná komisia Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva koordinuje edičnú činnosť a tvorbu e-learningových kurzov na fakulte. Na základe návrhov z pracovísk fakulty zostavuje edičný plán na príslušný kalendárny rok, ktorý predkladá na schválenie dekanovi a kontroluje jeho plnenie.
Predseda
Prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD.
Členovia
Ing. Petra Kluvancová
Mgr. Zuzana Majerová
prof. PhDr. Michal Kozubík, PhD.
PaedDr. Martina Romanová, PhD.
PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD.
fsvaz prijimacie konanie siva

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757