L3 banner media2

Sociálna práca

Doktorandský študijný program

Študijný odbor:  33. Sociálna práca
Forma štúdia: denná / externá
Dĺžka štúdia: 3 roky (denná forma) / 4 roky (externá forma)
Garant: prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.
Získaný titul: Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko: Katedra sociálnej práce a sociálnych vied

Charakteristika študijného programu

Absolvent má ucelený súbor vedomostí a efektívne sa orientuje v teórii a metodológii vedy, v moderných teoretických konceptoch sociálnej práce vrátane teórií sociálneho vylúčenia a v oblasti nových trendov sociálnej politiky. Vie aktívne a samostatne získavať nové vedomosti, kriticky hodnotiť vývoj teórií a prístupov súvisiacich s odborom vo svete a aplikovať získané vedomosti pre svoju prácu a rozvoj odboru sociálna práca.   Disponuje nezávislým a kritickým myslením, ktoré dokáže aplikovať v rámci výskumnej práce. Vie formulovať tému výskumu a dominantnú teóriu o ktorú sa bude opierať, zvoliť optimálnu metódu jej spracovania, akceptuje etické požiadavky a pravidlá výskumu a publikovania, dokáže v odbornej diskusii interpretovať svoje vedecké výstupy a hľadať možnosti ich uplatnenia v praxi. Absolvent porozumie a dokáže integrovať znalosti z filozofie, sociológie, práva, psychológie, psychoterapie do rôznych prístupov v sociálnej práci, dokáže identifikovať jednotlivé teoretické koncepty poradenstva a supervízie. Ovláda teoretické koncepcie moci a vie aplikovať kritické myslenie v problematike moci v pomáhajúcich profesiách, je pripravený uplatniť interkultúrne koncepty vo svojej vedeckej, výskumnej i praktickej práci. Absolvent nadobudne predpoklady pre vedeckú prácu v odbore Sociálna práca a v niektorých príbuzných odboroch, dokáže formulovať hypotézy a stratégie pre výskum a rozvoj v rámci odboru.

Uplatnenie absolventov

Absolventi spĺňajú kvalifikačný predpoklad na výkon odbornej činnosti sociálnej práce (Zákon o sociálnej práci 219/2014 Z.z., § 5, ods. 1, písm. b), vo všetkých existujúcich oblastiach praxe, napr. v oblasti sociálnych služieb, sociálneho poradenstva, v oblasti posudkovej činnosti, sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately, v oblasti zamestnanosti, atď.

Absolventi nadobudnú predpoklady pre vedeckú prácu v odbore Sociálna práca a v niektorých príbuzných odboroch. Môžu sa uplatniť na univerzitách ako odborní asistenti, na postdoktorandských pozíciách, tiež vo vedeckých inštitúciách, ktoré takýmito pozíciami disponujú.

Absolventi majú predpoklady uplatniť v praxi vedecké metódy výskumu v rámci odboru a konkrétnych paradigiem sociálnej práce.

S orientáciou na koncept sociálnej inklúzie sa môžu uplatniť v rôznych výskumných tímoch národných aj medzinárodných (napr. v národných projektoch implementujúcich inkluzívne prístupy, na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Úrade splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, atď.). Tiež ako výskumní pracovníci ministerstiev alebo ďalších štátnych inštitúcií – napr. v rámci výskumných inštitútov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR SR), Implementačnej agentúry MPSVR SR.

fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757