Ďakujeme, že ste prišli! Tešíme sa na Vás všetkých v septembri! Prihlášky posielajte do 31.3.2020.

PONUKA ŠTÚDIA -> TU!

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Veríš na dobrú budúcnosť? Poď si ju zariadiť dobrým štúdiom!


Ponúkame ti odbor, ktorý je v praxi potrebný, ale nemá ho každý. Poď do Nitry a staň sa poradcom/poradkyňou!

Urgentná zdravotná starostlivosť

 

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Akademický senát

Akademický senát Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva je najvyšším zastupiteľským orgánom samosprávy fakulty.
Člení sa na zamestnaneckú časť a na študentskú časť. Členmi zamestnaneckej časti sú zamestnanci fakulty a členmi študentskej časti študenti zapísaní na štúdium na fakulte. Akademický senát Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva má pätnásť členov.
 
Predseda
PhDr. Ľubor Pilárik, PhD.
Podpredsedníčka
PhDr. Erika Krištofová, PhD.
 
Členovia zamestnaneckej časti
Ľubica Guzmická
Doc. PhDr. Michal Kozubík, PhD.
PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD.
PhDr. Alica Slamková, PhD.
PhDr. Katarína Vanková, PhD.
Mgr. Katarína Baňasová, PhD.
Mgr. Jana Uhláriková, PhD.
Mgr. Gabriela Šeboková, PhD.
 
Členovia študentskej časti
Mgr. Mária Jančiarová
Dominika Bieliková
Simona Bencová
 
 
Volebná komisia
Predseda: Mgr. Jana Uhláriková, PhD.
Členovia: doc. PhDr. Michal Kozubík, PhD., PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD.
 
Legislatívna komisia
Predseda: PhDr. Katarína Vanková, PhD.
DČlenovia: Mgr. Katarína Baňasová, PhD.
 
Ekonomická komisia
Predseda: PhDr. Alica Slamková, PhD.
Členovia: Mgr. Mária Jančiarová, Ľubica Guzmická
 

Správa o činnosti Akademického senátu FSVaZ:

 

Zápisnice zo zasadnutia Akademického senátu FSVaZ:

Výsledky volieb do Akademického senátu FSVaZ 2018:
 
Výsledky doplňujúcich volieb do študentskej časti Akademického senátu FSVaZ 2019:

Vedecká rada

Vedecká rada FSVaZ je orgánom akademickej samosprávy fakulty. Členmi Vedeckej rady sú významní odborníci z oblastí, v ktorých fakulta uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú a ďalšiu tvorivú činnosť. Vedecká rada má 21 členov, z ktorých piati nie sú členmi akademickej obce Univerzity Konštantína Filozofa.

Predseda

doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD.

Interní členovia

prof. PhDr. Ján GABURA, CSc.
prof. MUDr. Miloš MLYNČEK, CSc.
prof. PhDr. Martina MOJTOVÁ, PhD.
prof. PhDr. Tomáš SOLLÁR, PhD.
prof. PhDr. Tomáš URBÁNEK, PhD.
doc. PhDr. Elena GAŽIKOVÁ, PhD.
doc. PhDr. Michal KOZUBÍK, PhD.
doc. PhDr. PaedDr. Lýdia LEHOCZKÁ, PhD.
doc. PhDr. Marta POPELKOVÁ, PhD.
doc. PhDr. Rastislav ROSINSKÝ, PhD.
doc. Mgr. Jurina RUSNÁKOVÁ, PhD.
doc. PhDr. Miloš ŠLEPECKÝ, CSc.
doc. PaedDr. Miroslav TVRDOŇ, PhD.
doc. PhDr. Gabriela VÖRÖSOVÁ, PhD.
PhDr. Andrea SOLGAJOVÁ, PhD.

Externí členovia

prof. PhDr. Michal OLÁH, PhD. - Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
doc. Mgr. Anton HERETIK, PhD. - Filozofická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave
doc. PaedDr. Ladislav HORŇÁK, PhD. - Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove
doc. PaedDr. Vladimír KLEIN, PhD. – Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku
doc. PhDr. Martina ŽÁKOVÁ, PhD. - Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavská univerzita v Trnave
Mgr. Denisa FEDÁKOVÁ, PhD. - Centrum spoločenských a psychologických vied SAV v Košiciach

 

 Vedenie fakulty

Dekan je predstaviteľom Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva, riadi ju a koná vo veciach fakulty. Vedenie fakulty je užším poradným orgánom dekana, zloženým z prodekanov, tajomníka a ďalších osôb podľa rozhodnutia dekana.

 

 IMG 7748

doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD.
dekan


zrubcova4web IMG 0746 

PhDr. Dana Zrubcová, PhD.
prodekanka pre vzdelávaciu činnosť


sollar4web IMG 0739 

prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD.
prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť


IMG 0982

PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD.
prodekanka pre vonkajšie vzťahy a rozvoj


tajomnik_fsvaz

Ing. Petra Kluvancová
tajomníčka fakulty

Poradné orgány

Edičná komisia:
predseda:  
doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD.
členovia:    
Ing. Petra Kluvancová
Mgr. Zuzana Majerová
Vedeckí redaktori:  
prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.
doc.  PhDr. PaedDr. Lýdia Lehoczká, PhD.
doc. PhDr. Tomáš Sollár, PhD.
PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD.

Disciplinárna komisia
Predsedkyňa:
PhDr. Dana Zrubcová, PhD.
Členovia  :
PhDr. Ľubor Pilárik, PhD.
JUDr. Eva Vondráková, PhD.
PhDr. Monika Mankovecká, PhD.
Mgr. Janka Kušnieriková –  doktorand
Eva Levická
Michaela  Hanková
Lujza Ťapušíková

Pedagogická komisia
Predsedkyňa:
PhDr. Dana Zrubcová, PhD.  
Členovia:
PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD.  
doc. PhDr. PaedDr. Lýdia Lehoczká, PhD.                 
doc. PhDr. Michal Kozubík, PhD.
PhDr. Elena Gažiková, PhD.
PhDr. Ľubor Pilárik, PhD.
PaedDr. Erika Jurišová, PhD.   
PhDr. Monika Mankovecká, PhD.


Rada študentov FSVaZ:


Predseda:
Adrián Hráček (odbor urgentná zdravotná starostlivosť)

Členovia:
Lucia Bilčíková (odbor psychológia )
Marek Sýkora (odbor ošetrovateľstvo)
Nina Jašeková (odbor sociálna práca)
Tatiana Golská (odbor sociálne služby a poradenstvo)

Komisie fakulty

Edičná komisia:
predseda:  
doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD.
členovia:    
Ing. Petra Kluvancová
Mgr. Zuzana Majerová
Vedeckí redaktori:  
prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.
doc.  PhDr. PaedDr. Lýdia Lehoczká, PhD.
doc. PhDr. Tomáš Sollár, PhD.
PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD.

Disciplinárna komisia
Predsedkyňa:
PhDr. Dana Zrubcová, PhD.
Členovia  :
PhDr. Ľubor Pilárik, PhD.
JUDr. Eva Vondráková, PhD.
PhDr. Monika Mankovecká, PhD.
Mgr. Janka Kušnieriková –  doktorand
Eva Levická
Michaela  Hanková
Lujza Ťapušíková

Pedagogická komisia
Predsedkyňa:
PhDr. Dana Zrubcová, PhD.  
Členovia:
PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD.  
doc. PhDr. PaedDr. Lýdia Lehoczká, PhD.                 
doc. PhDr. Michal Kozubík, PhD.
PhDr. Elena Gažiková, PhD.
PhDr. Ľubor Pilárik, PhD.
PaedDr. Erika Jurišová, PhD.   
PhDr. Monika Mankovecká, PhD.

SJAJUJ
fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem