L3 banner media2

Profil fakulty

Rozvoj pomáhajúcich profesií prostredníctvom vzdelávania a výskumných aktivít je základnou úlohou FSVaZ. Všetky pracoviská venujú pozornosť človeku. Človeku v najširšom možnom ponímaní - človeku ako individualite, človeku v jeho interpersonálnych vzťahoch, človeku v jeho sociálnej sieti, ale aj človeku v spoločenských kontextoch. Špecifickú pozornosť venujú človeku s problémami, tomu, ktorý si vyžaduje starostlivosť odborníkov v oblasti zdravotníckej alebo sociálnej. Človeku, ktorý by bez intervencie profesionála trpel, nemal saturované fyzické, psychické a sociálne potreby.

Naším cieľom je pripravovať pre prax v pomáhajúcich profesiách kompetentných odborníkov/odborníčky. Ľudí, ktorí dokážu zastať svoje miesto v povolaní, na ktoré sa štúdiom pripravili, ktorí sú pripravení po odbornej a najmä ľudskej stránke pracovať s inými ľuďmi, pomáhať im napredovať, ošetrovať ich „zranenia“ (telesné, psychické i sociálne), viesť ich a rozvíjať. „Výsledkom vzdelávania“ v každom stupni štúdia je človek s hodnotami korešpondujúcimi s etikou výkonu pomáhajúcich profesií, teoretickým vedomosťami a zručnosťami, ktoré bude môcť rozvíjať svojím ďalším štúdiom.

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva chce byť vo vysokoškolskom priestore príťažlivou a modernou inštitúciou. V súčasnosti ponúka zrekonštruované a technicky vybavené študijné priestory, moderné vyučovacie metódy, uznávaných odborníkov/odborníčky v akreditovaných študijných programoch, partnerské prostredie a kontakty na európske univerzity a vysoké školy. Aktívne sa zapája do spoločensky aktuálnych výskumných projektov, spolupracuje so zahraničnými univerzitami, rozvíja a podporuje mobility študentov a pedagógov, má nadviazané živé kontakty s domácimi a zahraničnými inštitúciami štátneho, verejného i mimovládneho a súkromného sektora.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757