L3 banner media2

Dlhodobý zámer

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva si v záujme plnenia svojho poslania vytyčuje Dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti, ktorý vypracúva v súlade s Dlhodobým zámerom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Základným cieľom Dlhodobého zámeru je stanovenie dlhodobých zámerov v jednotlivých oblastiach pôsobenia fakulty - vo vzdelávaní, výskume a ďalšej tvorivej činnosti, medzinárodnej spolupráci, v riadení a rozvoji fakulty. Plnenie dlhodobého zámeru je predmetom rokovaní vedenia fakulty, kolégia dekana, vedeckej rady, akademického senátu a akademickej obce fakulty.

 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757