L3 banner media2

Aplikovaná sociálna práca

Magisterský študijný program

Študijný odbor:  Sociálna práca
Forma štúdia: denná / externá
Dĺžka štúdia: 2 roky / 2 roky
Garant: prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.
Získaný titul: Magister (Mgr.)
Pracovisko: Katedra sociálnej práce a sociálnych vied
Informácie: Poď k nám študovať Aplikovanú sociálnu prácu

Charakteristika študijného programu

Magisterské vzdelávanie sociálnej práce zabezpečujeme v súlade s odporúčaniami Medzinárodnej asociácie škôl sociálnej práce (IASSW) a ďalšími medzinárodnými smernicami, vrátane Európskeho kvalifikačného rámca. Druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania v odbore Sociálna práca poskytuje študentovi vedomosti, zručnosti a kompetencie v oblasti práce a riadenia v inštitúciách verejnej správy a tiež v organizáciách poskytujúcich sociálne služby. Študenti sa učia vnímať rôznorodosť a zároveň komplexnosť’ sociálnych problémov na rozličných úrovniach výkonu sociálnej práce v praxi najmä identifikáciou systémových súvislostí teórie sociálnej práce a sociálnej politiky v domácom i zahraničnom kontexte. Študenti sa učia kriticky myslieť, sú podnecovaní k rozvoju analytického myslenia a porozumenia podstate vzniku, priebehu a dôsledkov problémov jednotlivcov, skupín a komunít resp. spoločnosti. Študijný program si kladie za cieľ teoreticky i prakticky pripraviť študenta na realizáciu zložitých riešení, učí ho používať moderné metódy, techniky a prostriedky pri riešení problémov sociálnych klientov. Už počas štúdia sa študenti stávajú odborníkmi v oblasti sociálneho plánovania, poradenstva, supervízie, sociálneho manažmentu i ďalšieho vzdelávania. Štúdium využíva prevažne prezenčnú formu s doplnkami e-learnigových foriem vzdelávania.

Uplatnenie absolventov

Absolvent sociálnej práce má možnosť uplatnenia sa na trhu práce ako sociálny pracovník so spôsobilosťou na pôsobenie v sociálnej oblasti v rámci verejnej i štátnej správy, ako aj tretieho sektora.

fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757