L3 banner media2

Psychológia

Magisterský študijný program

Študijný odbor:  Psychológia
Forma štúdia: denná
Dĺžka štúdia: 2 roky
Garant: prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD.
Získaný titul: Magister (Mgr.)
Pracovisko: Katedra psychologických vied
Informácie: Poď k nám študovať Psychológiu

Charakteristika študijného programu

absolvent získa teoretické poznatky a praktické zručnosti z oblasti všeobecných, špeciálnych a aplikovaných psychologických disciplín, a tiež z oblasti psychologickej diagnostiky a metodológie. Získané vedomosti a zručnosti sú relevantné pre prax v špecializovaných psychologických odboroch (najmä klinická a poradenská psychológia, pedagogická a školská psychológia, organizačná a pracovná psychológia) a pre oblasť psychologického výskumu (je schopný kriticky hodnotiť aktuálny výskum, dizajnovať, realizovať a prezentovať náročnejší výskum vo všetkých jeho fázach), uplatnenie absolventa na pozícii psychológa.

Uplatnenie absolventov

Absolvent má odborné vedomosti, zručnosti a osobnostné kvality, ktoré je schopný uplatňovať na primeranej profesionálnej úrovni na pracovnej pozícii psychológa v rôznych oblastiach poradenskej, klinickej, pracovnej a organizačnej psychológie.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757