L3 banner media2

Aké predmety absolvuješ?

Predmety, ktoré musíš absolvovať – povinné predmety

Úvod do práva
Sociálna filozofia
Odborná prax I.
Úvod do štúdia sociálnej práce
Základy všeobecnej psychológie
Sociálna politika
Občianske a rodinné právo
Profesijná etika
Odborná prax II.
Základy ontogenetickej psychológie
Právo sociálneho zabezpečenia
Teória sociálnej práce
Sociálna práca v zdravotníctve
Odborná prax III.
Sociálne poradenstvo
Prístupy a metódy sociálnej práce
Odborná prax IV.
Základy sociálnej psychológie
Výcvik sociálnych zručností
Sociálna patológia
Odborná prax V.
Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
Metodológia spoločenskovedných výskumov
Sociálna práca s rodinou

 

Predmety, z ktorých si vyberáš – povinne voliteľné

Terénna sociálna práca
Sociálna práca v neziskovom sektore
Základy psychológie osobnosti
Probačná a mediačná služba
Sociálna komunikácia a riešenie konfliktov
Sociálna práca so seniormi
Sociálna práca v oblasti zamestnanosti
Projektovanie v sociálnej práci
Sociálna práca s osobami so zdravotným znevýhodnením
Sociálna práca so závislými
Rezidenciálna sociálna práca

 

Predmety, ktorými si dopĺňaš vedomosti a zručnosti, podľa vlastného záujmu – výberové predmety

Sociálna pedagogika pre pomáhajúce profesie
Výchova k zdraviu
Integrovaný záchranný systém
Zdravotnícke právo
Exekučné právo

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757