Univerzitný Októberfest 

Ako správne začať akademický rok 2023/2024?

No predsa fantastickou zábavou, skvelou hudbou a vynikajúcou atmosférou, o ktorú sa aj tento rok postará Študentský parlament UKF so Študentským centrom UKF.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Prihlasovanie sa na štúdium

Uchádzač o štúdium sa prihlasuje na štúdium vyplnením prihlášky a jej odoslaním v stanovenom termíne na príslušnú fakultu. Na štúdium na UKF v Nitre sa môže uchádzač prihlásiť vyplnením:
 • papierovej prihlášky
 • elektronickej prihlášky
Papierové prihlášky prijímajú fakulty UKF v Nitre na aktuálnych tlačivách  zverejnených na stránke MŠVVaŠ.
 
UKF v Nitre preferuje prihlasovanie študentov formou elektronickej prihlášky.
 
Pri elektronickom prihlasovaní sa na štúdium uchádzač:
 • vyplní elektronickú prihlášku
 • a odošle potrebné prílohy overené od notára/matriky poštou na adresu študijného oddelenia FSVaZ.
Uchádzač môže podať viac prihlášok na rôzne študijné programy, na jednej prihláške uvedie iba jeden študijný program.
 
Vyplnenie elektronickej prihlášky sa zabezpečuje prostredníctvom Akademického informačného systému univerzity.

Fakulta prijíma aj papierové prihlášky v podobe vyplneného tlačiva odporúčaného Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu.

Prihlášky s určenými prílohami sa zasielajú v stanovenom termíne na adresu

Študijné oddelenie
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 601/1
949 01 Nitra

Neúplné prihlášky, ako aj prihlášky zaslané po termíne, budú vrátené uchádzačovi.

FAQ - Najčastejšie otázky

Ako mám postupovať, ak si chcem podať prihlášku na viacero študijných programov na FSVaZ /UKF?

Musíte si podať prihlášku na každý študijný program zvlášť (vrátane všetkých požadovaných príloh).

Aký je poplatok za štúdium?

Denné štúdium je bezplatné, ak uchádzač neštudoval na inej (verejnej alebo štátnej) vysokej škole v SR pred zápisom na našu fakultu.

V prípade, že chcete študovať súbežne dva bakalárske študijné programy, tak je jeden z nich spoplatnený sumou 664 eur/rok. Viac informácií pre aktuálny akademický rok nájdete tu: https://www.fsvaz.ukf.sk/index.php/sk/o-studiu/skolne.

Stačí poslať prihlášku elektronicky?

Áno, prihlášku postačuje vyplniť a odoslať elektronicky. Do prílohy naskenujete podpísaný životopis, vysvedčenie z 2. a 3. ročníka, prípadne vysvedčenie o maturitnej skúške (ak ste ukončili stredoškolské štúdium) a potvrdenie o zaplatení poplatku za prihlášku. V prípade zdravotníckych odborov Potvrdenie od lekára. Tlačivo nájdete tu: https://www.fsvaz.ukf.sk/images/images/dokumenty/prij_konanie/potvrdenie_sposobilost_uchadzac_studium.pdf.

Je potrebné zaslať vytlačenú elektronickú prihlášku a všetky prílohy aj poštou?

Elektronickú prihlášku nie je potrebné poslať poštou, ale prílohy áno: podpísaný životopis, lekárske potvrdenie, overené kópie vysvedčení a potvrdení o aktivitách.

Ako mám zaslať potvrdenie o zaplatení poplatku za elektronickú prihlášku?

Scan potvrdenia o zaplatení je potrebné vložiť ako prílohu do elektronickej prihlášky. Môže to byť aj potvrdenie z internetbankingu. Na doklade musí byť uvedený variabilný symbol, na základe ktorého priradíme platbu k prihláške.

Do prihlášky mám vypisovať známky zo všetkých ročníkov strednej školy?

Nie, stačí uvádzať iba predmety a priemer za 2. a 3. ročník. V prípade, že študujete na osemročnom gymnáziu alebo päťročnom gymnáziu alebo bilingválnej strednej škole, tak uvádzate známky za posledné dva roky pred maturitným ročníkom.

Je potrebné poslať aj polročné štvrtácke vysvedčenie?

Nie. Úradne overenú fotokópiu vysvedčenia z posledného ročníka SŠ od Vás budeme po zápise potrebovať iba v prípade, že študujete ošetrovateľstvo (kvôli nároku na odborové štipendium).

Musí byť životopis, ktorý je prílohou prihlášky podpísaný?

Áno, životopis podpíšte a následne ho naskenujte.

Potrebujem potvrdenie od lekára?

Potvrdenie od lekára o spôsobilosti o zdravotnej spôsobilosti uchádzača o štúdium na špeciálnom tlačive (dostupné tu: https://www.fsvaz.ukf.sk/images/images/dokumenty/prij_konanie/potvrdenie_sposobilost_uchadzac_studium.pdf) požadujeme v prípade štúdia Ošetrovateľstva a Urgentnej zdravotnej starostlivosti. Potvrdenie musí byť súčasťou príloh prihlášky.

Potvrdenie od lekára sa nevyžaduje pri štúdiu psychológie a sociálnej práce.

Ako mám doručiť potvrdenia o aktivitách? Majú byť kópie overené?

Potvrdenia o aktivitách (olympiády, študijné pobyty, dobrovoľnícka činnosť, jazykové osvedčenie atď.) naskenujete a vložíte ako prílohu k elektronickej prihláške. Overenú kópiu je potrebné poslať poštou.

Kedy treba doručiť maturitné vysvedčenie?

Úradne overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia (notár, matrika) môžete zaslať poštou na adresu fakulty po jeho získaní čo najskôr, nakoľko známky z maturitného vysvedčenia sú potrebné na posúdenie získaného počtu bodov k prijatiu, inak strácate body za maturitu.

Je potrebné mať strednú zdravotnícku školu, ak chcem študovať ošetrovateľstvo?

V prípade dennej formy štúdia nie. V prípade externej formy štúdia ste povinní doložiť doklad o získaní odbornej spôsobilosti v zdravotníckom povolaní praktická sestra - asistent/zdravotný asistent a zároveň doložiť potvrdenie od zamestnávateľa o aktuálnom pracovnom pomere minimálne 12 mesiacov.

Je potrebné mať prax, ak chcem študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Prax nie je potrebné mať ani pri dennej, ani pri externej forme štúdia. Pri externej forme štúdia môžete za prax získať 10 bodov v prijímacom konaní.

Čo ak nematurujem z biológie ani z anglického jazyka? /pri odbore psychológia/

V prípade, že uchádzač neabsolvoval maturitu z Biológie, bude posudzovaná Matematika. Všetky informácie o podmienkach prijatia na Psychológiu tu: https://www.fsvaz.ukf.sk/images/psych_bc22.pdf.

V prípade, že nemáte maturitu z posudzovaných predmetov, môžete využiť možnosť absolvovať národnú porovnávaciu skúšku https://www.scio.sk/, ktorej výsledky akceptujeme ako ekvivalent maturitnej skúšky.

Čo ak nematurujem z biológie ani z anglického jazyka? /pri odbore ošetrovateľstvo/

V prípade, že uchádzač neabsolvoval maturitu z predmetu Biológia, budú posudzované ďalšie predmety maturitnej skúšky. Všetky informácie o podmienkach prijatia na Ošetrovateľstvo tu:

https://www.fsvaz.ukf.sk/images/o%C5%A1e_bc22.pdf.

Je možné psychológiu študovať externou formou?

Nie.

Aká je výška poplatku za elektronickú prihlášku?

Výška poplatku za elektronickú prihlášku, podaná prostredníctvom informačného systému UKF je 25 EUR (vstup do elektronickej prihlášky a aj manuál k jej vyplnenie nájdete tu https://www.fsvaz.ukf.sk/index.php/sk/21-studium/prijimacie-konanie/47-prihlasovanie-na-studium).

Môžem na FSVaZ študovať študijný program v anglickom jazyku?

Nie. Štúdium je akreditované iba v slovenskom jazyku.

Môžem po prvom ročníku prestúpiť zo sociálnej práce na psychológiu?

Nie. Prestup z odboru do odboru nie je možný.

Podmienky prijatia na bakalárske štúdium

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Uchádzač o bakalárske štúdium si podáva prihlášku na štúdium na Fakultu sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (FSVaZ). Uchádzačmi sú absolventi stredných škôl zo Slovenskej republiky a zo zahraničia, ktorí svoje stredoškolské štúdium ukončili maturitnou skúškou (resp. ekvivalentnou skúškou) a predložia o tom právoplatný doklad do dňa zápisu na štúdium na FSVaZ.

FSVaZ akceptuje elektronicky podané prihlášky bez nutnosti zasielania papierových verzií. Do elektronickej prihlášky je potrebné nahrať sken vlastnoručne podpísaného životopisu a všetkých požadovaných príloh (podľa podmienok študijného programu, na ktorý sa hlásite). Úradne overené kópie vysvedčení a maturitného vysvedčenia je potrebné predložiť v termíne, ktorý stanoví FSVaZ.

Uchádzači o štúdium v študijnom programe Ošetrovateľstvo a Urgentná zdravotná starostlivosť doložia LEKÁRSKY POSUDOK O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI UCHÁDZAČA O ŠTÚDIUM najneskôr v deň zápisu.

Prijímacie konanie je spoplatnené. Potvrdenie o úhrade poplatku priloží uchádzač k prihláške.

Pri elektronickom podaní prihlášky obsahujúcej požadované prílohy nie je potrebné zasielať na univerzitu vytlačenú verziu papierovej prihlášky.

O prijatí na štúdium rozhoduje dekan fakulty na základe odporúčania prijímacej komisie. Na štúdium sú prijatí uchádzači, ktorí preukážu najvyššiu mieru schopností a predpokladov na štúdium.

Základným kritériom hodnotenia sú výsledky predchádzajúceho štúdia. Výsledky prijímacieho konania oznámi dekan uchádzačovi písomne rozhodnutím dekana a elektronicky prostredníctvom Akademického informačného systému.

Prijatý uchádzač potvrdzuje svoj záujem zapísať sa na štúdium prostredníctvom elektronickej návratky. Elektronická návratka slúži aj ako žiadosť o pridelenie ubytovania v študentských domovoch.

 

PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM SO ZAČIATKOM V AKADEMICKOM ROKU 2023/2024

Potvrdenie lekára

 

Podmienky prijatia na magisterské štúdium

Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je získanie VŠ vzdelania I. stupňa v príslušnom odbore.

Uchádzač o magisterské štúdium si podáva prihlášku na štúdium na Fakultu sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (FSVaZ).

FSVaZ akceptuje elektronicky podané prihlášky bez nutnosti zasielania papierových verzií.

Do elektronickej prihlášky odporúčame nahrať skeny všetkých potrebných príloh (napr. diplomu). Úradne overenú kópiu diplomu stačí predložiť najneskôr v deň zápisu.

Prijímacie konanie je spoplatnené. Potvrdenie o úhrade poplatku priloží uchádzač k prihláške.

Pri elektronickom podaní prihlášky obsahujúcej požadované prílohy nie je potrebné zasielať na univerzitu vytlačenú verziu papierovej prihlášky.

O prijatí na štúdium rozhoduje dekan fakulty na základe odporúčania prijímacej komisie. Na štúdium sú prijatí uchádzači, ktorí preukážu najvyššiu mieru schopností a predpokladov na štúdium.

Základným kritériom hodnotenia sú výsledky predchádzajúceho štúdia. Výsledky prijímacieho konania oznámi dekan uchádzačovi písomne rozhodnutím dekana a elektronicky prostredníctvom Akademického informačného systému.

Prijatý uchádzač potvrdzuje svoj záujem zapísať sa na štúdium prostredníctvom elektronickej návratky. Elektronická návratka slúži aj ako žiadosť o pridelenie ubytovania v študentských domovoch.

PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA NA MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM SO ZAČIATKOM V AKADEMICKOM ROKU 2023/2024

Dôležité termíny

Univerzitný deň otvorených dverí: 24.11.2022

Bakalárske štúdium (denná aj externá forma)

 • do 31. marca 2023 – podanie prihlášky
Magisterské štúdium (denná aj externá forma)
 • do 30. apríla 2023 – podanie prihlášky

Bakalárske študijné programy uskutočňované v dennej forme štúdia

 • Ošetrovateľstvo (plánovaný počet prijatých uchádzačov: 70)
 • Psychológia (plánovaný počet prijatých uchádzačov: 50)
 • Sociálna práca (plánovaný počet prijatých uchádzačov: 50)
 • Urgentná zdravotná starostlivosť (plánovaný počet prijatých uchádzačov: 40)

Bakalársky študijný program uskutočňovaný v externej forme štúdia

 • Ošetrovateľstvo (plánovaný počet prijatých uchádzačov: 40)
 • Sociálna práca (plánovaný počet prijatých uchádzačov: 25)
 • Urgentná zdravotná starostlivosť (plánovaný počet prijatých uchádzačov: 20)

Magisterský študijný program uskutočňovaný v dennej forme

 • Aplikovaná sociálna práca (plánovaný počet prijatých uchádzačov: 40)
 • Psychológia (plánovaný počet prijatých uchádzačov: 50)

Magisterský študijný program uskutočňovaný v externej forme

 • Aplikovaná sociálna práca (plánovaný počet prijatých uchádzačov: 20)

Poplatky za prijímacie konanie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

Výška poplatku:
 • za elektronickú prihlášku 25,00 EURO (podanú prostredníctvom informačného systému UKF)
 • za papierovú prihlášku 30,00 EURO

 

Banka:

Štátna pokladnica
IBAN: SK73 8180 0000 0070 0007 3025
SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX

 

Variabilný symbol:

 • pri elektronickej prihláške informačný systém určí variabilný symbol automaticky
 • pri papierovej prihláške (vzor ŠEVT)
 • 2001xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri dennom štúdiu
 • 2002xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri externom štúdiu

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača.

 
Spôsob platby:
výlučne bankovým prevodom !

 

Adresa fakulty:
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova ul. 1
949 01 Nitra

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem