L3 banner media2

Habilitačné a inauguračné konania

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva má priznané právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v študijných odboroch:

  • 3.1.11 Pedagogická, poradenská a školská psychológia
  • 3.1.14 Sociálna práca
  • Informácie o ukončených habilitačných konaniach
  • Informácie o ukončených konaniach na vymenovanie za profesora

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757