L3 banner media2

Projekty

Vedeckovýskumné projekty predstavujú zdroj  potrebných finančných prostriedkov na uskutočňovanie výskumných a vývojových činností, na materiálno-technické vybavenie laboratórií a učební a umožňujú  dôležitý výstup v podobe publikačnej činnosti, ktorá ovplyvňuje  kvalifikačný rast pracovníkov ako aj úspešnú reprezentáciu fakulty doma i v zahraničí.
fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757