L3 banner media2

Aké predmety absolvuješ?

Predmety, ktoré musíš absolvovať – povinné predmety

Základy sociológie pre nelekárske odbory
Ošetrovateľstvo
Ošetrovateľské postupy a techniky
Psychológia a komunikácia v ošetrovateľstve
Profesijná etika
Pedagogika v ošetrovateľstve
Anatómia a fyziológia
Mikrobiológia, epidemiológia a hygiena
Farmakológia
Základy administratívy
Potreby pacientov a ošetrovateľský proces
Klinické cvičenia 1
Súvislá odborná prax 1
Letná prax 1
Patologická anatómia a fyziológia
Klinická propedeutika
Vnútorné choroby a ošetrovateľstvo
Chirurgia a ošetrovateľstvo
Pediatria a ošetrovateľstvo
Psychiatria a ošetrovateľstvo
Výskum v ošetrovateľstve
Klinické cvičenia 2
Súvislá odborná prax 2
Preventívna medicína, zdravotná výchova a dietetika
Vybrané medicínske odbory a ošetrovateľstvo
Komunitné ošetrovateľstvo
Klinické cvičenia 3
Súvislá odborná prax 3
Letná prax 2
Prvá pomoc
Gynekológia a pôrodníctvo a ošetrovateľstvo
Neurológia a ošetrovateľstvo
Geriatria a ošetrovateľstvo
Manažment v ošetrovateľstve
Klinické cvičenia 4
Súvislá odborná prax 4
Zdravotnícke právo
Klinické cvičenia 5

 

Predmety, z ktorých si vyberáš – povinne voliteľné

Transkultúrne ošetrovateľstvo
Anglický jazyk 2
Rehabilitácia v ošetrovateľstve
Klasifikačné systémy v ošetrovateľstve
Teórie a modely v ošetrovateľstve
Ošetrovateľstvo založené na dôkazoch

 

Predmety, ktorými si dopĺňaš vedomosti a zručnosti, podľa vlastného záujmu – výberové predmety

Rómsky jazyk v zdravotníckych profesiách
Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
Výchova k zdraviu

SJAJUJ
fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757