L3 banner media2

Čo zvláda náš absolvent?

 

Teoretické vedomosti

Absolvent ošetrovateľstva:

 • teoreticky ovláda a prakticky využíva odbornú ošetrovateľskú terminológiu
 • porozumie podstatným faktom, pojmom, princípom a teóriám vzťahujúcim sa k ošetrovateľstvu
 • teoreticky ovláda a v praxi pracuje metódou ošetrovateľského procesu
 • aplikuje poznatky z teórií a modelov  ošetrovateľstva v ošetrovateľskej praxi
 • uplatní vedomosti z oblasti komunikácie, manažmentu, sociálnych a behaviorálnych disciplín pri styku s pacientom/klientom

 

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent ošetrovateľstva nadobudne schopnosť:

 • vykonávať ošetrovateľské činnosti v rámci ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti
 • aplikovať ošetrovateľské modely v praxi
 • pracovať so zdravotnou dokumentáciou
 • tvoriť a formulovať štandardy ošetrovateľskej starostlivosti
 • monitorovať ošetrovateľské problémy a zabezpečovať individualizovanú ošetrovateľskú starostlivosť metódou ošetrovateľského procesu v spolupráci s klientom
 • komunikovať v rámci zdravotníckeho tímu v spolupráci s klientom (jednotlivec, skupina, komunita)
 • zavádzať nové technológie a postupy do klinickej praxe v rámci ošetrovateľstva
 • analyzovať problémy a robiť rozhodnutia v spolupráci s klientom, s cieľom optimalizovať klientov zdravotný stav
 • poskytnúť kvalifikovanú prvú pomoc pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich život, pri hromadných postihnutiach a pri zasiahnutí zbraňami hromadného ničenia
 • využívať počítačové a informačné technológie

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent ošetrovateľstva dokáže:

 • spolupracovať a koordinovať prácu v tíme
 • organizovať si vlastné učenie a pokračovať vo vlastnom profesionálnom raste
 • udržiavať kontakt s vývojom vo svojom odbore
 • podieľať sa na etickom rozhodovaní a uplatňovať etické princípy v ošetrovateľskej praxi
 • využívať poznatky z psychológie a pedagogiky pri edukácii klientov a pri zaškoľovaní nových členov ošetrovateľského tímu
SJAJUJ
fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757