L3 banner media2

Harmonogram akademického roka 2019/2020

Začiatok výučby v zimnom semestri: 23. septembra 2019

Zápisy študentov: presný časový harmonogram zápisov je uvedený na webovej stránke každej fakulty

Zimný semester:

 • Výučbové obdobie: 23. 9. 2019 - 20. 12. 2019 (13 týždňov)
 • Skúškové obdobie: 7. 1. 2020 - 15. 2. 2020 (6 týždňov)
 • Termín zverejnenia tém záverečných prác: 1. 10. 2019
 • Termín prihlásenia sa na záverečnú prácu 2. r. Bc.: do 31. 10. 2019
 • Predzápisy na letný semester: od 28.10. 2019 - 17. 11. 2019
 • Zverejnenie rozvrhov na letný semester: 20. 12. 2019
 • Prihlasovanie študentov na rozvrh: do 16. 2. 2020


Celouniverzitná dovolenka: 27. 12. 2019 - 3. 1. 2020 (nástup do práce 7. 1. 2020)


Imatrikulácie:

 • FPV 7. 11. 2019 o 9,00 hod.
 • FSVaZ 7. 11. 2019 o 11,30 hod.
 • FSŠ 5. 11. 2019 o 11,30 hod.
 • FF 6. 11. 2019 o 10,00 a 12,30 hod.
 • PF 5. 11. 2019 o 9,00 hod.


Októberfest UKF: 1. 10. 2019


Študentské dni nitrianskych univerzít: 13. 11. - 29. 11. 2019 (dátum je orientačný, bude sa prispôsobovať programu ŠDNU)


Štátne sviatky a dni pracovného pokoja:

 • 1. 11. 2019 - piatok - Sviatok Všetkých svätých
 • 24. 12. 2019 - utorok - Štedrý deň
 • 25. 12. 2019 - streda - 1. sviatok vianočný
 • 26. 12. 2019 - štvrtok - 2. sviatok vianočný
 • 1. 1. 2020 - streda - Nový rok
 • 6. 1. 2020 – pondelok – Sviatok Troch kráľov
 • 10. 4. 2020 - piatok - Veľký piatok
 • 13. 4. 2020 - pondelok - Veľkonočný pondelok
 • 1. 5. 2020 - piatok - Sviatok práce
 • 8. 5. 2020 - piatok - Deň víťazstva nad fašizmom


Letný semester:

 • Výučbové obdobie: 17. 2. 2020 - 16. 5. 2020 (13 týždňov)
  • končiace ročníky Bc. a Mgr. štúdia - všetky fakulty: 17. 2. 2020 - 18. 4. 2020 (9 týždňov)
 • Skúškové obdobie: 18. 5. 2020 - 11. 7. 2020 (8 týždňov)
  • končiace ročníky Bc. štúdia - všetky fakulty: 20. 4. 2020 - 16. 5. 2020 (4 týždne)
  • končiace ročníky Mgr. štúdia - všetky fakulty: 20. 4. - 9. 5. 2020 (3 týždne)
 • Predzápis na zimný semester 2020/2021: 16. 3. - 4. 4. 2020
 • Zverejnenie rozvrhov na zimný semester: 10. 7. 2020
 • Prihlasovanie študentov na rozvrh na ZS: do 20. 9. 2020
Štátne skúšky
Činnosť Bakalárske štúdium Magisterské štúdium
Odovzdanie záverečných prác 24. 4. 2020* 24. 4. 2020*
Posúdenie záverečných prác 15. 5. 2020 9. 5. 2020
ŠS z pedagogicko-psychologického a sociálno-vedného základu - 1. termín   14. 5. - 19. 5. 2020
ŠS z pedagogicko-psychologického a sociálno-vedného základu - 2. termín   24.-25. 8. 2020
ŠS z pedagogicko-psychologického a sociálno-vedného základu - 3. termín   Podľa harmonogramu 1. termín AR 2020/21***
ŠS + obhajoba záverečnej práce - 1. termín 28. 5. - 6. 6. 2020 20. 5. – 29. 5. 2020
ŠS + obhajoba záverečnej práce - 2. termín 26. 8. - 28. 8. 2020** 26. 8. - 28. 8. 2020**
ŠS + obhajoba záverečnej práce - 3. termín Podľa harmonogramu
1. termín AR 2020/21***
Podľa harmonogramu
1. termín AR 2020/21***

Poznámky a vysvetlivky:

*Študent sa môže prihlásiť v AR 2019/20 na štátne skúšky pod podmienkou, ak dodrží stanovený termín odovzdania záverečnej práce. V prípade, ak študent v danom akademickom roku záverečnú
prácu neobháji a prácu musí prepracovať, absolvuje obhajobu záverečnej práce v ďalšom akademickom roku.
**Ak študent úspešne absolvuje ŠS v tomto termíne, promovaný bude v októbri 2020.
***Tento termín je v období, ktoré sa považuje za nadštandardnú dĺžku štúdia spoplatnenú podľa Smernice o školnom a poplatkoch platnej pre AR 2020/21.


Promócie:

 • Fakulta prírodných vied: 16. - 17. 6. 2020, 6. - 7. 7. 2020, 5. 10. 2020
 • Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva: 1. - 3. 7. 2020
 • Fakulta stredoeurópskych štúdií: 29. 6. 2020, 8. 7. 2020
 • Filozofická fakulta: 18. - 19. 6. 2020, 22. - 23. 6. 2020, 9. - 10. 7. 2020, 7. - 8. 10. 2020
 • Pedagogická fakulta: 24. - 26. 6. 2020, 6. 10. 2020


Promócie absolventov univerzity tretieho veku: 11. 6. 2020


Promócie Nitrianskej letnej univerzity 10. 7. 2020


Prijímacie skúšky:

 • bakalárske štúdium: PF a FSVaZ: 14. – 17. 4. 2020
  FPV, FSVaZ, FSŠ a FF: 8. -19. 6. 2020
 • magisterské štúdium - všetky fakulty: 8. - 12. 6. 2020
 • doktorandské štúdium - všetky fakulty: 29. 6. - 3. 7. 2020
Odvolacie konanie voči neprijatiu na štúdium na rektoráte: 30. 7. 2020

Odporúčaný termín letnej dovolenky: 13. 7. - 14. 8. 2020

Deň otvorených dverí – jesenný termín: 21. - 23.11. 2018
 • Fakulta prírodných vied: 21. 11.2019
 • Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva: 23. 11.2019
 • Fakulta stredoeurópskych štúdií: 23. 11.2019 Filozofická fakulta: 22. 11.2019
 • Pedagogická fakulta: 21. 11.2019
Univerzitný Deň otvorených dverí - všetky fakulty: 13. 2. 2020
 
Nitrianske univerzitné dni: 27. 4. - 7. 5. 2020 (dátum je orientačný, bude sa prispôsobovať programu NUD)

Termín konania ŠVOUČ: posledný marcový týždeň (odporúčaný termín)

PEDAGOGICKÁ PRAX

BAKALÁRSKE študijné programy

Učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a predmetov praktickej prípravy, učiteľstvo umelecko – výchovných a výchovných predmetov

Zimný semester

 • 2. roč. - UPP - november - 4. - 8. 11. 2019 - 20 hod. - pedagogická prax v odbore I.
 • 3. roč. - UPP - október - december - 2. 10. - 11. 12. 2019 - 20 hod. - streda - pedagogická prax v odbore II.
 • 3. roč. - UAP a UUP - október - december -2. 10. - 11. 12. 2019 - 20 hod. - streda - základná škola - pedagogická prax I. - hospitačno-asistentská, priebežná

Letný semester

 • 3. roč. - UPP - február - apríl - 21.2. - 17. 4. 2020 - 40 hod. – piatok - SOŠ - pedagogická prax I. hospitačno-asistentská, priebežná


MAGISTERSKÉ študijné programy

Učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a predmetov praktickej prípravy, učiteľstvo umelecko – výchovných a výchovných predmetov

Zimný semester

 • 1. roč. - december - 2.12. - 13. 12. 2019 - 40 hod. - pedagogická prax II., bloková-výstupová, SŠ
Letný semester
 • 1. roč. - apríl - 20.- 30.4. 2020 - 40 hod. - pedagogická prax výstupová III., bloková-výstupová,
 • ZŠ 2. roč. - február - marec -120 hodín: 60 hodín - 4. 2. - 28. 2. 2020, 60 hodín - 2. 3. - 31. 3. 2020

Schválené na zasadnutí Kolégia rektora UKF v Nitre dňa 4. marca 2019.

Formy a typy štúdia

V rámci vysokoškolského vzdelávania realizujú fakulty UKF štúdium výlučne v akreditovaných študijných programoch, ktoré uskutočňujú v dennej alebo v externej forme štúdia. Štúdium v rámci bakalárskeho štúdia (prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania) trvá štandardne tri roky, v rámci magisterského štúdia (druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania) dva roky. Štandardná dĺžka štúdia pre doktorandský študijný program (tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania) je v dennej forme 3 roky (maximálne 4 roky) a v externej forme štúdia najviac 5 rokov.
 
Na UKF je možné študovať v rámci celoživotného vzdelávania na úrovni vysokoškolského vzdelávania a ďalšieho vzdelávania, ktoré nadväzuje na školské a vysokoškolské vzdelávanie.
 
Príprava študijných programov a štúdium sa uskutočňuje v rozsahu a za podmienok stanovených fakultami UKF. Štúdium sa na UKF v jednom akademickom roku sa člení na dva semestre, akademický rok sa začína 1. septembra kalendárneho roka a končí sa 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka. Štúdium v akademickom roku sa uskutočňuje sa podľa harmonogramu štúdia schváleného pre daný akademický rok. Organizácia všetkých stupňov a foriem vysokoškolského štúdia na UKF je založená na kreditovom systéme.

Preukaz študenta

Preukazy oprávňujú svojho držiteľa využívať výhody, ktoré vyplývajú z príslušnosti k univerzite. Pre študentov je najdôležitejším preukaz študenta ISIC. Informácie o jeho vydaní, aktivácii, využití a výhodách si môžete prečítať v článku Preukaz študenta.

Poradenstvo a podpora pre študentov so špecifickými vzdelávacími potrebami

Univerzita Konštantína Filozofa  v Nitre (ďalej UKF v Nitre) rešpektuje študentov, teda aj študentov so špecifickými potrebami. Všetci študenti majú zabezpečené všetky práva a povinnosti podľa zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. UKF v Nitre svojim štatútom, predpismi a ostatnými nariadeniami zabezpečuje optimálne podmienky pre štúdium intaktných študentov i študentov so špecifickými potrebami.

Dokumenty pre študentov so špecifickými potrebami

 
 • Príloha č. 1 (Žiadosť uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na jeho špecifické potreby)
 • Príloha č. 2 (Žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami a súhlas s vyhodnotením špecifických potrieb)
 • Príloha č. 3 (Žiadosť o primerané úpravy a podporné služby - špecifikácia žiadaných primeraných úprav a podporných služieb)
 • Príloha č. 4 (Rozhodnutie o zaradení do evidencie študentov so špecifickými potrebami a priznaní primeraných úprav a podporných služieb)
 • Príloha č. 5 (Vyhlásenie)
 • Príloha č. 6 (Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov)

 Koordinátori pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami FSVaZ:

doc. PhDr. Marta Popelková, PhD.
(koordinátor za Fakultu sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre)
kontakt:
 
PhDr. Dana Zrubcová, PhD.
(koordinátor za Fakultu sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre)
kontakt: 

Kreditový systém štúdia

Kreditový systém vychádza zo zásad Európskeho kreditového systému (European Credit Transfer System - ECTS) a umožňuje študentom aktívne sa podieľať na tvorbe svojho učebného plánu, zvoliť si optimálnu profiláciu a individuálne tempo štúdia. Umožňuje mobilitu na národnej ako aj medzinárodnej úrovni a kompatibilitu v rámci Európskeho vzdlávacieho priestoru. Kreditový systém štúdia vytvára z vysokoškolského vzdelávania otvorený systém. Študent má možnosť popri povinnom rámci štúdia vytvoriť si v rámci študijného programu vlastný študijný plán, vyberať si predmety štúdia podľa svojho záujmu z ponuky vlastnej katedry, fakulty i ostatných fakúlt a to aj z ponuky iných vysokých škôl.
Základnou jednotkou študentovho pedagogického zaťaženia je kredit. Je to číslo priradené študijnému predmetu (kurzu), ktoré vyjadruje potrebné pracovné zaťaženie, aké sa vyžaduje od študenta na absolvovanie daného predmetu v porovnaní s celkovým množstvom práce, ktoré je potrebné na ukončenie celého akademického roka štúdia. Celkové množstvo práce študenta za rok je ohodnotené počtom 60 kreditov. Na absolvovanie 3-oj ročného bakalárskeho študijného programu je potrebné získať minimálne 180 kreditov, 2-oj ročného magisterského štúdia 120 kreditov. Kredity sa prideľujú za absolvovanie povinných predmetov ako aj povinne voliteľných alebo výberových. Rozdelenie predmetov na povinné, povinne voliteľné a výberové a povinnosť ich absolvovať v určitej štruktúre je predpísaná v študijnom programe. Do kreditového ohodnotenia sa zarátavajú všetky aktivity študenta súvisiace s daným predmetom: účasť na výučbe, konzultácie, semináre práce, samostatné štúdium, príprava na skúšky a ďalšie. Študent si počas svojho štúdia kredity "zbiera" a môže si ich prenášať aj na inú vysokú školu.
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757