L3 banner media2

Školné

Školné na UKF v Nitre pre akademický rok 2019/2020

 

Školné pre študijné programy vyučované v slovenskom jazyku a v jazyku menšínSuma v €Splatnosť
Školné pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia (denné štúdium) * 664,- Úhrada 1. splátky do 15.8.2019, resp. do termínu stanoveného dekanom fakulty v rozhodnutí o školnom a 2. splátku do 31. 1. 2020
Školné za súbežné štúdium viacerých študijných programov 664,- Úhrada 1. splátky do 15.8.2019, resp. do termínu stanoveného dekanom fakulty v rozhodnutí o školnom a 2. splátku do 31. 1. 2020
Školné za externé formy štúdia Rozpis podľa jednotlivých študijných programov (samostatná tabuľka) **
Školné pre študentov cudzincovSuma v €Splatnosť
Školné za dennú/externú formu bakalárskeho a magisterského štúdia od 1 500,- do 15. 8. 2019
Školné za dennú/externú formu doktorandského štúdia od 3 000 do 8 000,- do 15. 8. 2019

 

* Školné pri prekročení ŠDŠ pre študentov v externej forme štúdia zodpovedá výške školného, ktorú študent platil počas štandardnej dĺžky štúdia.

** Študent je povinný uhradiť školné v dvoch splátkach, a to prvú splátku vo výške polovice školného určeného týmto vnútorným predpisom do 15.8.2019, druhú splátku vo výške polovice školného určeného týmto vnútorným predpisom do 31. januára 2020. Úhrada prvej splátky školného je podmienkou zapísania študenta na štúdium, resp. zápisu do ďalšieho roku štúdia

 

Školné za externé formy štúdia na akademický rok 2019/20120

  stupeň štúdia 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč.
suma v € suma v € suma v € suma v € suma v €
Sociálna práca 1. 550 550 550 - -
Urgentná zdravotná starostlivosť 1. 550 - 550 - -
Aplikovaná sociálna práca 2. 650 650 650 - -
Pedagogická, poradenská a školská psychológia 3. 1400 - - - -
Sociálna práca 3. 1400 - 1400 - -

 

Študent je povinný uhradiť školné vdvoch splátkach, ato prvú splátku vo výške polovice školného určeného týmto vnútorným predpisom do 15.8.2019,resp.do termínu stanoveného dekanom fakulty vrozhodnutí oškolnoma druhú splátku vo výške polovice školného určeného týmto vnútorným predpisom do 31. januára 2020. Úhrada prvej splátky školného je podmienkou zapísania študenta na štúdium, resp. zápisu do ďalšieho roku štúdia.Školné za nadštandardnú dĺžku štúdia pre študentov vexternej forme štúdia zodpovedá výške školného, ktoré študent platil počas štandardnej dĺžky štúdia

Ponuka bakalárskeho štúdia v akademickom roku 2020/2021

Fakulta socialnych vied a zdravotníctva otvára v dennej forme bakalárskeho štúdia nasledovné študijné programy (štandardná dĺžka štúdia v dennej forme je 3 roky):

 

V externej forme štúdia sa na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva otvárajú študijné programy (štandardná dĺžka štúdia v externej forme je 4 roky):

 

Poznámky a vysvetlivky

 • Štandardná dĺžka štúdia je tri roky v dennej forme a štyri roky v externej forme štúdia, absolventi získajú titul „bakalár“ („Bc.“).
 • Číselný údaj vyjadruje predpokladaný počet študentov prijatých na štúdium.
 • V prípade nenaplnenia počtu uchádzačov sa študijný program neotvorí.
 • Podrobné informácie o podmienkach prijatia na bakalárske študijné programy sú zverejnené na webovom sídle fakulty.
 • *Súčasťou prihlášky je potvrdenie lekára o spôsobilosti študovať na vysokej škole zdravotnícky študijný program.

Ponuka magisterského štúdia v akademickom roku 2020/2021

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva otvára v dennej forme magisterského štúdia nasledovné študijné programy (štandardná dĺžka štúdia v dennej forme je 2 roky):

 

V externej forme štúdia sa na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva študijné programy (štandardná dĺžka štúdia v externej forme sú 3 roky):

 
Poznámky a vysvetlivky

 • Štandardná dĺžka štúdia je dva roky denná forma / tri roky externá forma a absolventi získajú titul „magister” („Mgr.”).
 • Číselný údaj vyjadruje predpokladaný počet študentov prijatých na štúdium.
 • V prípade nenaplnenia počtu uchádzačov sa študijný program neotvorí.
 • Podrobné informácie o podmienkach prijatia na magisterské študijné programy budú zverejnené na webovej stránke fakulty od 28. februára 2020.

Ponuka doktorandského štúdia v akademickom roku 2019/2020

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva otvára v akademickom roku 2019/2020 v dennej aj v externej forme doktorandského štúdia nasledovné študijné programy:

 
Poznámky a vysvetlivky

 • Štandardná dĺžka štúdia v dennej forme je tri roky a v externej forme päť rokov
 • Absolventi získajú titul „philosophiae doctor“ („PhD.“).
 • O prijatie na doktorandské študijné programy sa môžu uchádzať absolventi magisterského štúdia príslušného vedného zamerania.
 • Podrobné informácie o podmienkach prijatia na doktorandské študijné programy budú zverejnené na webovej stránke fakulty od 31. marca 2019.

Prijímacie konanie

Prijímacie konanie je proces umožňujúci uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu na vybranej vysokej škole. Prijímacie konanie sa na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva Univerziti Konštantína Filozofa v Nitre uskutočňuje v súlade s § 58 zákona o vysokých školách. Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho písomnej prihlášky na štúdium na fakulte, ktorá uskutočňuje príslušný študijný program.

Štúdium na fakulte

Štúdium na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva je správnym rozhodnutím pre všetkých, pre ktorých je pomoc druhým dôležitou hodnotou a svoje budúce povolanie vnímajú ako poslanie. Máme bohaté skúsenosti s poskytovaním kvalitnej prípravy pre budúcich odborníkov pomáhajúcich profesií v zdravotníckych i nezdravotníckych odboroch. Štúdium na všetkých troch stupňoch štúdia umožňuje získavať aktuálne poznatky, rozvíjať kľúčové zručnosti a prehlbovať osobnostné predpoklady pre prax i výskumnú kariéru.

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva disponuje modernými priestormi a technologickým vybavením, ponúka študentom prístup k elektronickým vedeckým databázam z celého sveta a vzdelávanie vo výraznej miere stavia na najnovších formách e-learningu. Kvalita vzdelávania je pre nás prvoradá, preto majú študenti pravidelne možnosť anonymne prispieť k hodnoteniu kvality štúdia. Záleží nám na motivácii študentov, tí najlepší sú odmeňovaní formou prospechových a mimoriadnych štipendií.

Vzdelávanie je založené na Európskom systéme transferu kreditov, ktorý zaručuje kompatibilitu s poprednými univerzitami a umožňuje mobilitu študentov medzi univerzitami v celej Európskej únii. Študijné programy sú komplementárne s európskymi štandardmi pre vzdelávanie a praktický výcvik, čím vytvárajú základ pre možnosť získať európske certifikáty v príslušných odboroch.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757