L3 banner media2

Čo sa u nás naučíš

 

Počas bakalárskeho stupňa:

 • teoretické vedomosti so zameraním na metodologické a teoretické poznatky a postupy v psychologických vedách,
 • elementárne poznatky zo psychologických aplikačných disciplín,
 • teoretické poznatky: všeobecná psychológia, ontogenetická psychológia, psychológia osobnosti, sociálna psychológia, biologické základy odboru: anatómia a fyziológia NS,
 • metodologické základy odboru, metódy v psychológii, štatistika
 • aplikáciu teoretických poznatkov z oblasti všeobecnej, ontogenetickej, sociálnej, experimentálnej psychológie, psychológie osobnosti,
 • úvod do klinickej, poradenskej, aplikovanej sociálnej, organizačnej a pracovnej, edukačnej a školskej psychológie,
 • základy diagnostiky v detskom veku a u dospelých na všetkých úrovniach aplikácie v praxi

 

Počas magisterského stupňa:

 • rozšírené teoreticko-metodologických základných a aplikovaných psychologických disciplín (pedagogická psychológia, poradenský proces, psychodiagnostika a psychoterapia detí a mládeže, klinická psychológia, psychodiagnostika a psychoterapia dospelých, pracovná psychológia),
 • diagnostiku a terapiu psychických, psychosomatických porúch a porúch učenia a správania,
 • samostatné vypracovanie teoreticko-experimentálnych prác,
 • vypracovanie a obhajobu prác v rámci študentskej vedeckej činnosti alebo ročníkových prác,
 • absolvuješ stáž a súvislú prax

 

A napokon počas doktorandského štúdia:

 • orientáciu v najnovších poznatkoch a trendoch rozvoja, ktoré prináša vedecký výskum a prax v danej oblasti,
 • samostatne projektovať a realizovať vlastnú výskumnú činnosť,
 • ovládať metodológiu pedagogicko-psychologického skúmania a moderné štatistické postupy analýzy a vyhodnocovania údajov z výskumu a výsledky aplikovať v praxi,
 • vedomosti a zručnosti absolventa v danom odbore predstavujú európsky štandard začínajúceho vedeckého pracovníka. Uplatnenie nachádza nielen vo vedeckom výskume, ale aj v pedagogickej práci, v národných a nadnárodných inštitúciách.
SJAJUJ
fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757