Univerzitný Októberfest 

Ako správne začať akademický rok 2023/2024?

No predsa fantastickou zábavou, skvelou hudbou a vynikajúcou atmosférou, o ktorú sa aj tento rok postará Študentský parlament UKF so Študentským centrom UKF.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Sprievodca štúdiom

Sprievodca štúdiom obsahuje základné informácie o harmonograme štúdia, študijných programoch uskutočňovaných na fakulte a taktiež údaje o pracoviskách a zamestnancoch fakulty. Najdôležitejšou časťou pre študenta a uchádzača o štúdium sú informácie o odporúčaných študijných plánoch.

Zápis na štúdium

Zápisom na štúdium prijatý uchádzač alebo študent záväzne deklaruje záujem o štúdium na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva.

Zápis pre novoprijatých uchádzačov: termíny, miesto a čas zápisov na štúdium, ako aj potvrdzovania tlačív, dostane uchádzač v písomnej pozvánke a nájde to aj v oznamoch na úradnej tabuli. Zápis predmetov na zimný semester realizuje fakulta a prváci majú fixný rozvrh.

Zápis do prvého roka štúdia musí uchádzač vo všetkých stupňoch štúdia realizovať osobne, v riadnom alebo náhradnom termíne (do 10 dní odo dňa riadneho zápisu, dátum bude zverejnený študijným oddelením na fakultnej stránke).

Podmienkou zápisu na bakalárske štúdium je predloženie overenej kópie maturitného vysvedčenia. V prípade zahraničných študentov doloženie nostrifikácie.
Podmienkou zápisu na magisterské štúdium je predloženie overenej fotokópie diplomu o ukončení prvého stupňa vysokoškolského štúdia, vysvedčenia a dodatku k diplomu. V prípade zahraničných študentov doloženie nostrifikácie.

Do ďalších rokov štúdia sa študent musí zapísať elektronicky.

V deň potvrdzovania tlačív si študent so sebou prinesie potvrdenie na rodinné prídavky a daňový bonus, prípadne ďalšie potvrdenia (autobus, vlak), ktoré mu referentka študijného oddelenia FSVaZ na mieste potvrdí. Potvrdenia treba priniesť už vyplnené.

Promócie

Promócie študentov sú slávnostným zavŕšením štúdia na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva.
Za prítomnosti predstaviteľov univerzity, fakulty, hostí a rodinných príslušníkov slávnostne promovaných študentov skladajú absolventi promočný sľub, po ktorom dekan fakulty odovzdá absolventom diplomy, vysvedčenia a dodatky k diplomom.
Študenti, ktorí počas štúdia dosiahli výnimočné študijné výsledky alebo iné významné úspechy v reprezentácii UKF, môžu byť ocenení cenou dekana alebo cenou rektora.

Imatrikulácia študentov fakulty

Imatrikulácia je oficiálnym privítaním študentov 1. ročníka na univerzite.
Slávnostný imatrikulačný ceremoniál sa koná v aule univerzity za prítomnosti vedenia fakulty, vedenia univerzity, vedúcich pracovísk, študijných poradcov a študentov prvého ročníka.
Imatrikuláciou, sľubom a prevzatím imatrikulačného listu sa študenti stávajú riadnymi študentmi Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva.
Imatrikulácia je súčasne podmienkou získania  imatrikulačného listu - potvrdenia o imatrikulácii, ktoré je potrebné pre zahraničné študijné mobility a iné pracovné aktivity.
 
Imatrikulačný sľub
„Sľubujem, že budem riadne vykonávať práva a plniť povinnosti člena akademickej obce Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Sľubujem, že budem dbať na jej dobré meno a budem študovať tak, aby moja činnosť prinášala všestranný úžitok."

Rigorózne konanie

Informácie pre uchádzačov o rigorózne konanie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem