Ďakujeme, že ste prišli! Tešíme sa na Vás všetkých v septembri! Prihlášky posielajte do 31.3.2020.

PONUKA ŠTÚDIA -> TU!

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Veríš na dobrú budúcnosť? Poď si ju zariadiť dobrým štúdiom!


Ponúkame ti odbor, ktorý je v praxi potrebný, ale nemá ho každý. Poď do Nitry a staň sa poradcom/poradkyňou!

Urgentná zdravotná starostlivosť

 

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Rigorózne konanie

Informácie pre uchádzačov o rigorózne konanie

Záverečné práce

Záverečné práce na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre musia byť vypracované v súlade so všeobecne platnými predpismi a zásadami platnými na univerzite a fakulte.

Organizácia postupu odovzdania záverečných prác

 1. Študent sa prostredníctvom AIS prihlási na tému záverečnej práce.
 2. Vedúci pracoviska v AIS schváli študentovi školiteľa (resp. aj konzultanta) a  oponenta, skontroluje úplnosť zadania práce a schváli priradenie študenta na záverečnú prácu.
 3. Študent si z AIS vytlačí prihlášku na záverečnú prácu, podpíše ju a odovzdá na študijné oddelenie fakulty, na ktorú je zapísaný a to v termíne do 30. októbra príslušného akademického roka.
 4. Vedúci pracoviska odovzdá študentovi podpísané zadanie záverečnej práce.
 5. Študent vypracuje záverečnú prácu v písomnej a v elektronickej podobe.
 6. Študent odovzdá záverečnú prácu v elektronickej podobe prostredníctvom AIS a súčasne vytlačí licenčnú zmluvu (2x).
 7. Študent  na študijné oddelenie fakulty, na ktorú je zapísaný, odovzdá v termíne určenom harmonogramom akademického roka:
  1. dve vyhotovenia záverečnej práce v čiernej pevnej väzbe - každá záverečná práca obsahuje zadanie s podpisom vedúceho pracoviska zviazané na začiatku práce,
  2. dve vyplnené a študentom podpísané licenčné zmluvy alebo čestné vyhlásenie o vydaní záverečnej práce v rámci periodickej alebo neperiodickej publikácie (to študent odovzdá len v prípade jej publikovania).
 8. Študijné oddelenie fakulty dve vyhotovenia záverečnej práce zaeviduje.
 9. Školiteľ a oponent vložia svoje posudky do AIS a vygenerujú ich do PDF formátu.
 10. Školiteľ a oponent vygenerujú k svojim posudkom licenčné zmluvy.

 

Pokyny pre administráciu a odovzdávanie záverečných prác v AR 2018/19
Príloha A - Manuál vkladania záverečnej práce 2019

Promócie

Promócie študentov sú slávnostným zavŕšením štúdia na Fakulte prírodných vied.
Za prítomnosti predstaviteľov univerzity, fakulty, hostí a rodinných príslušníkov slávnostne promovaných študentov skladajú absolventi promočný sľub, po ktorom dekan fakulty odovzdá absolventom diplomy, vysvedčenia a dodatky k diplomom.
Študenti, ktorí počas štúdia dosiahli výnimočné študijné výsledky alebo iné významné úspechy v reprezentácii UKF, môžu byť ocenení cenou dekana alebo cenou rektora.

Štátne skúšky

Štátne skúšky sú podmienkou riadneho ukončenia bakalárskeho, resp. magisterského štúdia. Riadia sa Smernicou č. 12/2007 o organizácii štátnych skúšok na UKF a harmonogramom platným pre príslušný akademický rok.

Organizácia štátnych skúšok

Študent sa prostredníctvom AIS prihlási na časový interval štátnej skúšky. Na každý predmet štátnej skúšky v AIS sa prihlási zvlášť.
Na konkrétny termín a čas štátnej skúšky zaradí študenta Študijné oddelenie FSVaZ po dohovore s príslušnou katedrou. Študent štátnu skúšku vykonáva pred príslušnou komisiou pre štátne skúšky podľa téz pre príslušný študijný program.

 

Zápis predmetov študijného plánu

Študent je povinný uskutočniť zápis predmetov štúdia vytvorením zápisného listu v Akademickom informačnom systéme v termínoch stanovených harmonogramom štúdia. Zápisom si študent určuje, akú časť povinností, predpísaných študijným programom, absolvuje v danom semestri.
Fakulta organizuje aj predzápis predmetov na nasledujúci semester. Študent, ktorý si predzápisom zvolí daný predmet, má prednostné právo jeho absolvovania v prípade, ak sa z kapacitných dôvodov obmedzuje počet študentov zapísaných na daný predmet. Výnimku tvoria študenti končiacich ročníkov, ktorí sú pri zápise predmetov automaticky  uprednostňovaní.
Pri zapisovaní predmetov sa v prípade potreby študenti ďalej uprednostňujú v tomto poradí:
 • študenti, pre ktorých je predmet povinný, pričom prednosť má študent s väčším počtom absolvovaných kreditov,
 • študenti iných vysokých škôl, ktorým absolvovanie predmetu ukladá zmluva o štúdiu,
 • študenti, ktorí si predmet zapísali ako povinne voliteľný alebo výberový,
 • študenti z iných fakúlt univerzity, pre ktorých je predmet povinne voliteľný,
 • študenti z iných fakúlt univerzity, ktorí si predmet zapisujú ako výberový,
 • študenti iných vysokých škôl.
Zamietnuť študentovi zapísanie si niektorého z povinne voliteľných predmetov, vyučovaných na fakulte, je možné:
 • z dôvodu neabsolvovania podmieňujúcich predmetov, ak je táto nadväznosť stanovená
 • z kapacitných dôvodov.
SJAJUJ
fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem