L3 banner media2

Štátne skúšky

Štátne skúšky sú podmienkou riadneho ukončenia bakalárskeho, resp. magisterského štúdia. Riadia sa Smernicou č. 12/2007 o organizácii štátnych skúšok na UKF a harmonogramom platným pre príslušný akademický rok.

Organizácia štátnych skúšok

Študent sa prostredníctvom AIS prihlási na časový interval štátnej skúšky. Na každý predmet štátnej skúšky v AIS sa prihlási zvlášť.
Na konkrétny termín a čas štátnej skúšky zaradí študenta Študijné oddelenie FSVaZ po dohovore s príslušnou katedrou. Študent štátnu skúšku vykonáva pred príslušnou komisiou pre štátne skúšky podľa téz pre príslušný študijný program.

 

fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757