L3 banner media2

Štátne skúšky

Štátne skúšky sú podmienkou riadneho ukončenia bakalárskeho, resp. magisterského štúdia. Riadia sa Smernicou č. 12/2007 o organizácii štátnych skúšok na UKF a harmonogramom platným pre príslušný akademický rok.

Organizácia štátnych skúšok

Študent sa prostredníctvom AIS prihlási na časový interval štátnej skúšky. Na každý predmet štátnej skúšky v AIS sa prihlási zvlášť.
Na konkrétny termín a čas štátnej skúšky zaradí študenta Študijné oddelenie FSVaZ po dohovore s príslušnou katedrou. Študent štátnu skúšku vykonáva pred príslušnou komisiou pre štátne skúšky podľa téz pre príslušný študijný program.

 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757