L3 banner media2

Zápis na štúdium

V nadväznosti na opatrenia prijaté Ministerstvom školstva, vedy,  výskumu a športu SR uvedené v manuály pre vysoké školy s cieľom zamedziť šíreniu pandémie spôsobenej COVID 19, budú prebiehať zápisy študentov FSVaZ  UKF v Nitre v akademickom roku 2021/2022 elektronicky. Podrobné informácie obdrží študent mailom.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757