L3 banner media2

Zápis na štúdium

Zápisom na štúdium prijatý uchádzač alebo študent záväzne deklaruje záujem o štúdium na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva.

Zápis pre novoprijatých uchádzačov: termíny, miesto a čas zápisov na štúdium, ako aj potvrdzovania tlačív, dostane uchádzač v písomnej pozvánke a nájde to aj v oznamoch na úradnej tabuli. Zápis predmetov na zimný semester realizuje fakulta a prváci majú fixný rozvrh.

Zápis do prvého roka štúdia musí uchádzač vo všetkých stupňoch štúdia realizovať osobne, v riadnom alebo náhradnom termíne (do 10 dní odo dňa riadneho zápisu, dátum bude zverejnený študijným oddelením na fakultnej stránke).

Podmienkou zápisu na bakalárske štúdium je predloženie overenej kópie maturitného vysvedčenia. V prípade zahraničných študentov doloženie nostrifikácie.
Podmienkou zápisu na magisterské štúdium je predloženie overenej fotokópie diplomu o ukončení prvého stupňa vysokoškolského štúdia, vysvedčenia a dodatku k diplomu. V prípade zahraničných študentov doloženie nostrifikácie.

Do ďalších rokov štúdia sa študent musí zapísať elektronicky.

V deň potvrdzovania tlačív si študent so sebou prinesie potvrdenie na rodinné prídavky a daňový bonus, prípadne ďalšie potvrdenia (autobus, vlak), ktoré mu referentka študijného oddelenia FSVaZ na mieste potvrdí. Potvrdenia treba priniesť už vyplnené.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757