L3 banner media2

Zápis na štúdium

Zápisom na štúdium prijatý uchádzač, alebo študent záväzne deklaruje záujem o štúdium na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva.

Termíny, miesto a čas zápisov na štúdium a zápisov predmetov, ako aj potvrdzovania tlačív, sú uvedené v harmonograme príslušného akademického roka, v AIS a študenti sú informovaní aj prostredníctvom štandardnej e-mailovej komunikácie a oznamoch na úradnej tabuli.

Zápis do prvého roka štúdia musí uchádzač vo všetkých stupňoch štúdia realizovať osobne, v riadnom alebo náhradnom termíne.

Podmienkou zápisu na bakalárske štúdium je predloženie overenej kópie vysvedčenia z posledného 4. ročníka štúdia na strednej škole a overenej kópie maturitného vysvedčenia. Podmienkou zápisu na magisterské štúdium je predloženie overenej fotokópie diplomu o ukončení prvého stupňa vysokoškolského štúdia a kópie dodatku k diplomu.

Do ďalších rokov štúdia sa študent musí zapísať elektronicky.

Po vykonaní elektronického zápisu v AIS si študent vytlačí zápisný list a čestné prehlásenie, obe tlačivá podpíše a bezodkladne zašle poštou na Študijné oddelenie FSVaZ.

Študijné oddelenie potvrdí elektronický zápis v AIS len študentom, ktorí poslali požadované tlačivá poštou a splnili podmienky postupu do ďaľšieho ročníka.

V deň potvrdzovania tlačív si študent so sebou prinesie potvrdenie o návšteve školy (vygeneruje z AIS), potvrdenie na rodinné prídavky, prípadne ďalšie potvrdenia, ktoré mu referentka Študijného oddelenia FSVaZ na mieste potvrdí.

Mimoriadne - v odôvodnenom prípade môže dekan fakulty povoliť študentovi alternatívu zápisu na štúdium, tzv. "zápis v zastúpení". Študenta môže na štúdium zapísať poverená osoba pri splnení nasledovných podmienok:

  • študent podá vlastnoručne podpísanú žiadosť o zápis v zastúpení,
  • študent má splnené všetky študijné povinnosti predpísané študijným plánom a študijným poriadkom v deň podania žiadosti o zápis v zastúpení.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757