L3 banner media2

Imatrikulácia študentov fakulty

Imatrikulácia je oficiálnym privítaním študentov 1. ročníka na univerzite.
Slávnostný imatrikulačný ceremoniál sa koná v aule univerzity za prítomnosti vedenia fakulty, vedenia univerzity, vedúcich pracovísk, študijných poradcov a študentov prvého ročníka.
Imatrikuláciou, sľubom a prevzatím imatrikulačného listu sa študenti stávajú riadnymi študentmi Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva.
Imatrikulácia je súčasne podmienkou získania  imatrikulačného listu - potvrdenia o imatrikulácii, ktoré je potrebné pre zahraničné študijné mobility a iné pracovné aktivity.
 
Imatrikulačný sľub
„Sľubujem, že budem riadne vykonávať práva a plniť povinnosti člena akademickej obce Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Sľubujem, že budem dbať na jej dobré meno a budem študovať tak, aby moja činnosť prinášala všestranný úžitok."
fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757