L3 banner media2

Zápis predmetov študijného plánu

Študent je povinný uskutočniť zápis predmetov štúdia vytvorením zápisného listu v Akademickom informačnom systéme v termínoch stanovených harmonogramom štúdia. Zápisom si študent určuje, akú časť povinností, predpísaných študijným programom, absolvuje v danom semestri.
Fakulta organizuje aj predzápis predmetov na nasledujúci semester. Študent, ktorý si predzápisom zvolí daný predmet, má prednostné právo jeho absolvovania v prípade, ak sa z kapacitných dôvodov obmedzuje počet študentov zapísaných na daný predmet. Výnimku tvoria študenti končiacich ročníkov, ktorí sú pri zápise predmetov automaticky  uprednostňovaní.
Pri zapisovaní predmetov sa v prípade potreby študenti ďalej uprednostňujú v tomto poradí:
  • študenti, pre ktorých je predmet povinný, pričom prednosť má študent s väčším počtom absolvovaných kreditov,
  • študenti iných vysokých škôl, ktorým absolvovanie predmetu ukladá zmluva o štúdiu,
  • študenti, ktorí si predmet zapísali ako povinne voliteľný alebo výberový,
  • študenti z iných fakúlt univerzity, pre ktorých je predmet povinne voliteľný,
  • študenti z iných fakúlt univerzity, ktorí si predmet zapisujú ako výberový,
  • študenti iných vysokých škôl.
Zamietnuť študentovi zapísanie si niektorého z povinne voliteľných predmetov, vyučovaných na fakulte, je možné:
  • z dôvodu neabsolvovania podmieňujúcich predmetov, ak je táto nadväznosť stanovená
  • z kapacitných dôvodov.

 

Manuál pre zápis predmetov a prihlásenie sa na rozvrh nájdete tu - Manuál pre zápis predmetov do AIS.pdf

fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757