L3 banner media2

Záverečné práce

Záverečné práce na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre musia byť vypracované v súlade so všeobecne platnými predpismi a zásadami platnými na univerzite a fakulte.

Organizácia postupu odovzdania záverečných prác

 1. Študent sa prostredníctvom AIS prihlási na tému záverečnej práce.
 2. Vedúci pracoviska v AIS schváli študentovi školiteľa (resp. aj konzultanta) a  oponenta, skontroluje úplnosť zadania práce a schváli priradenie študenta na záverečnú prácu.
 3. Študent si z AIS vytlačí prihlášku na záverečnú prácu, podpíše ju a odovzdá na študijné oddelenie fakulty, na ktorú je zapísaný a to v termíne do 30. októbra príslušného akademického roka.
 4. Vedúci pracoviska odovzdá študentovi podpísané zadanie záverečnej práce.
 5. Študent vypracuje záverečnú prácu v písomnej a v elektronickej podobe.
 6. Študent odovzdá záverečnú prácu v elektronickej podobe prostredníctvom AIS a súčasne vytlačí licenčnú zmluvu (2x).
 7. Študent  na študijné oddelenie fakulty, na ktorú je zapísaný, odovzdá v termíne určenom harmonogramom akademického roka:
  1. dve vyhotovenia záverečnej práce v čiernej pevnej väzbe - každá záverečná práca obsahuje zadanie s podpisom vedúceho pracoviska zviazané na začiatku práce,
  2. dve vyplnené a študentom podpísané licenčné zmluvy alebo čestné vyhlásenie o vydaní záverečnej práce v rámci periodickej alebo neperiodickej publikácie (to študent odovzdá len v prípade jej publikovania).
 8. Študijné oddelenie fakulty dve vyhotovenia záverečnej práce zaeviduje.
 9. Školiteľ a oponent vložia svoje posudky do AIS a vygenerujú ich do PDF formátu.
 10. Školiteľ a oponent vygenerujú k svojim posudkom licenčné zmluvy.

 

Pokyny pre administráciu a odovzdávanie záverečných prác v AR 2022/2023
Príloha A - Manuál vkladania záverečnej práce

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757