L3 banner media2

Pedagogická, poradenská a školská psychológia

Doktorandský študijný program

Študijný odbor:  3.1.9 Psychológia
Forma štúdia: denná / externá
Dĺžka štúdia: 3 roky (denná forma) / 4 rokov (externá forma)
Garant: prof. PhDr. Tomáš Urbánek, PhD.
Získaný titul: Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko: Katedra psychologických vied

Charakteristika študijného programu

Nosné témy sú viazané na psychologickú vedu a špecificky na pedagogickú, poradenskú a školskú psychológiu ako samostatné vedné disciplíny. Študijné témy predstavujú poznatky z poradenskej, školskej, pedagogickej psychológie, výberových psychologických disciplín (teória vedy, vedecké poznanie, poradenstvo a supervízia), psychologickej metodológie, štatistiky a cudzieho jazyka. Obsah študijného programu zodpovedá obsahu študijného odboru, pričom je splnená požadovaná minimálna podmienka (3/5 obsahu študijného programu). Kredity študijného programu tvoria z tém nosného jadra odboru pomer:110/180
Nosné témy jadra študijného programu 3.1.11 Pedagogická, poradenská a školská psychológia sú rozdelené do dvoch základných častí: (a) Študijná časť je viazaná na predmety: Metodológia spoločenských vied 15K, Cudzojazyčný vedecký text 10K, Pedagogická, poradenská a školská psychológia 15K, Kvantitatívne metódy výskumu a spracovania dát 10K, Kvalitatívne metódy výskumu a spracovania dát 10K, Sociálne poradenstvo a supervízia 10K. (b) Vedecká časť je viazaná na predmety: Projekt dizertačnej práce 10K, Publikácia v zahraničnom odbornom časopise (ADC, ADE, ADM) 25K, Realizácia projektu v rámci inštitucionálneho grantu 15K, Publikácia v odbornom časopise (ADD, ADF, ADN, BDC, BDM, BDD, BDF, BDN) 10K, Publikácia v zborníku z odbornej zahraničnej konferencie (AFC, BEE).
Tvorivá činnosť v oblasti vedy je zameraná na osvojenie si zásad prípravy a realizácie výskumného projektu, adekvátneho výberu výskumných metód a výskumného súboru a organizácie výskumu, zhromaždenia a spracovania údajov kvantitatívnej a kvalitatívnej povahy. Obsahuje ďalej osvojenie si poznatkov pre hodnotnú psychologickú analýzu, syntézu, interpretáciu, zovšeobecnenie, na základe ktorých sa formulujú závery a návrhy odporúčaní pre konkrétne oblasti života, s akcentom na osobnostný vývin jednotlivca v školskom, rodinnom, partnerskom, manželskom a profesijnom prostredí. Absolvent získa schopnosť analyzovať a syntetizovať vedecko-výskumné údaje získané metódou psychologického experimentu, interview, pozorovania, psychodiagnostických testov, projektívnych techník, osobnostných dotazníkov, ankiet, sociometrie, kazuistík a analýzy produktov činnosti, ako aj štúdiom domácej a zahraničnej knižnej a časopiseckej odbornej psychologickej literatúry. Doplňujúce poznatky a zručnosti zahŕňajú okrem osvojenia a získania poznatkov z histórie a súčasného rozvoja študijného odboru pedagogická, poradenská a školská psychológia a jej intenzívnej väzby na výskum - využitie výsledkov v praxi, etickú a spoločenskú stránku vedeckej práce, prípravu vedeckých a odborných publikácií, prinášajúcich nové odborno-vedecké psychologické poznatky z pedagogickej, poradenskej a školskej psychológie s odporúčaniami pre spoločenskú prax. Obsahujú tiež prezentáciu výsledkov výskumu, návrhy opatrení pre spoločenskú prax v oblasti poradenstva a poradenských zariadení a podporných školských systémov.

Uplatnenie absolventov

Študijný program Pedagogická, poradenská a školská psychológia nadväzuje na magisterský študijný program Psychológia. Študijný program akceptuje integráciu aktuálnych poznatkov pedagogickej, poradenskej a školskej psychológie s jej interdisciplinárnym pohľadom a celostným historicko-sociálnym kontextom. Absolvent doktorandského študijného programu Pedagogická, poradenská a školská psychológia získa rozsiahle teoretické vedomosti v odboroch pedagogická, poradenská a školská psychológia a je kompetentne pripravený vedecky skúmať, tvorivo pristupovať k riešeniu problémov pedagogickej, poradenskej a školskej psychológie. Výsledky aplikuje do teórie a praxe daných psychologických disciplín. Absolvent tiež nadobudne odborné kompetencie a schopnosti pre výskumnú prácu a získa skúsenosti s prezentáciou výsledkov na vedeckých konferenciách a pri ich publikovaní v domácich a medzinárodných vedeckých časopisoch.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757