L3 banner media2

Sociálna práca

Doktorandský študijný program

Študijný odbor:  Sociálna práca
Forma štúdia: denná / externá
Dĺžka štúdia: 3 roky (denná forma) / 4 rokov (externá forma)
Garant: prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.
Získaný titul: Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko: Katedra sociálnej práce a sociálnych vied

Charakteristika študijného programu

Charakter študijného programu doktorandského štúdia Sociálnej práce zodpovedá príprave absolventov schopných analyzovať a objasňovať aktuálne praktické a vedecké otázky sociálnej práce. Svojím obsahom sa zameriava najmä na teoretické vedomosti a výskumné postupy v odbore. Študenti pracujú s metódami a technikami vedeckého výskumu v oblasti spoločenských vied, osobitne problematiky sociálnej práce. Náplňou ich odbornej činnosti je vedecké bádanie a prínos vlastných riešení problémov sociálnej práce. Študenti sa učia riadiť vedecko-výskumné projekty, vykonávať špecializované sociálne poradenstvo a sociálnu terapiu a prehlbujú si vedomosti a zručnosti v oblasti sociálneho projektovania s orientáciou na riešenie makro i mikrosociálnych problémov. Poznatky a výstupy získané z výskumov prezentujú na vedeckých fórach a v príslušných národných i medzinárodných periodikách. Doktorandský študijný program vytvára priestor aj pre zdokonaľovanie sa študentov v odbornom cudzom jazyku.

V študijnom pláne študijného programu Sociálna práca sú nosné témy jadra znalostí študijného odboru obsiahnuté v študijnej a vedeckej časti:

Študijná časť:

 • Teória sociálnej práce – obsiahnuté v predmetoch: Úvod do doktorandského štúdia, Perspektívy rozvoja teórie a metód sociálnej práce, Sociálne poradenstvo a supervízia
 • Veda o spoločnosti – obsiahnuté v predmetoch: Sociologické, pedagogické a psychologické aspekty sociálnej práce a sociálnych služieb, Pomáhajúce profesie z pohľadu súčasnej filozofie a práva
 • Metodológia spoločenských vied – Metodológia spoločenských vied, Metódy výskumu a spracovania dát, Cudzojazyčný vedecký text

Vlastná pedagogická činnosť doktoranda a vedenie záverečnej práce

Vedecká časť:

 • Publikácia v zahraničnom odbornom časopise
 • Realizácia projektu Grant UKF pre mladých vedeckých pracovníkov
 • Citácia v odbornej práci
 • Písomná práca k dizertačnej skúške
 • Aktívna účasť na odbornom podujatí
 • Účasť na riešení výskumnej úlohy
 • Poster z konferencie
 • Iné činnosti (člen/ka organizačného výboru vedeckej konferencie)
 • Publikácia v odbornom časopise
 • Publikácia v zborníku z odbornej zahraničnej konferencie

Predmety štátnej skúšky:

 • Obhajoba písomnej práce k dizertačnej skúške
 • Metodológia
 • Sociálna práca
 • Obhajoba dizertačnej práce

Uplatnenie absolventov

Študijný program pripravuje absolventov schopných analyzovať a objasňovať aktuálne praktické a vedecké otázky sociálnej práce. Absolvent získa rozsiahle teoretické vedomosti vo vednom odbore. Absolvent ovláda metódy a techniky vedeckého výskumu v oblasti spoločenských vied, najmä v orientácii na aktuálne otázky a problémy sociálnej práce. Absolvent je schopný vedecky bádať a prinášať vlastné riešenia problémov v oblasti sociálnej práce. Je kompetentný riešiť vedecké problémy, riadiť vedecko-výskumné projekty, vykonávať špecializované sociálne poradenstvo a sociálnu terapiu a je spôsobilý pre oblasť sociálneho projektovania s orientáciou na riešenie makro i mikrosociálnych problémov. Absolvent je schopný získané poznatky a výstupy prezentovať na vedeckých fórach a v príslušných národných i medzinárodných periodikách.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757