L3 banner media2

Sociálne služby a poradenstvo

Magisterský študijný program

Študijný odbor:  Sociálna práca
Forma štúdia: denná
Dĺžka štúdia: 2 roky
Garant:
prof. PhDr. René Lužica, ArtD.
Získaný titul: Magister (Mgr.)
Pracovisko: Ústav romologických štúdií
Informácie: Poď k nám študovať sociálne služby a poradenstvo

Charakteristika študijného programu

Absolvent magisterského štúdia je spôsobilý pracovať v širokej oblasti verejnej i súkromnej sféry. Disponuje vedomosťami, zručnosťami a praktickými skúsenosťami, ktoré ho predurčujú pre prácu v sociálnych službách a poradenstve. Ovláda teoretické východiská sociálnych služieb a poradenstva, ale aj príbuzných odborov (sociálnej práce, sociálnej politiky a iných), orientuje sa v oblasti sociálneho zabezpečenia, má znalosti o právnych predpisoch v sociálno-politickej oblasti. Ovláda a vie aplikovať v praxi metódy sociálnych služieb a poradenstva, dokáže pracovať s rôznymi cieľovými skupinami sociálnych služieb a poradenstva. Disponuje manažérskymi zručnosťami v oblasti poskytovania sociálnych služieb, je pripravený plánovať, zriaďovať a koordinovať sociálne služby, tvoriť a realizovať projekty v tejto oblasti, pôsobiť v pozícii odborného garanta manažéra vzdelávacích, rekvalifikačných kurzov a projektov v sociálnej oblasti.

Uplatnenie absolventov

Absolvent magisterského štúdia  má širokú možnosť uplatnenia sa na trhu práce v oblasti sociálnych služieb a poradenstva v rámci štátnej správy, samosprávy, súkromného a mimovládneho sektora. Môže využiť všetky pracovné príležitosti, ktoré prax ponúka absolventom bakalárskeho štúdia a navyše pôsobiť ako špecializovaný sociálny poradca v rôznych oblastiach (napr. rodinného poradenstva, zamestnanosti, rizikových sociálnych javov, sociálnoekonomických problémov, atď.) a ako odborný pracovník v sociálnych službách, tak ako ich vymedzuje príslušná legislatíva (napr. zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb, denné stacionáre a iné). Je schopný riadiť a pracovať v odborných tímoch, riadiť organizácie sociálnych služieb a podieľať sa na tvorbe koncepcií rozvoja sociálnych služieb.

Doplňujúce informácie

Doplňujúce informácie o štúdiu sociálne služby a poradenstvo vrátane študijných plánov sú na osobitnej stránke

Poď študovať sociálne služby a poradenstvo

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757