APVV

Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno - ekonomickej, geografickej a sociálno - antropologickej perspektívy

APVV-17-0141

Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Jurina Rusnáková, PhD.

Doba riešenia:  8/2018 - 6/2022

Pridelené finančné prostriedky k za obdobie rokov 2018-2022:  65 618,- €

Anotácia projektu: Hlavným cieľom projektu je definovať kauzalitu na medzi priestorovou lokalizáciou vrátane podmienok infraštruktúry osídlení marginalizovaných rómskych komunít a priestorovou lokalizáciou pracovných príležitostí. Špecifickým cieľom projektu je identifikovať: i) podmienky v segmente marginalizovanej rómskej populácie vo vybraných troch územiach v znevýhodnených regiónoch vrátane kvalifikačného profilu; ii) lokalizáciu a štruktúru disponibilných pracovných príležitostí v tých istých územiach. Súčasťou výstupov projektu je návrh opatrení pre podporu prístupu marginalizovaných skupín v znevýhodnených regiónoch k trhu práce. Čiastkové ciele projektu sú nasledovné: -analyzovať životné podmienky znevýhodnenej rómskej populácie vo vybraných územiach v znevýhodnených regiónoch, vrátane kvalifikačného profilu, -analyzovať lokalizáciu a typológiu pracovných príležitostí vo vybraných územiach v znevýhodnených regiónoch, - identifikovať geografickú dostupnosť pracovných príležitostí pre marginalizované skupiny obyvateľov vo vybraných územiach v znevýhodnených regiónoch (vrátane dopravnej dostupnosti, modality dopravy, dopravných podmienok, časovej náročnosti, a pod.), -identifikovať kvalifikačnú charakteristiku týchto pracovných príležitostí, -identifikovať sociálne siete marginalizovanej populácie vo vybraných územiach v znevýhodnených regiónoch, ktoré môžu facilitovať alebo brániť prístupu k trhu práce. Projekt naplní uvedené ciele prostredníctvom využitia kvantitatívnych a kvalitatívnych metód, ktorých kombinácia umožní zachytenie spektra dimenzií odlúčenosti marginalizovaných skupín od pracovného trhu. Cieľovými územiami výskumu budú tri prirodzené spádové oblasti okolo troch okresných miest v Košickom a Prešovskom kraji, ktoré budú identifikované v prvej fáze projektu.

 

Jazykové a komunikačné problémy na Slovensku a ich manažment

APVV-17-0254

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Milan Samko, PhD.

Doba riešenia:  8/2018 - 7/2022

Pridelené finančné prostriedky k za obdobie rokov 2018-2022: 13 012,- €

Anotácia projektu: Plánovaný projekt je zameraný na odkrývanie rôznych typov jazykových a iných – s nimi súvisiacich komunikačných – problémov, ktorým čelia individuálni hovoriaci i celé rečové komunity na Slovensku, so špeciálnym zreteľom na slovenskú ako väčšinovú komunitu, ďalej na maďarskú a rómsku ako menšinové, ale početnejšie komunity, napokon na karpatskonemeckú komunitu ako malú komunitu. V rámci slovenskej komunity sa plánujú skúmať najmä problémy používania spisovnej slovenčiny a nárečí, ďalej jazykové problémy týkajúce sa výučby slovenského jazyka, a to ako vo väčšinovej, tak aj v menšinových komunitách. V prípade menšinových komunít je zámerom skúmať rozličné druhy jazykových a komunikačných problémov a navrhovať spôsoby ich riešenia. Súčasťou predkladaného projektu sú aj teoretické a metodologické otázky skúmania a riešenia jazykových problémov v ich ideologickej podmienenosti, vychádzajúce najmä z teórie jazykového manažmentu a z ďalších teórií problémového manažmentu.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757