KEGA

Implementácia ošetrovateľských intervencií do multimediálnych technológií v príprave sestier 2

KEGA 022UKF-4/2020

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Alexandra Archalousová, PhD.

Doba riešenia: 05/2020-12/2022

Pridelené finančné prostriedky za obdobie 2021-2022:  48 017 €

Anotácia: Projekt nadväzuje na ukončený projekt 018UKF-4/2016 úspešne riešený v rokoch 2016-18, ktorý zahájil využitie validovaných ošetrovateľských intervencií ako multimediálnych informačných technológií v pregraduálnej príprave sestier na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Projekt otvára originálne využitie medzinárodných štandardizovaných technológií v oblasti klasifikačných systémov ošetrovateľských intervencií Nursing Interventions Classification (ďalej len NIC) v nadväznosti na klasifikačné systémy North American Nursing Diagnoses Association (ďalej len NANDA) a Nursing Outcomes Classification (ďalej len NOC). Je ďalšou inováciou a internacionalizáciou obsahu odbornej teoretickej a praktickej prípravy sestier prostredníctvom využitia efektívnych výukových, učebných a hodnotiacich stratégií v súlade so zásadami vzdelávania dospelých. Realizácia bude prebiehať prostredníctvom aktívneho vyhľadávania najnovších informácií vo vzťahu k ošetrovateľským intervenciám NIC, ich validácii v klinickej praxi, analýzy a usporiadaní výsledkov výskumu smerujúcich k výstupným kompetenciám zo študijného programu sestier.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757