VEGA

VEGA 1/0868/21: Využitie vybraných prvkov systémového prístupu v kontexte profesionálnych rodín

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Elena Gažiková, PhD.

Spoluriešitelia: prof. PhDr. Ján Gabura, CSc., prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD., prof. PhDr. Michal Kozubík, PhD.,  Mgr. Gabriela Šeboková, PhD., Mgr. Nina Jašeková, PhDr. Katarína Minarovičová, PhD.

Doba realizácie: 1/2021 - 12/2023              

Pridelené finančné prostriedky za obdobie 2021-2022:  10 518 €          

Anotácia: Výskum je zameraný na analyzovanie fungovania vybraných prvkov rodinného systému profesionálnych rodín. Výskumnú vzorku budú tvoriť profesionálni rodičia, ich životní partneri, ich biologické deti a deti umiestnené v profesionálnych rodinách. Pre zber dát bude využitý sebavýpoveďový dotazník, analýza dát bude kvantitatívna. Vnímanie fungovania rodinného systému v oblastiach ako komunikácia, kohézia, adaptabilita a spokojnosť s rodinným fungovaním bude porovnávané medzi výberovými súbormi profesionálnych rodičov, životných partnerov, biologických detí a detí umiestnených v profesionálnych rodinách. Vnímanie fungovania vybraných prvkov rodinného systému bude tiež porovnávané vzhľadom na vybrané sociodemografické charakteristiky profesionálnych rodín. Výsledky výskumu prispejú k spoznaniu fungovania rodinného systému profesionálnych rodín a následnej aplikácii systémového prístupu v intervenciách sociálneho pracovníka pri práci s touto cieľovou skupinou.

 

VEGA 1/0886/21: Nerovnosti vo vzdelávaní a vzdelávacie ambície rómskych detí

Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Jurina Rusnáková, PhD.    

Spoluriešitelia z UKF: doc. PhDr. Rastislav Rosinský , PhD, Mgr. Erik Šatar, Mgr. Zuzana Havírová

Doba realizácie: 1/2021 - 12/2024              

Pridelené finančné prostriedky za obdobie 2021-2022:  14 280 €          

Anotácia: Výskum vzdelávacích ambícií rómskych detí z chudobných a vylúčených komunít.

 

VEGA 1/0534/22: Psychometrické vlastnosti a validita Skríningu psychomotorického vývinu (S-PMV) ako metódy monitoringu na včasné odhalenie vývinových ťažkostí u detí

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Marta Popelková, PhD. PhDr.

Spoluriešitelia: Mgr. PaedDr. Erika Jurišová, PhD., prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD., doc. PhDr. PaedDr. Marta  Zaťková, PhD.,  prof. PhDr. Tomáš Urbánek, PhD., PaedDr. Martina Romanová, PhD., Mgr. Lucia Ráczová, Mgr. Laura Filipčíková

Doba realizácie: 1/2022 - 12/2024              

Pridelené finančné prostriedky:  2022 – 8 734 €

Anotácia: Cieľom predkladaného projektu je poskytnúť poznatky o psychometrických vlastnostiach a validite S-PMV pre 2.-11. preventívnu prehliadku a vymedziť cutt-off skóre, ktoré by umožnilo stanoviť odchýlky od fyziologickej normy s aplikáciou do pediatrickej praxe. Zámerom projektu je porovnať výsledky vyššie uvedených analýz na rozšírenom, reprezentatívnom súbore detí (s predpokladaným počtom 5 000 a viac detí) pre celý set S-PMV pre 2.-11. preventívnu prehliadku s normami vypracovanými na pilotnom súbore slovenských detí (n = 2 710) v roku 2012/2013. Pre vývinový skríning S-PMV11 je cieľom projektu validačná štúdia kovariujúcich premenných: vek (klinický súbor prematúrnych detí), pohlavie, osoba posudzovateľa vývinu (matka, otec, obaja rodiča, iná osoba), overenie kriteriálnej validity výsledkov S-PMV11 a posúdením vývinu a) metodikou „zlatého štandardu“ Bayley Scales of Infant and Toddler Development III., b) klinickým posúdením pediatrom dieťaťa.

 

VEGA 1/0777/22: Individuálne a kolektívne zmocnenie obyvateľstva marginalizovaných sídiel v oblasti terénnej a komunitnej sociálnej práce

Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Michal Kozubík, PhD.

Spoluriešitelia: PhDr. Katarína Minarovičová, PhD.

Doba realizácie: 1/2022 - 12/2024              

Pridelené finančné prostriedky:  2022 – 5 060 €

Anotácia: Projekt sa zameriava na skúsenosti prijímateľov a poskytovateľov sociálnych služieb so zmocnením (klientov a sociálnych pracovníkov). Empowerment/Zmocnenie sa v projekte definuje ako prístup, pri ktorom sociálny pracovník nerieši nepriaznivú sociálnu situáciu klienta sám, ale za jeho aktívnej účasti, a tak predchádza diskriminácii a prispieva k egalitárstvu klienta s majoritnou skupinou v spoločnosti. „Ak je sociálna spravodlivosť dušou sociálnej práce, tak empowerment (zmocnenie) je jej srdcom“ (DuBois a Miley 2011) . Hlavným cieľom projektu preto je: * preskúmať koncept zmocnenia v komunitnej práci s marginalizovanými skupinami a zraniteľnými skupinami obyvateľstva v SR a v medzinárodnom porovnaní Pre tieto oblasti formulujeme nasledovné výskumné otázky a čiastkové ciele: * Aké informácie majú sociálni pracovníci, sociálne pracovníčky o koncepte zmocnenia? * Aké praktické skúsenosti majú sociálni pracovníci, pracovníčky s konceptom zmocnenia pri spolupráci s klientom z marginalizovaných skupín? * Aké informácie majú prijímatelia/prijímateľky sociálnych služieb (pozn. Zákon o sociálnych službách č.448/2008 definuje sociálnu službu aj ako zachovanie, obnovu alebo rozvoj fyzickej osoby viesť samostatný život a podporu jej začlenenia sa do spoločnosti) o možnosti spolurozhodovania? * Aké skúsenosti so spoluúčasťou majú prijímatelia/prijímateľky sociálnych služieb? Medzinárodnú komparáciu plánujeme uskutočniť zameraním sa na dve cieľové skupiny výskumu. Jednou sú klienti, obyvatelia sociálne vylúčených spoločenstiev; utečenci so zdravotným postihnutím (Česká republika, Nórsko); utečenci (Nemecko, Švédsko) a ich skúsenosti s konceptom. Druhú skupinu tvoria terénni sociálni pracovníci/poskytovatelia sociálnych služieb, manažéri a pracovníci neziskových organizácií a ich pohľad na danú problematiku. Ambíciou výskumného tímu je pre aplikačnú prax terénnej a komunitnej sociálnej práce vytvoriť manuál s presným metodickým postupom práce v oblasti individuálneho a kolektívneho zmocnenia. 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757