L3 banner media2

Sociálne služby a poradenstvo

Bakalársky študijný program

Študijný odbor:  Sociálna práca
Forma štúdia: denná
Dĺžka štúdia: 3 roky
Garant:
doc. PaedDr. PhDr. Lýdia Lehoczká, PhD.
Získaný titul: Bakalár (Bc.)
Pracovisko: Ústav romologických štúdií
Informácie: Poď k nám študovať Sociálne služby a poradenstvo

Charakteristika študijného programu

Absolvent bakalárskeho štúdia získa vedomosti, zručnosti aj praktické skúsenosti  z teórie a praxe sociálnych služieb a poradenstva.  Má znalosti z príbuzných disciplín (sociálna práca, pedagogika, psychológia, sociológia a iné), ktoré mu dávajú dobrý základ pre prácu s cieľovými skupinami sociálnych služieb a poradenstva (napr. nezamestnaní, osoby bez domova, osoby závislé od drog, seniori, deti a mládež, rodiny s problémami a iné). Disponuje špecializovanými vedomosťami pre prácu s Rómami.

Uplatnenie absolventov

Absolvent má širokú možnosť uplatnenia sa na trhu práce – v oblasti sociálnych služieb a poradenstva ako odborný pracovník v rámci štátnej správy, samosprávy, ale aj na úrovni samosprávnych krajov a tretieho sektora v neziskových organizáciách, občianskych združeniach, nadáciách, ktoré prevádzkujú sociálne programy alebo v zariadeniach sociálnych služieb a organizáciách zameraných na obhajobu práv a oprávnených záujmov rôznych cieľových skupín. Môže pracovať ako  sociálny poradca na úrovni základného sociálneho poradenstva alebo ako odborný pracovník v sociálnych službách v rôznych organizáciách, inštitúciách,  úradoch a zariadeniach (napr. v domovoch sociálnych služieb, v zariadeniach pre seniorov, v denných centrách a stacionároch, v inštitúciách azylového typu, v sociálno-terapeutických centrách a iných), ako odborník pre prácu s deťmi a mládežou a s dospelými v rámci preventívnych aktivít, ale napr.  aj v personálnych agentúrach a všade tam, kde sú potrebné poradenské služby. Zvláda realizáciu a organizovanie rozličných druhov a foriem sociálnych služieb, voľnočasových aktivít a činnostných terapií.

 

Informácie o prijímacom konaní

Konkrétne informácie o prijímacom konaní v odbore sociálne služby a poradenstvo sú na osobitnej stránke

 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757