Rada pre vnútorné hodnotenie kvality VŠ vzdelávania FSVaZ

Rada pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania FSVaZ

doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD. – predseda

prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD. – podpredseda

PhDr. Dana Zrubcová, PhD. – podpredsedníčka

Členovia stálej komisie pre študijný odbor Psychológia:

PaedDr. Martina Romanová, PhD. - zástupkyňa zamestnaneckej časti

Mgr. Rastislav Ďuriš – zástupca externých zainteresovaných strán

Bc. Karin Struhárová - zástupkyňa študentov

Členovia stálej komisie pre študijný odbor Sociálna práca:

PaedDr. Katarína Minarovičová, PhD. - zástupkyňa zamestnaneckej časti

PhDr. Mariana Kováčová, PhD. – zástupkyňa externých zainteresovaných strán

Bc. Viktória Zupková - zástupkyňa študentov

Členovia stálej komisie pre študijný odbor zdravotnícke vedy a ošetrovateľstvo:

PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD. - zástupkyňa zamestnaneckej časti

PhDr. Milan Laurinc, PhD., MPH., dipl. s. – zástupca externých zainteresovaných strán

Jakub Smital - zástupca študentov

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757