Rada pre vnútorné hodnotenie kvality VŠ vzdelávania FSVaZ

Zoznam členov Rady pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania na FSVaZ, vymenovaných dekanom FSVAZ UKF v Nitre dňa 7. 6. 2023:

prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD. – predseda
PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD. – podpredsedníčka
Mgr. Jana Turzáková, PhD. – podpredsedníčka

Členovia stálej komisie pre študijný odbor Psychológia:
PaedDr. Martina Romanová, PhD. - zástupkyňa zamestnaneckej časti
Mgr. Rastislav Duriš – zástupca externých zainteresovaných strán
Barbara Faragóová – zástupkyňa študentov

Členovia stálej komisie pre študijný odbor Sociálna práca:
PaedDr. Katarína Minarovičová, PhD. - zástupkyňa zamestnaneckej časti
PhDr. Mária Kóšová – zástupkyňa externých zainteresovaných strán
Bc. Viktória Zupková - zástupkyňa študentov

Členovia stálej komisie pre študijný odbor zdravotnícke vedy a ošetrovateľstvo:
PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD. - zástupkyňa zamestnaneckej časti
Mgr. Miloš Čakloš – zástupca externých zainteresovaných strán
Jakub Smital – zástupca študentov

Štatút Rady pre vnútorné hodnotenie kvality VŠ vzdelávania FSVaZ

Štatút Rady študentov FSVaZ

Smernica 01/2021 Posuzdovanie žiadostí o akreditáciu

Smernica 02/2021 Systém riadenia kvality FSVaZ

 

 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757