L3 banner media2

Pedagogická komisia

Pedagogická komisia je poradným orgánom dekana v otázkach štúdia na fakulte. Vyjadruje sa najmä k študijným programom, študijnému poriadku, kreditovému systému hodnotenia, hodnoteniu vzdelávacieho procesu, harmonogramu akademického roka, k štruktúre a organizácii pedagogickej praxe, informačným materiálom o štúdiu, k tvorbe nových študijných odborov a koncepcií, k vytváraniu podmienok pre štúdium študentov so špecifickými potrebami, prijíma podnety a participuje pri riešení pedagogických problémov.  
Predsedkyňa
PhDr. Dana Zrubcová, PhD.
Členovia

PhDr. Dana Brázdilová, PhD.

PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD.

doc. PhDr. PaedDr. Lýdia Lehoczká , PhD.

doc. PhDr. Michal Kozubík, PhD.

doc. PhDr. Elena Gažiková, PhD.

Mgr. Jana Uhláriková, PhD.

PaedDr. Erika Jurišová, PhD.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757