L3 banner media2

Pedagogická komisia

Pedagogická komisia je poradným orgánom dekana v otázkach štúdia na fakulte. Vyjadruje sa najmä k študijným programom, študijnému poriadku, kreditovému systému hodnotenia, hodnoteniu vzdelávacieho procesu, harmonogramu akademického roka, k štruktúre a organizácii pedagogickej praxe, informačným materiálom o štúdiu, k tvorbe nových študijných odborov a koncepcií, k vytváraniu podmienok pre štúdium študentov so špecifickými potrebami, prijíma podnety a participuje pri riešení pedagogických problémov.  
Predsedkyňa
PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD.
Členovia

PhDr. Dana Brázdilová, PhD.

doc. PhDr. Elena Gažiková, PhD.

PaedDr. Erika Jurišová, PhD.

doc. PhDr. Michal Kozubík, PhD.

PhDr. Erika Krištofová, PhD.

doc. PhDr. Ivan Rác, PhD.

Mgr. Jana Uhláriková, PhD.

fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757