L3 banner media2

Kolégium dekana

Kolégium dekana Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva je stálym poradným orgánom dekana vo veciach riadenia fakulty.
Jeho členmi sú prodekani, tajomník, vedúci katedier, riaditelia ústavov, predseda Akademického senátu FSVaZ, zástupca študentskej časti Akademického senátu FSVaZ, zástupca ZO OZ PŠV a ďalšie osoby podľa rozhodnutia dekana.
Predseda
prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD.
Členovia
PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD.
PhDr. Katarína Minarovičová, PhD.
Mgr. Jana Turzáková, PhD.
Ing. Ingrid Mrkvicová
doc. PhDr. Gabriela Vörösová, PhD.
PaedDr. Martina Romanová, PhD.
PhDr. Monika Mankovecká, PhD.
doc. Mgr. Jurina Rusnáková, PhD.
prof. PhDr. Michal Kozubík, PhD.
PhDr. Miroslava Líšková, PhD.
PhDr. Erika Krištofová, PhD.
fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757