L3 banner media2

Kolégium dekana

Kolégium dekana Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva je stálym poradným orgánom dekana vo veciach riadenia fakulty.
Jeho členmi sú prodekani, tajomník, vedúci katedier, riaditelia ústavov, predseda Akademického senátu FSVaZ, zástupca študentskej časti Akademického senátu FSVaZ, zástupca ZO OZ PŠV a ďalšie osoby podľa rozhodnutia dekana.
Predseda
doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD.
Členovia
PhDr. Dana Zrubcová, PhD.
PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD.
prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD.
Ing. Petra Kluvancová
doc. PhDr. Andrea Solgajová, PhD.
PaedDr. Martina Romanová, PhD.
PhDr. Monika Mankovecká, PhD.
doc. Mgr. Jurina Rusnáková, PhD.
prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.
PhDr. Erika Krištofová, PhD.
fsvaz prijimacie konanie siva

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757