L3 banner media2

Rigorózne konanie

Informácie pre uchádzačov o rigorózne konanie

Záverečné práce

Záverečné práce na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre musia byť vypracované v súlade so všeobecne platnými predpismi a zásadami platnými na univerzite a fakulte.

Organizácia postupu odovzdania záverečných prác

 1. Študent sa prostredníctvom AIS prihlási na tému záverečnej práce.
 2. Vedúci pracoviska v AIS schváli študentovi školiteľa (resp. aj konzultanta) a  oponenta, skontroluje úplnosť zadania práce a schváli priradenie študenta na záverečnú prácu.
 3. Študent si z AIS vytlačí prihlášku na záverečnú prácu, podpíše ju a odovzdá na študijné oddelenie fakulty, na ktorú je zapísaný a to v termíne do 30. októbra príslušného akademického roka.
 4. Vedúci pracoviska odovzdá študentovi podpísané zadanie záverečnej práce.
 5. Študent vypracuje záverečnú prácu v písomnej a v elektronickej podobe.
 6. Študent odovzdá záverečnú prácu v elektronickej podobe prostredníctvom AIS a súčasne vytlačí licenčnú zmluvu (2x).
 7. Študent  na študijné oddelenie fakulty, na ktorú je zapísaný, odovzdá v termíne určenom harmonogramom akademického roka:
  1. dve vyhotovenia záverečnej práce v čiernej pevnej väzbe - každá záverečná práca obsahuje zadanie s podpisom vedúceho pracoviska zviazané na začiatku práce,
  2. dve vyplnené a študentom podpísané licenčné zmluvy alebo čestné vyhlásenie o vydaní záverečnej práce v rámci periodickej alebo neperiodickej publikácie (to študent odovzdá len v prípade jej publikovania).
 8. Študijné oddelenie fakulty dve vyhotovenia záverečnej práce zaeviduje.
 9. Školiteľ a oponent vložia svoje posudky do AIS a vygenerujú ich do PDF formátu.
 10. Školiteľ a oponent vygenerujú k svojim posudkom licenčné zmluvy.

 

Pokyny pre administráciu a odovzdávanie záverečných prác v AR 2018/19
Príloha A - Manuál vkladania záverečnej práce 2019

Promócie

Promócie študentov sú slávnostným zavŕšením štúdia na Fakulte prírodných vied.
Za prítomnosti predstaviteľov univerzity, fakulty, hostí a rodinných príslušníkov slávnostne promovaných študentov skladajú absolventi promočný sľub, po ktorom dekan fakulty odovzdá absolventom diplomy, vysvedčenia a dodatky k diplomom.
Študenti, ktorí počas štúdia dosiahli výnimočné študijné výsledky alebo iné významné úspechy v reprezentácii UKF, môžu byť ocenení cenou dekana alebo cenou rektora.

Štátne skúšky

Štátne skúšky sú podmienkou riadneho ukončenia bakalárskeho, resp. magisterského štúdia. Riadia sa Smernicou č. 12/2007 o organizácii štátnych skúšok na UKF a harmonogramom platným pre príslušný akademický rok.

Organizácia štátnych skúšok

Študent sa prostredníctvom AIS prihlási na časový interval štátnej skúšky. Na každý predmet štátnej skúšky v AIS sa prihlási zvlášť.
Na konkrétny termín a čas štátnej skúšky zaradí študenta Študijné oddelenie FSVaZ po dohovore s príslušnou katedrou. Študent štátnu skúšku vykonáva pred príslušnou komisiou pre štátne skúšky podľa téz pre príslušný študijný program.

 

Zápis predmetov študijného plánu

Študent je povinný uskutočniť zápis predmetov štúdia vytvorením zápisného listu v Akademickom informačnom systéme v termínoch stanovených harmonogramom štúdia. Zápisom si študent určuje, akú časť povinností, predpísaných študijným programom, absolvuje v danom semestri.
Fakulta organizuje aj predzápis predmetov na nasledujúci semester. Študent, ktorý si predzápisom zvolí daný predmet, má prednostné právo jeho absolvovania v prípade, ak sa z kapacitných dôvodov obmedzuje počet študentov zapísaných na daný predmet. Výnimku tvoria študenti končiacich ročníkov, ktorí sú pri zápise predmetov automaticky  uprednostňovaní.
Pri zapisovaní predmetov sa v prípade potreby študenti ďalej uprednostňujú v tomto poradí:
 • študenti, pre ktorých je predmet povinný, pričom prednosť má študent s väčším počtom absolvovaných kreditov,
 • študenti iných vysokých škôl, ktorým absolvovanie predmetu ukladá zmluva o štúdiu,
 • študenti, ktorí si predmet zapísali ako povinne voliteľný alebo výberový,
 • študenti z iných fakúlt univerzity, pre ktorých je predmet povinne voliteľný,
 • študenti z iných fakúlt univerzity, ktorí si predmet zapisujú ako výberový,
 • študenti iných vysokých škôl.
Zamietnuť študentovi zapísanie si niektorého z povinne voliteľných predmetov, vyučovaných na fakulte, je možné:
 • z dôvodu neabsolvovania podmieňujúcich predmetov, ak je táto nadväznosť stanovená
 • z kapacitných dôvodov.

Imatrikulácia študentov fakulty

Imatrikulácia je oficiálnym privítaním študentov 1. ročníka na univerzite.
Slávnostný imatrikulačný ceremoniál sa koná v aule univerzity za prítomnosti vedenia fakulty, vedenia univerzity, vedúcich pracovísk, študijných poradcov a študentov prvého ročníka.
Imatrikuláciou, sľubom a prevzatím imatrikulačného listu sa študenti stávajú riadnymi študentmi Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva.
Imatrikulácia je súčasne podmienkou získania  imatrikulačného listu -  potvrdenia o imatrikulácii, ktoré je potrebné pre zahraničné študijné mobility a iné pracovné aktivity.
 
Imatrikulačný sľub
„Sľubujem, že budem riadne vykonávať práva a plniť povinnosti člena akademickej obce Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Sľubujem, že budem dbať na jej dobré meno a budem študovať tak, aby moja činnosť prinášala všestranný úžitok."

Zápis na štúdium

Zápisom na štúdium prijatý uchádzač, alebo študent záväzne deklaruje záujem o štúdium na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva.

Termíny, miesto a čas zápisov na štúdium a zápisov predmetov, ako aj potvrdzovania tlačív, sú uvedené v harmonograme príslušného akademického roka, v AIS a študenti sú informovaní aj prostredníctvom štandardnej e-mailovej komunikácie a oznamoch na úradnej tabuli.

Zápis do prvého roka štúdia musí uchádzač vo všetkých stupňoch štúdia realizovať osobne, v riadnom alebo náhradnom termíne.

Podmienkou zápisu na bakalárske štúdium je predloženie overenej kópie vysvedčenia z posledného 4. ročníka štúdia na strednej škole a overenej kópie maturitného vysvedčenia. Podmienkou zápisu na magisterské štúdium je predloženie overenej fotokópie diplomu o ukončení prvého stupňa vysokoškolského štúdia a kópie dodatku k diplomu.

Do ďalších rokov štúdia sa študent musí zapísať elektronicky.

Po vykonaní elektronického zápisu v AIS si študent vytlačí zápisný list a čestné prehlásenie, obe tlačivá podpíše a bezodkladne zašle poštou na Študijné oddelenie FSVaZ.

Študijné oddelenie potvrdí elektronický zápis v AIS len študentom, ktorí poslali požadované tlačivá poštou a splnili podmienky postupu do ďaľšieho ročníka.

V deň potvrdzovania tlačív si študent so sebou prinesie potvrdenie o návšteve školy (vygeneruje z AIS), potvrdenie na rodinné prídavky, prípadne ďalšie potvrdenia, ktoré mu referentka Študijného oddelenia FSVaZ na mieste potvrdí.

Mimoriadne - v odôvodnenom prípade môže dekan fakulty povoliť študentovi alternatívu zápisu na štúdium, tzv. "zápis v zastúpení". Študenta môže na štúdium zapísať poverená osoba pri splnení nasledovných podmienok:

 • študent podá vlastnoručne podpísanú žiadosť o zápis v zastúpení,
 • študent má splnené všetky študijné povinnosti predpísané študijným plánom a študijným poriadkom v deň podania žiadosti o zápis v zastúpení.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757