L3 banner media2

Univerzitná grantová agentúra

Poslaním Univerzitnej grantovej agentúry (UGA) je podporovať vedeckú, umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť vedeckú, umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť mladých vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov do 35 rokov a doktorandov v dennej forme štúdia. Univerzitná grantová agentúra poskytuje účelové finančné prostriedky na projekty na základe výsledkov verejnej súťaže v rámci UKF v Nitre.
 
V UGA pôsobí 10 odborných komisií, ktoré posudzujú návrhy projektov a hodnotiace správy. Na FSVaZ pôsobí komisia č. 9 (Sociálne vedy a zdravotníctvo).

doc. PhDr. Tomáš Sollár, PhD. - predseda
prof. PhDr. Michal Kozubík, PhD.
doc. PhDr. Jurina Rusnáková, PhD.
doc. PhDr. Andrea Solgajová, PhD.
Mgr. Jana Turzáková, PhD.

Zoznam aktuálne riešených projektov UGA.

Projekty zo štrukturálnych fondov EÚ

eu

Štrukturálne fondy sú spolu s kohéznymi fondmi finančnými nástrojmi regionálnej politiky Európskej únie. Ich cieľom je znižovať rozdiely medzi regiónmi členských štátov. Európske štrukturálne fondy vznikli v 1957 podpisom Rímskej zmluvy.
Existujú dva štrukturálne fondy, a to Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond.
Štrukturálne fondy fungujú na princípe spolufinancovania, ktorého výška sa určuje vzhľadom na schopnosti predkladateľov projektov zabezpečiť istú časť finančných prostriedkov.

Projekty financované zo štrukturálnych fondov EÚ na FSVaZ:

26110230012:Virtuálna fakulta – dištančné vzdelávanie na FSVaZ UKF v Nitre   
Zodpovedný riešiteľ: Eva Sollárová
Doba riešenia: 5/2010 - 4/2013
Pridelené finančné prostriedky: 2013 – 155 654,97 €

26110230014: Inovatívny bakalársky študijný program v študijnom odbore 3.1.16 Sociálne služby a poradenstvo so špecializáciou na Kariérové poradenstvo na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre
Zodpovedný riešiteľ: Eva Sollárová
Doba riešenia: 5/2010 - 4/2013   
Pridelené finančné prostriedky: 2013 – 8 610,50 €

26110230043: Zvýšenie kvality vzdelávania psychológov v súlade s požiadavkami Európskeho certifikátu z psychológie   
Zodpovedný riešiteľ: Eva Sollárová
Doba riešenia: 1/2012 -03/2014   
Pridelené finančné prostriedky: 2013 – 125 088,47 €

Projekty APVV, VEGA, KEGA

Národné výskumné projekty (APVV, VEGA) a kultúrno-edukačné (KEGA) aktuálne riešené na FSVaZ:

VÝSKUMNÉ PROJEKTY  APVV, VEGA

•    APVV

APVV-0540-12: Psychometrická kvalita psychodiagnostických nástrojov v kariérovom poradenstve   
Zodpovedný riešiteľ: Tomáš Sollár    
Doba riešenia: 10/2013 - 9/2017  
Pridelené finančné prostriedky: 2015 – 64 787 €

•    VEGA MŠ SR

VEGA 1/0206/13:  Percipovaná sociálna opora a spokojnosť so sociálnou sieťou u obyvateľov rómskych osídlení
Zodpovedný riešiteľ: Jurina Rusnáková    
Doba riešenia: 1/2013 - 12/2015   
Pridelené finančné prostriedky: 2015 – 8 569 €

VEGA 1/0719/13: Bezdomovectvo ako sprievodný negatívny jav našej doby. Teoretická analýza v aplikácii na využitie teórie pre študentov pomáhajúcich profesií
Zodpovedný riešiteľ: Lenka Haburajová Ilavská    
Doba riešenia: 1/2013 - 12/2015   
Pridelené finančné prostriedky: 2015 – 3 080 €

VEGA 1/0903/13: Rodinný systém a interakčné stratégie adolescentov z hľadiska osobnostných a psychosociálnych faktorov
Zodpovedný riešiteľ: Marta Popelková    
Doba riešenia: 1/2013 - 12/2015   
Pridelené finančné prostriedky: 2015 – 5 235 €

VEGA 1/0446/14:  Autonómne rozhodovanie: stratégie regulácie emócií v rozhodovacom procese a spokojnosť s rozhodovaním    
Zodpovedný riešiteľ: Ľubor Pilárik     
Doba riešenia: 1/2014 - 12/2016    
Pridelené finančné prostriedky:  2015 – 5 098 €     

VEGA 1/0111/15:  Násilie páchané na rómskych  ženách v partnerských vzťahoch
Zodpovedný riešiteľ: Ivan Rác     
Doba riešenia: 1/2015 - 12/2017    
Pridelené finančné prostriedky:  2015 – 2 258 €

VEGA 1/0335/15:  Identifikovanie profesijných hodnôt sociálnej práce v Slovenskej republike
Zodpovedný riešiteľ: Zuzana Mališková     
Doba riešenia: 1/2015 - 12/2017    
Pridelené finančné prostriedky:  2015 – 2 637 €

VEGA 1/0845/15:  Jazykové kompetencie rómskych žiakov v prvom ročníku školskej dochádzky
Zodpovedný riešiteľ:  Rastislav Rosinský     
Doba riešenia: 1/2015 - 12/2017    
Pridelené finančné prostriedky:  2015 – 8 721 €

KULTÚRNO - EDUKAČNÉ  A ĎALŠIE PROJEKTY

•    KEGA MŠ SR

KEGA 011/UKF-4/2014: Edukácia a poradenstvo ako súčasť teleošetrovateľstva v domácej zdravotnej starostlivosti
Zodpovedný riešiteľ: Ľubica Poledníková    
Doba riešenia: 1/2014 - 12/2016   
Pridelené finančné prostriedky: 2015 – 3 688 €

KEGA 022/UKF-4/2015: Multimediálna podpora vzdelávania členov
interdisciplinárneho tímu so zameraním na paliatívnu starostlivosť
Zodpovedný riešiteľ: Ľubica Poledníková    
Doba riešenia: 1/2015 - 12/2017   
Pridelené finančné prostriedky: 2015 – 2 542 €

Medzinárodné projekty

Medzinárodné výskumné a nevýskumné projekty riešené na FSVaZ:

VS/2012/0015: Young graduates and the Social Sector: Developing new job opportunities
Koordinátor z UKF: Zuzana Mališková
Spoluriešitelia: Zuzana Mališková, Andrej Mátel
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: Európska komisia v rámci Programu Spoločenstva pre zamestnanosť a sociálnu solidaritu – PROGRESS (2007-2013)
Doba riešenia: 01/2013 – 01/2014
Pridelené finančné prostriedky: 2013 – 12 320 €; 2014 – 9 004 €

APVV -> 09-RNP-049 - Researching complex Interventions for nursing
Zodpovedný riešiteľ: Andrea Solgajová
Úloha v projekte: spoluriešiteľ
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: Ministerstvo školstva SR
Doba riešenia: 1/2011 - 3/2016
Pridelené finančné prostriedky: 2013 – 17 500 €

Medzinárodné projekty

Medzinárodné výskumné a nevýskumné projekty riešené na FSVaZ:

VS/2012/0015: Young graduates and the Social Sector: Developing new job opportunities
Koordinátor z UKF: Zuzana Mališková
Spoluriešitelia: Zuzana Mališková, Andrej Mátel
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: Európska komisia v rámci Programu Spoločenstva pre zamestnanosť a sociálnu solidaritu – PROGRESS (2007-2013)
Doba riešenia: 01/2013 – 01/2014
Pridelené finančné prostriedky: 2013 – 12 320 €; 2014 – 9 004 €


APVV -> 09-RNP-049 - Researching complex Interventions for nursing
Zodpovedný riešiteľ: Andrea Solgajová
Úloha v projekte: spoluriešiteľ
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla: Ministerstvo školstva SR
Doba riešenia: 1/2011 - 3/2016
Pridelené finančné prostriedky: 2013 – 17 500 €

fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757