L3 banner media2

Edičná činnosť

Predmetom edičnej činnosti Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva je príprava a tlač učebných textov, odborných textov ako podkladov pre výučbu, príprava a tlač vedeckých zborníkov, vedeckých textov a monografií.

Edičnú činnosť na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre riadi Edičná komisia fakulty.

Vedecká činnosť študentov

Za mimoriadne dôležité fakulta považuje systematické vedenie študentov k vedeckovýskumnej práci.

Fakulta každoročne organizuje pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia súťaže študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti (ŠVOUČ), kde sú predložené práce hodnotené oponentmi a obhajoby prác sa konajú pred odbornými komisiami.

Doktorandi majú možnosť zúčastniť sa vedeckých konferencií, ktoré sú pravidelne organizované fakultami. Zároveň sa môžu uchádzať o finančnú podporu svojej výskumnej činnosti formou podávania žiadostí o projekty v rámci Univerzitnej grantovej agentúry.

Fakulta je dlhodobo úspešná v národnej a medzinárodnej konfrontácii študentov bakalárskeho a magisterského štúdia v rámci súťaží študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti (ŠVOUČ).

Úspechy študentov

FSVaZ je dlhodobo úspešná pri výchove študentov vo vedeckej činnosti, čoho dôkazom sú opakované úspechy na národnej a medzinárodnej úrovni.

V dňoch 14. a 15. mája 2015 sa v priestoroch Katedry psychológie Karlovej Univerzity v Prahe uskutočnilo medzinárodné kolo Študentskej vedeckej a odbornej činnosti. Študentky 2. ročníka bakalárskeho stupňa odboru psychológia

Daniela Slamená a Michaela Spodniaková

sa po výbornej prezentácii práce na tému Vplyv veľkosti skupiny na mieru konformného správania u adolescentov umiestnili v medzinárodnom poradí bakalárskej sekcie na 2. mieste.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na stránkach katedier a ústavov FSVaZ.

Prioritné oblasti výskumu

Prioritné oblasti výskumu na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva

Fakulta v predchádzajúcom období identifikovala prioritné oblasti výskumu. V súčasnosti pokračuje v zadefinovaní oblastí výskumu s medzinárodne akceptovanými výsledkami v publikačnej a projektovej činnosti s cieľom identifikovať výskumné osobnosti a kolektívy, ktoré sa výraznou mierou podieľajú na zviditeľňovaní fakulty.

•    Diagnostika v ošetrovateľstve
•    Validizácia psychodiagnostických nástrojov
•    Autonómne rozhodovanie: stratégie regulácie emócií v rozhodovacom procese a spokojnosť s rozhodovaním,
•    Rodinný systém a integračné stratégie adolescentov,
•    Sociálna opora a spokojnosť so sociálnou sieťou obyvateľov rómskych osídlení,
•    Sociálne vyčlenenie a bezdomovectvo.

Výskumné a umelecké tímy na FSVaZ

Pre dosiahnutie uvedeného zámeru fakulta vypracovala analýzu vedeckého a umeleckého výskumu a výskumných a umeleckých osobností a kolektívov. Na fakulte pôsobia dva výskumné kolektívy s medzinárodne akceptovanou publikačnou činnosťou a účasťou v medzinárodných projektoch, resp. v projektoch v spoluriešiteľstve so zahraničnými partnermi .

•  Diagnostika v ošetrovateľstve
•  Validizácia psychodiagnostických nástrojov 

Diagnostika v ošetrovateľstve

Stručná charakteristika:

Efektívne monitorovanie pacientových potrieb, stanovenie ošetrovateľskej diagnózy a zabezpečenie jednotnej terminológie je v ošetrovateľstve kľúčové pre nastavenie efektívnych intervencií. V oblasti sa venujeme klasifikačným systémom diagnóz, intervencií a hodnoteniu výsledkov intervencií. Multidisciplinárny tím rieši otázky validity posudzovania v ošetrovateľskej praxi.

Hlavný riešiteľský kolektív:

doc. PhDr. Gabriela Vörösová, PhD., ,
PhDr. Andrea Solgajová, PhD.,
PhDr. Miroslava Líšková, PhD.,
PhDr. Dana Zrubcová, PhD.,
PhDr. Alica Slamková, PhD.,
doc. PhDr. Tomáš Sollár, PhD.,
Mgr. Jana Turzáková, PhD.

Projekty:

APVV - 09-RNP-049: Researching complex Interventions for nursing.

Publikácie:

Vörösová, G.: Standardizovaná terminologie pro ošetřovatelskou diagnózu. Praha: Grada, 2015, (in press);
Sollár, T. et al.: Anxiety and Coping in Hospitalized Patients. Measurement Tools and Findings - Krakow: Scientia, 2014. - ISBN 978-83-60837-84-9, 120p.;

Vystúpenia na konferenciách:

Cena za najlepší poster – 28th Conference of the European Health Psychology Society, August 26th – 30th, 2014, in Innsbruck, Austria;
Úzkosť a zvládanie v perspektíve psychológie a ošetrovateľstva; Sociálne procesy a osobnosť 2013, 23. - 25. 9. 2013; Akademie věd ČR, Třešť.

Medzinárodná spolupráca:

prof. David Richards, University of Exeter, UK;
prof. PhDr. Valerie Tóthová, Ph.D, Juhočeská univerzita v Českých Budejoviciach, ČR;
Dr n. med. Monika Binkowska – Bury, Univerzita v Rzeszowe, Poľsko;
Dr. habil Gergely Fábián PhD. Debrecínska Univerzita, Maďarsko.

Najvýznamnejší výsledok:

Do praxe pripravený súbor ošetrovateľských škál validizovaných pre použitie v ošetrovateľskej klinickej praxi aj vo výskume (diagnózy: zvládanie záťaže, úzkosť, strach, chronická a akútna zmätenosť, narušený obraz tela, beznádej, bezmocnosť, konflikt v rozhodovaní).


Validizácia psychodiagnostických nástrojov

Stručná charakteristika:

Vyhodnocovanie aktuálneho stavu psychodiagnostických nástrojov používaných v praxi aj vo výskume v rôznych oblastiach (klinická, poradenská, školská, pedagogická, pracovná, organizačná psychológia). Uplatňovanie klasických aj novších prístupov v psychometrii pri adaptácii zahraničných psychodiagnostických nástrojov. Realizácia validizačných štúdií pri skvalitňovaní používaných psychodiagnostických nástrojov.

Hlavný riešiteľský kolektív:

doc. PhDr. Tomáš Sollár, PhD., ,
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, PhD.,
prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc.,
Mgr. Jana Turzáková, PhD.,
PaedDr. Marta Zaťková, PhD.,
PaedDr. Martina Romanová, PhD.

Projekty:

VTS - ČR/SR/UKF07: Psychometrické a psychosémantické aspekty projektívnych metód.

Publikácie:

Sollár, T. et al.: Anxiety and Coping in Hospitalized Patients. Measurement Tools and Findings - Krakow: Scientia, 2014. - ISBN 978-83-60837-84-9, 120p.;
Turzáková, J. - Sollár, T. – Vörösová, G.: Aspekty validity sebavýpovede a pozorovania úzkosti u pacientov; 2013. In: PhD existence III: Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a doktorandech, Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. - ISBN 978-80-244-3778-1, S. 54-61.;
Sollár, T. - Belovičová, Z.: Assessment of objectivity of Bloch´s projective multidimensional drawing test 2007. In: Československá psychologie. - ISSN 0009-062X, Vol. 51, no. 6, 2007, p. 610-621.

Vystúpenia na konferenciách:

Xth European Congress of Psychology. – Prague, Czech Republic, July 3-6, 2007;
17th European Conference on Personality. Lausanne, Switzerland, 15th - 19th July 2014;
7th European Conference of Positive Psychology : Amsterdam 1-4 July 2014.

Medzinárodná spolupráca:

prof. Robert J. Sternberg, Cornell University, NY, USA;
prof. Renate Motschnig, Universität Wien, Austria;
prof. David Richards, University of Exeter, UK.

Najvýznamnejší výsledok:

Súbor metodologických postupov a prístupov v psychometrii pri adaptácii psychodiagnostických nástrojov. Súbor postupov a procedúr jazykovej a kultúrnej adaptácie psychologických meracích nástrojov. Súbor overených psychodiagnostických nástrojov použiteľných vo viacerých oblastiach (klinická psychológia: Blochov viacdimenzionálny kresebný test, Poradenská a školská psychológia: batéria nástrojov pre kariérové poradenstvo).

Projekty s podporou EÚ

APVV -> 09-RNP-049: Researching complex Interventions for nursing
Zodpovedný riešiteľ: Andrea Solgajová
Spoluriešitelia z UKF: Tomáš Sollár
Partneri projektu: 1. Prof. D. Richards (UK), 2. Prof. H. Leino-Kilpi (FIN), 3. Prof. G. Meyer (GER), 4. Dr. A.K. Wahl (NOR), 5. Prof. I.R. Hallberg (SWE), 6. Prof. S. DeGeest (SUI), 7. Prof. W. Sermeus (BEL)
Doba riešenia: 1/2011 - 3/2016
Cieľom projektu je skúmanie komplexných intervencií v ošetrovateľstve v rámci troch hlavných aktivít:
1. vytvorenie Európskej interdisciplinárnej siete výskumníkov v ošetrovateľstve;
2. zdieľanie vedomostí a expertíz organizovaním letných škôl pre začínajúcich ošetrovateľských výskumníkov v Európe používaním kurikula výskumných metód komplexných intervencií;
3. vytvorenie programov výskumu prenosu výsledkov výskumu do praxe v ošetrovateľstve.

APVV -> APVV-0540-12: Psychometrická kvalita psychodiagnostických nástrojov v kariérovom poradenstve
Zodpovedný riešiteľ: Tomáš Sollár
Spoluriešitelia z UKF: Tomáš Urbánek - Eva Sollárová - Alojz Ritomský - Martina Romanová - Marta Zaťková - Jana Turzáková - Katarína Baňasová
Doba riešenia: 10/2013 - 9/2017
Výskumný projekt sa zameriava na psychometrickú analýzu meracích nástrojov používaných pre účely kariérového poradenstva a na realizáciu validizačných štúdií týchto meracích nástrojov. Pre hodnotenie bude použitý model recenzie testov EFPA. Hodnotené budú meracie nástroje v oblastiach: kariérové presvedčenia, záujmy, schopnosti, osobnosť, hodnoty a kariérová zrelosť. Pre hodnotenie výsledkov validizačných štúdií budú použité psychometrické postupy.
    

Univerzitná grantová agentúra

UGA -> IX/8/2015: Validácia ošetrovateľskej diagnózy Úzkosť
Zodpovedný riešiteľ: Andrea Solgajová
Spoluriešitelia z UKF: Jana Turzáková
Doba riešenia: 4/2015 - 12/2016
Úzkosť ako ošetrovateľská diagnóza je implementovaná do klasifikačného systému NANDA-I od roku 1973. Hlavnou výzvou severoamerickej organizácie NANDA-I je zapojiť sa do procesu validácie a iniciovať snahy NANDA/NIC/NOC štandardizovať jazyk pre ošetrovateľstvo, znížiť kultúrne rozdiely a zväčšiť a obohatiť ošetrovateľské poznatky. Ako prví v podmienkach Slovenska máme cieľ validovať ošetrovateľskú diagnózu Úzkosť v našich podmienkach.
      
UGA -> VIII/11/2014: Hodnotová orientácia a etické rozhodovanie sociálnych pracovníkov
Zodpovedný riešiteľ: Zuzana Mališková
Doba riešenia: 6/2014 - 12/2016
Vedecký projekt rozšíri teoretickú a empirickú bázu poznatkov z etiky sociálnej práce. V rámci projektu sa bude realizovať výskum zameraný na identifikovanie hodnotovej orientácie (osobnej, profesijnej) sociálnych pracovníkov a identifikovanie rozdielov v etickom rozhodovaní sociálnych pracovníkov vzhľadom na ich hodnotovú orientáciu. Hlavným výstupom projektu bude publikácia, ktorá sa bude venovať téme etického rozhodovania sociálnych pracovníkov.

Kultúrne a edukačné projekty

VEGA -> 1/0111/15: Násilie páchané na rómskych ženách v partnerských vzťahoch
Zodpovedný riešiteľ: Ivan Rác
Spoluriešitelia z UKF: Michal Kozubík - Maroš Klika
Spoluriešitelia mimo UKF: Botošová, A. - Mátel, A.
Doba riešenia: 1/2015 - 12/2017
Podstata vedeckého projektu spočíva v popise, analýze a interpretácii priebehu a dopadu násilia páchaného na rómskych ženách v partnerskom vzťahu.

VEGA -> 1/0845/15: Jazyková kompetencia rómskych žiakov v prvom ročníku školskej dochádzky.
Zodpovedný riešiteľ: Rastislav Rosinský
Spoluriešitelia z UKF: Milan Samko - Jurina Rusnáková - Katarína Vanková - Miroslava Čerešníková - Peter Keresztes
Doba riešenia: 1/2015 - 12/2015
Zámerom vedeckého projektu je základný pedagogický výskum, v ktorom je jazyk vnímaný ako premenná s ktorou pracuje učiteľ v prvom ročníku školskej dochádzky. Cieľom je zistiť zmeny v rozsahu slovnej zásoby slovenského jazyka u rómskych žiakov (diferenciácia podľa typu osídlenia) v intencii na začiatku a konci prvého ročníka školskej dochádzky na základe komparácie s nerómskymi žiakmi.

VEGA -> 1/0446/14: Autonómne rozhodovanie: stratégie regulácie emócií v rozhodovacom procese a spokojnosť s rozhodovaním
Zodpovedný riešiteľ: Ľubor Pilárik
Spoluriešitelia z UKF: Eva Sollárová - Erika Jurišová - Ivana Gallová - Ivan Sarmány Schuller - Veronika Látalová
Doba riešenia: 1/2014 - 12/2016
Projekt sa zameriava na overenie vzťahu adaptívneho regulovania emócií k spokojnosti s rozhodovaním a k zníženiu prežívania ľútosti ako i na rolu faktorov emočnej inteligencie, všímavosti a sebaregulácie pri autonómnom rozhodovaní. Sledované sú zároveň fyziologické ukazovatele emočného prežívania–mikrovýrazy emócií v tvári a zmeny vo variabilite srdcovej činnosti.

VEGA -> 1/0719/13: Bezdomovectvo ako sprievodný negatívny jav našej doby.
Zodpovedný riešiteľ: Lenka Haburajová Ilavská
Spoluriešitelia z UKF: Miroslav Tvrdoň - Martina Mojtová - Katarína Vanková - Jana Uhláriková - Erika Krištofová - Peter Vlčko - Denisa Šukolová - Martin Valentíny - Gabriela Šeboková - Elena Gažiková
Doba riešenia: 1/2013 - 12/2015
projekt sa zameriava na problematiku bezdomovectva ako sprievodného negatívneho javu v našej spoločnosti.Cieľom projektu je vedecké štúdium podmienok rozvíjania procesu spoločenskej reintegrácie a možnosti intervencie v riešení uvedenej problematiky.

VEGA -> 1/0903/13: Rodinný systém a interakčné stratégie adolescentov z hľadiska osobnostných a
Zodpovedný riešiteľ: Marta Popelková
Spoluriešitelia z UKF: Marta Popelková - Ivan Sarmány Schuller
Doba riešenia: 1/2013 - 12/2015
Cieľom projektu je sledovať a analyzovať súvislosti medzi vzťahovými schémami rodiny a faktormi psychosociálneho a osobnostného charakteru, ktoré ovplyvňujú funkčnosť vysporiadania sa adolescentov s požiadavkami vývinu a prostredia.

VEGA -> 1/0206/13: Percipovaná sociálna opora a spokojnosť so sociálnou sieťou u obyvateľov rómskych osídlení.
Zodpovedný riešiteľ: Jurina Rusnáková
Spoluriešitelia z UKF: Vladimír Klein - Marianna Šramková - Milan Samko - Miroslava Čerešníková - Martina Mojtová
Spoluriešitelia mimo UKF: Rochovská, A.
Doba riešenia: 1/2013 - 12/2015
Vedecký projekt je zameraný na analýzu vnímanej sociálnej opory a spokojnosti so sociálnou sieťou u obyvateľov rómskych osídlení. Jeho cieľom je zistiť subjektívne vnímanie krízy u respondentov a následne porovnať oblasti a zdroje sociálnej opory vzhľadom na typy osídlení Ďalším zámerom je zistiť vzťah medzi oblasťami a zdrojmi sociálnej opory a vybranými premennými: pohlavie, vek a vzdelanostná úroveň respondentov.

KEGA -> 022UKF-4/2015: Multimediálna podpora vzdelávania členov interdisciplinárneho tímu so zameraním na paliatívnu starostlivosť
Koordinátor z UKF: Alica Slamková
Spoluriešitelia z UKF: Miroslava Líšková - Gabriela Vörösová - Ľuboslava Pavelová - Ľubica Poledníková - Mária Semanišinová - Peter Kuna - Marta Popelková - Martina Hrozenská - Marta Zaťková
Spoluriešitelia mimo UKF: Mičiaková, K.
Doba riešenia: 1/2015 - 12/2017
Projekt je zameraný na problematiku paliatívnej starostlivosti s využitím informačných a komunikačných technológií. Multimediálny nástroj bude dopĺňať prezenčné vzdelávanie študentov bakalárskeho štúdia ošetrovateľstvo Multimediálny nástroj bude obsahovať informácie doplnené video nahrávkami, obrázkami. Riešením problémových úloh sa študenti oboznámia so špecifickými problémami paliatívnej starostlivosti.

KEGA -> 011UKF-4/2014: Edukácia a poradenstvo ako súčasť teleošetrovateľstva v domácej zdravotnej starostlivosti
Zodpovedný riešiteľ: Ľubica Poledníková
Spoluriešitelia z UKF: Miroslava Líšková - Dana Zrubcová - Ľuboslava Pavelová - Mária Semanišinová - Alica Slamková - Martin Vozár
Spoluriešitelia mimo UKF: Mičiaková, K. (Hospic - dom pokoja a zmieru u Bernadetky, Chrenovská 22 B, Nitra), Madleňáková, M. (ADOS - Magda s.r.o., Mostná 15, Nitra), Repiská, L. (ADOS Repiská, s.r.o., Staré Mesto, Nitra)
Doba riešenia: 1/2014 - 12/2016
Projekt rieši problematiku využívania informačných technológií pri ošetrovaní pacientov v domácej zdravotnej starostlivosti so zameraním na edukáciu a poradenstvo. Cieľom projektu je aplikovať nový ošetrovateľský prístup – teleošetrovateľstvo, zistiť názory sestier na jeho použitie v našich podmienkach a monitorovať záujem pacientov a rodinných príslušníkov o túto formu starostlivosti.

fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757